Yani kulokufunako

BoFakazi BaJehova

Khetsa lulwimi SiSwati

Niyakholelwa Yini EThestamenteni Lelidzala?

Niyakholelwa Yini EThestamenteni Lelidzala?

Yebo bayakholelwa. BoFakazi BaJehova bakholelwa kutsi lonkhe liBhayibheli ‘liphefumulelwe nguNkulunkulu, lilungele kufundzisa.’ (2 Thimothi 3:16) LemiBhalo ihlanganisa tincenye letimbili, letivame kubitwa ngekutsi liThestamente Lelidzala neliThestamente Lelisha. BoFakazi BaJehova bona babita letincenye teliBhayibheli ngekutsi yimiBhalo yesiHebheru nemiBhalo YemaKhristu YesiGriki. Ngekwenta njalo, sibalekela kwendlulisela umcondvo wekutsi letinye tincenye teliBhayibheli setiphelelwe sikhatsi nobe atisasebenti.

Kungani kudzingeka kutsi emaKhristu asebentise liThestamente Lelidzala naLelisha?

Aphefumulelwe nguNkulunkulu, umphostoli Pawula labengumKhristu wabhala: “Konkhe kwasendvulo lokusemBhalweni kwabhalelwa kufundzisa tsine.” (Roma 15:4) Ngesizatfu saloko, kunekwatiswa lokungasisita lokutfolakala emiBhalweni yesiHebheru. Lokunye lesisita ngako kutsi isiniketa umlandvo lolusito neseluleko lesisebentako.

  • Umlandvo lolusito. ImiBhalo yesiHebheru inekwatiswa lokubanti lokumayelana nekudalwa kwetintfo kanye nekuwela kwebantfu esonweni. Ngaphandle kwalokwatiswa, besingeke sititfole timphendvulo letenetisako temibuto lenjengekutsi: Savelaphi? Kungani bantfu bafa? (Genesisi 2:7, 17) Ngetulu kwaloko, imiBhalo yesiHebheru isitjela ngendlela Jehova Nkulunkulu lasebentelana ngayo nebantfu lebebajabula futsi lebebahlangabetana netinkinga letifana netetfu.Jakobe 5:17.

  • Seluleko lesisebentako. Taga kanye neMshumayeli, lokutincwadzi teliBhayibheli letiyincenye yemiBhalo yesiHebheru, tineseluleko lesihlakaniphile lesingaphelelwa sikhatsi mayelana nendlela yekuphila. Tisiniketa seluleko lesimayelana nekutsi singakujabulela njani kuphila kwemndeni (Taga 15:17), kutsi singaba kanjani nembono lolingene ngemsebenti (Taga 10:4; Umshumayeli 4:6), kanye nekutsi bantfu labasha bangakusebentisa njani kuphila kwabo ngendlela leletsa injabulo (Umshumayeli 11:9–12:1).

Ngetulu kwaloko, singazuza ngekufundza uMtsetfo waMosi lotfolakala ku-Torah (lokutincwadzi teliBhayibheli tekucala letisihlanu). Nanobe emaKhristu angakabopheki kutsi agcine uMtsetfo waMosi, unetimiso letibalulekile letingasisita siphile imphilo lejabulisako.Levithikhusi 19:18; Dutheronomi 6:5-7.