Yani kulokufunako

BoFakazi BaJehova

Khetsa lulwimi SiSwati

Kungani Kufanele Utadishe LiBhayibheli?

Kungani Kufanele Utadishe LiBhayibheli?

Fundza kutsi LiBhayibheli lingakusita njani kuze utfole timphendvulo temibuto lebalulekile lemayelana nekuphila.