Yani kulokufunako

BoFakazi BaJehova

Khetsa lulwimi SiSwati

Siyini Sifundvo SeliBhayibheli?

Siyini Sifundvo SeliBhayibheli?

BoFakazi BaJehova bachuba tifundvo teliBhayibheli letiphendvula imibuto leminyenti lefaka ekhatsi lena:

  • Ungubani Nkulunkulu?

  • Nkulunkulu uyangikhatsalela yini vele?

  • Ngingenta njani kute ngiphile kamnandzi nalengishade naye?

  • Ngingayitfola njani injabulo ekuphileni?

Langentasi utawutfola timphendvulo temibuto bantfu labavame kuyibuta mayelana nendlela lesisichuba ngayo sifundvo seliBhayibheli.

Nikuhlela njani kufundvwa kweliBhayibheli? Sihlatiya tihloko letifanana nalesitsi “Nkulunkulu” nobe “umshado” bese sihlola emavesi lehlukehlukene eliBhayibheli lakhuluma ngaleso sihloko. Ngekucatsanisa lamavesi, sibese siyakutfola lokushiwo liBhayibheli ngaleso sihloko futsi ngalendlela sivumela liBhayibheli kutsi litikhulumele.

Kuze sitfole lusito ekutadisheni liBhayibheli, sisebentisa incwadzi letsi Lifundzisani Mbambambamba LiBhayibheli? Lencwadzi iphindze icacise naletinye tindzaba lokufaka ekhatsi kutsi litsini liBhayibheli ngaNkulunkulu, ngaJesu kanye nangelikusasa.

Kungumalini kutadisha liBhayibheli? Sifundvo seliBhayibheli simahhala netincwadzi lesitibentisako atitsengiswa.

Kutsatsa sikhatsi lesingakanani kufundza? Bantfu labanyenti basebentisa li-awa nobe ngephansi liviki ngalinye batadisha liBhayibheli natsi kodvwa sikhatsi sekufundza singashintja kuye ngetimo takho. Tsine sitawufundza nawe ngesikhatsi lesikulungelako.

Kwentekani nangicela sifundvo seliBhayibheli? Nawucela sifundvo seliBhayibheli, lomunye waboFakazi BaJehova utakuvakashela endzaweni lekulungelako nangesikhatsi lesikahle kuwe. LoFakazi utawusebentisa imizuzu lembalwa akukhombise kutsi sisichuba njani sifundvo seliBhayibheli. Nawutsandza, ungachubeka nekufundza.

Nangabe ngisemukela sifundvo seliBhayibheli, kufanele ngibe nguFakazi WaJehova yini? Chake. Tsine boFakazi BaJehova siyakutsandza kufundzisa bantfu ngeliBhaybiheli kodvwa asiphoceleli muntfu kutsi abe lilunga lenkholo yetfu. Esikhundleni saloko, ngenhlonipho, sifundzisa lokushiwo liBhayibheli sikhumbula kutsi umuntfu ngamunye unelilungelo lekutikhetsela loko lafuna kukukholelwa.—1 Phetro 3:15.