Yani kulokufunako

BoFakazi BaJehova

Khetsa lulwimi SiSwati

BoFakazi BaJehova Bashumayela Emtini Ngemuti Ngobe Bafuna Kusindziswa Yini?

BoFakazi BaJehova Bashumayela Emtini Ngemuti Ngobe Bafuna Kusindziswa Yini?

Chake. Sishumayela njalo emtini ngemuti kodvwa asikholelwa kutsi kwenta lomsebenti ngiko lokutasisindzisa. (Efesu 2:8) Sikusho ngani loko?

Ase sibekise: Cabanga ngendvodza lenemusa lenesipho lesibitako leyetsembise kusinika nobe ngabe ngubani lotawufika endzaweni letsite ngelilanga lelibekile. Nangabe wetsemba kutsi lendvodza itasifeza lesetsembiso ungakwenta yini lekushoko? Akungabateki kutsi ungakwenta. Ungatjela ngisho bangani netihlobo ngalendzaba kuze nabo basitfole lesipho. Nanobe kunjalo, lesipho awusitfoli ngenca nje yekutsi wente lokushiwo ngulendvodza kodvwa ungasitfola ngobe kungiyo letsandza kukupha sona.

Ngendlela lefanako, boFakazi BaJehova bakholelwa esetsembisweni saNkulunkulu sekuphila lokuphakadze lakwetsembise bonkhe bantfu labamlalelako. (Roma 6:23) Setama kukucocela labanye lesikukholelwako setsemba kutsi nabo batawuzuza kulesetsembiso saNkulunkulu kodvwa asikholelwa ekutseni kusindziswa sitakutfola ngekwenta lomsebenti. (Roma 1:17; 3:28) Liciniso likutsi sibusiso lesivela kuNkulunkulu sekuphila phakadze sitasitfola ngemusa wakhe. “Wasisindzisa, hhayi ngobe besente imisebenti yekulunga, kodvwa ngesihawu sakhe.”—Thithusi 3:5.