Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

BoFakazi BaJehova Bayakholelwa Yini KuJesu?

Yebo. Siyakholelwa kuJesu, ngobe watsi: “Mine ngiyindlela, neliciniso, nekuphila. Kute longeta kuBabe nakangeti ngami.” (Johane 14:6) Siyakholwa kutsi Jesu weta emhlabeni asuka ezulwini, wanikela ngekuphila kwakhe lokute sono njengenhlawulo. (Matewu 20:28) Kufa nekuvuka kwakhe kwenta kutsi bantfu labakholwa nguye bakhone kutfola kuphila lokuphakadze. (Johane 3:16) Siyakukholelwa nekutsi Jesu ubusa njengeNkhosi yeMbuso waNkulunkulu wasezulwini futsi utawuletsa kuthula emhlabeni wonkhe ngekushesha. (Sembulo 11:15) Nobe kunjalo, simtsatsa ngendlela latichaza ngayo ngalesikhatsi atsi: “Babe mkhulu kunami.” (Johane 14:28) Ngako, asimkhonti Jesu ngobe asikholelwa kutsi unguNkulunkulu Somandla.