Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Yini Leyenta Kutsi BoFakazi BaJehova Bangawagubhi Ema-Easter?

Imibono leliphutsa levamile

Lokuliphutsa: Sizatfu lesenta boFakazi BaJehova bangawagubhi ema-Easter kutsi bona abasiwo emaKhristu.

Liciniso: Sikholelwa kutsi Jesu Khristu unguMsindzisi wetfu, futsi senta konkhe lokusemandleni etfu kuze ‘silandzele tinyatselo takhe.’—1 Phetro 2:21; Lukha 2:11.

Lokuliphutsa: Anikholelwa kutsi Jesu wavuswa.

Liciniso: Siyakholelwa kutsi Jesu wavuswa; siyacaphela kutsi loko kungumgogodla wekukholwa kwemaKhristu futsi siyakugcizelela nasishumayela.—1 Khorinte 15:3, 4, 12-15.

Lokuliphutsa: Aninendzaba nekutsi bantfwabenu abayitfoli injabulo yekugubha liholidi lema-Easter.

Liciniso: Siyabatsandza bantfwabetfu—senta konkhe lokusemandleni etfu kute sibaceceshe futsi sibasite.—Thithusi 2:4.

Yini leyenta kutsi boFakazi BaJehova bangawagubhi ema-Easter?

  • Kugubha liholidi lema-Easter akukasekelwa eBhayibhelini.

  • Jesu watsi kufanele sikhumbule kufa kwakhe, hhayi kuvuswa kwakhe. Siba neSikhumbuto njalo ngemnyaka ngelilanga lafa ngalo ngekuhambisana nekhalenda lebeyisetjentiswa ngetikhatsi tekubhalwa kweliBhayibheli.—Lukha 22:19, 20.

  • Sikholelwa kutsi umsuka wema-Easter lovela emasikweni asendvulo lamayelana nentalo, wenta kutsi Nkulunkulu angalemukeli leliholidi. Nkulunkulu ufuna kutsi ‘sitinikele kuye kuphela,’ futsi uva buhlungu nangabe simkhonta sisebentisa tindlela langatemukeli.—Eksodusi 20:5, NW; 1 Emakhosi 18:21.

Sikholelwa kutsi sincumo setfu sekungawagubhi ema-Easter sisekelwe eBhayibhelini. Lona lisikhutsata kutsi sisebentise ‘kuhlakanipha nekuzitsa’ kunekutsi simane silandzele emasiko ebantfu. (Taga 3:21; Matewu 15:3) Nangabe labanye bantfu basibuta, siyabatjela ngaloko lesikukholelwako mayelana nema-Easter. Nobe kunjalo, siyalihlonipha lilungelo umuntfu lanalo lekutentela sincumo kulendzaba.—1 Phetro 3:15.