Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Imihlangano Yelibandla YaboFakazi BaJehova

Fundza ngemihlangano yetfu yelibandla. Tfola indzawo lesibambela kuyo lemihlangano endzaweni yangakini.

Tfola Indzawo Lesedvutane Nawe

Kwentekani Emihlanganweni Yetfu Yelibandla?

BoFakazi BaJehova baba nemihlangano yekukhonta Nkulunkulu kabili liviki ngalinye. (Hebheru 10:24, 25) Kulemihlangano yawonkhe wonkhe, sihlola loko liBhayibheli lelikushoko nendlela lesingakusebentisa ngayo ekuphileni loko lelisifundzisa kona.

Tinkhulumo letinyenti kulemihlangano tidzinga kutsi netilaleli tiphawule lokutsite njengasesikolweni. Lemihlangano icalwa iphindze iphetfwe ngengoma nemthandazo.

Wonkhe muntfu wemukelekile kulemihlangano. Simema wonkhe umuntfu kutsi ete. Kungenwa mahhala. Akukolekwa minikelo.