Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Umsebenti WaBoFakazi BaJehova Usekelwa Njani Ngetimali?

Umsebenti WaBoFakazi BaJehova Usekelwa Njani Ngetimali?

Umsebenti wetfu wekushumayela usekelwa yiminikelo boFakazi BaJehova labatincumele yona. Akukolekwa iminikelo emihlanganweni yetfu futsi emalunga elibandla akudzingeki kutsi akhiphe kwelishumi. (Matewu 10:7, 8) Esikhundleni saloko, kubekwa emabhokisi eminikelo kute lotsandza kunikela awufake khona umnikelo wakhe. Akumenyetelwa kutsi bobani labanikele.

Lesinye sizatfu lesenta singabi netindleko letinyenti kutsi site bafundisi lababhadalwako. Ngetulu kwaloko, boFakazi ababhadalwa ngemsebenti wabo wekushumayela emtini nemuti futsi tindzawo tetfu tekukhontela atikaduli.

Iminikelo letfunyelwa emahhovisini emagatja aboFakazi BaJehova iyasetjentiswa nakunetinhlekelele temvelo. Isetjentiselwa nekusekela titfunywa telivangeli letiboFakazi nebazalwane labavakashela emabandla, isita nasekwakhiweni kwetindzawo tekukhontela emaveni lasatfutfuka, kushicilela nekutfumela emaBhayibheli netincwadzi letisekelwe kulo.

Umuntfu ngamunye uyatincumela kutsi utawunikelela tidzingo telibandla yini nobe umsebenti wemhlaba wonkhe nobe utakunikelela kokubili. Njalo ngenyanga, onkhe emabandla atisa emalunga awo ngemarekhodi etimali.