Yani kulokufunako

BoFakazi BaJehova

Khetsa lulwimi SiSwati

BoFakazi BaJehova BaneliBhayibheli Labo Yini?

BoFakazi BaJehova BaneliBhayibheli Labo Yini?

BoFakazi BaJehova basebentisa emahumusho lamanyenti lehlukahlukene nabatadisha liBhayibheli. Etilwimini lapho itfolakala khona, sikhetse kusebentisa i-“New World Translation of the Holy Scriptures” ngenca yekutsi isebentisa libito laNkulunkulu, ibeka tintfo njengobe tinjalo futsi icacile.

  • Isebentisa libito laNkulunkulu. Labanye bashicileli beliBhayibheli behlulekile kudvumisa umuntfu lokunguye lokufanele atfole ludvumo. Nasi sibonelo: Lelinye lihumusho leliBhayibheli lineluhla lwemagama langetulu kwa-70 alabo lababa nencenye ekushicilelweni kwalo. Nanobe kunjalo, lona lelihumusho ngekwalo lilikhiphe ngalokuphelele libito lemBhali weliBhayibheli—Jehova Nkulunkulu.

    Ngalokwehlukile, i-“New World Translation” ibuyisele libito laNkulunkulu etindzaweni letitinkhulungwane lapho lebelivela khona emibhalweni yekucala, futsi ikomidi yekuhunyushwa kwayo itigcina ingatiwa.

  • Ibeka tintfo njengobe tinjalo. Akusiwo onkhe emahumusho lawendlulisela njengobe unjalo umlayeto weliBhayibheli wekucala. Sibonelo saloko kutsi lelinye lihumusho libeka umbhalo waMatewu 7:13 ngalendlela: “Ngenani ngelisango lelincane, ngobe lisango leliya esihogweni libanti futsi indlela leya khona imelula.” Nanobe kunjalo, imibhalo yekucala beyisebentise ligama lelitsi “kubhujiswa” hhayi “sihogo.” Kungenteka kutsi bahumushi bafaka leligama lelitsi “sihogo” ngenca yekutsi bebakholelwa kutsi bantfu lababi batawuhlushwa phakadze esihogweni semlilo. Kodvwa liBhayibheli aliwusekeli lombono. Ngako-ke, i-“New World Translation” iwubeke njengobe unjalo yatsi: “Ngenani ngelisango lelincane, ngobe ibanti futsi ivulekile indlela leya ekubhujisweni.”

  • Icacile. Lihumusho lelisuke lihumusheke kahle aligcini ngekubeka tintfo njengobe tinjalo, kodvwa liphindze licace futsi kuba melula kulicondza. Cabanga nganasi sibonelo. KuRoma 12:11, umphostoli Pawula longumKhristu wasebentisa emavi lokutsi nawahunyushwe njengobe anjalo asho “umoya lovutsako.” Njengobe lamavi angacondzakali kahle esiNgisini salamuhla, i-“New World Translation” ibeka lelivesi ngendlela lokumelula kulicondza. Itsi emaKhristu kufanele ‘avutse emoyeni.’

Ngetulu kwekusebentisa kwayo libito laNkulunkulu, kubeka tintfo njengobe tinjalo kanye nekutsi icacile, i-“New World Translation” iphindze yehluke nangalenye indlela: Ayitsengiswa. Ngesizatfu saloko, tigidzi tebantfu tikhona kufundza liBhayibheli ngelulwimi letilumunye ebeleni—ngisho nalabo lokungenteka bebete imali yekutsenga liBhayibheli.