Tinyatselo letidzingekako kuze ube ngulomunye waBoFakazi baJehova tichazwa nguJesu futsi titfolakala kuMatewu 28:19, 20. Lombhalo uchaza loko umuntfu lokudzingeka akwente kuze abe ngumfundzi waKhristu, lokufaka ekhatsi kukhuluma nobe kuniketa bufakazi ngaJehova.

Sinyatselo Sekucala: Hlola loko lokufundziswa liBhayibheli. Jesu wayala balandzeli bakhe kutsi ‘bente bantfu babe bafundzi . . . babafundzise.’ (Matewu 28:19, 20) Ligama lelihunyushwe ngekutsi ‘umfundzi’ lisho ‘umuntfu lofundziswako.’ LiBhayibheli ikakhulukati timfundziso taJesu Khristu letitfolakala kulo, ticuketse imininingwane loyidzingako kuze ube nemphilo leyenetisako nalejabulisako. (2 Thimothi 3:16, 17) Siyajabula kukusita wati loko lokufundziswa liBhayibheli ngeluhlelo lwesifundvo seliBhayibheli samahhala.Matewu 10:7, 8; 1 Thesalonika 2:13.

Sinyatselo sesibili: Kusebentise loko lokufundzile. Jesu watsi labo labafundzako kufanele baphindze ‘bagcine konkhe labatjela kona.’ (Matewu 28:20) Loku kusho kutsi kufundza kwakho liBhayibheli kufanele kube ngetulu kwekufundza intfo lensha—kungahle kudzingeke wente lushintjo lolukhulu endleleni locabanga ngayo nalowenta ngayo. (Imisebenti 10:42; Efesu 4:22-29; Hebheru 10:24, 25) Labo labagcina umyalo waJesu bashukumiseleka kutsi batentele sincumo sekumlandzela ngekutsi banikele kuphila kwabo kuJehova Nkulunkulu.Matewu 16:24.

Sinyatselo sesitsatfu: Bhajatiswa. (Matewu 28:19) EBhayibhelini, kubhajatiswa kufananiswa nekungcwatjwa. (Catsanisa naRoma 6:2-4.) Kufanekisela kutsi sewufile endleleni lebewuphila ngayo esikhatsini lesendlulile futsi sewucala kuphila lokusha. Kubhajatiswa kwakho kubese kukhombisa kutsi uvuma phambi kwebantfu kutsi sewutentile tinyatselo letimbili letashiwo nguJesu futsi socela Nkulunkulu kutsi akuphe nembeza lohlantekile.Hebheru 9:14; 1 Phetro 3:21.

Ngitawati njani kutsi sengikulungele kubhajatiswa?

Khuluma nalabadzala belibandla. Batawucoca nawe kuze batfole kutsi uyakucondza yini loko lokudzingekako, uyakusebentisa yini loko lokufundzile, kanye nekutsi sewutinikele ngekutitsandzela yini kuNkulunkulu.Imisebenti 20:28; 1 Phetro 5:1-3.

Letinyatselo tiyasebenta yini kubantfwana baBoFakazi?

Yebo tiyasebenta. Sikhulisa bantfwana betfu “ngekubayala nangesicondziso saJehova” njengobe liBhayibheli lisiyala. (Efesu 6:4) Nanobe kunjalo, njengobe bakhula kufanele batentele bona sincumo sekufundza, sekwemukela, kanye nekusebentisa loko lokufundziswa liBhayibheli ngaphambi kwekutsi bakufanelekele kubhajatiswa. (Roma 12:2) Ekugcineni kwako konkhe, umuntfu ngamunye kufanele atentele yena sincumo sekukhonta Jehova.Roma 14:12; Galathiya 6:5.