Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Yini Leyenta BoFakazi BaJehova Bangayi Emphini?

Yini Leyenta BoFakazi BaJehova Bangayi Emphini?

BoFakazi BaJehova abayingeneli imphi, nganati tizatfu letilandzelako:

  1. Balalela Nkulunkulu. LiBhayibheli litsi tinceku taNkulunkulu “tiyawukhandza tinkemba tato, titente tibe ngemakhuba,” futsi “tingeke tisaceceshelwa kulwa imphi.”—Isaya 2:4.

  2. Balalela Jesu. Jesu watsi kumphostoli Phetro: “Buyisela inkemba yakho emgodleni wayo, ngobe bonkhe labaphatsa inkemba bayawufa ngenkemba.” (Matewu 26:52) Ngako-ke Jesu wakhombisa kutsi balandzeli bakhe ngeke batisebentise tikhali temphi.

    Bafundzi baJesu balalela umyalo wakhe wekutsi “abasibo balelive,” ngekutsi bangatingeneli tindzaba tepolitiki. (Johane 17:16) Abaphikisani nemisebenti leyentiwa ngemabutfo emphi nobe baphatamise labo labakhetsa kusebentela leyo mibutfo.

  3. Bayabatsandza labanye bantfu. Jesu watjela bafundzi bakhe kutsi kufanele ‘batsandzane.’ (Johane 13:34, 35) Ngako-ke, loko bekutabenta babe yincenye yebuzalwane bemhlaba wonkhe futsi bebangeke balwe nebazalwane babo.—1 Johane 3:10-12.

  4. Sibonelo semaKhristu ekucala. I-Encyclopedia of Religion and War, itsi: “Balandzeli baJesu bekucala bebangavumi kuya emphini nobe kwenta imisebenti lenjalo.” Ngekwenta njalo, bebakhombisa kucaphela kwabo kutsi leto tento “atihambisani nemtsetfo waJesu welutsandvo kanye nekutsandza titsa.” Ngendlela lefananako, sati senkholo saseJalimane, Peter Meinhold, sakhuluma ngalabo bafundzi bekucala baJesu, satsi: “Bantfu bangaleso sikhatsi bebatsi akuhambelani kuba ngumKhristu nekuba lisotja.”

Indlela lesisita ngayo ummango

BoFakazi BaJehova balusito emmangweni futsi abasiyo ingoti endzabeni yekuphepha kwemave labahlala kuwo. Siyawahlonipha emagunya abohulumende, senta ngekuvumelana naleticondziso letilandzelako teliBhayibheli:

  • “Wonkhe umuntfu kufanele atitfobele ngenhlonipho tiphatsimandla tembuso.”—Roma 13:1.

  • “Nikani Khesari lokukwaKhesari; ninike Nkulunkulu lokukwaNkulunkulu!”—Matewu 22:21.

Ngako-ke, siyawuhlonipha umtsetfo, siyawukhokha umtselo futsi siyabambisana nemetamo yahulumende yekunakekela inhlalakahle yebantfu.