Cha asikholelwa. BoFakazi BaJehova bakholelwa kutsi konkhe kwadalwa nguNkulunkulu. Asivumelani nemfundziso yekutsi umhlaba wadalwa ngemalanga lasitfupha lanema-awa langu-24 nekutsi uneminyaka letinkhulungwane letimbalwa wadalwa (creationism). Kungani singayikholelwa? Kungobe linyenti letinkholelo letihambisana nalemfundziso ativumelani neliBhayibheli. Cabangela nati tibonelo letimbili letilandzelako:

  1. Budze bemalanga lasitfupha ekudalwa kwetintfo. Labanye labakholelwa kulemfundziso bagomela ngekutsi lamalanga lasitfupha ekudalwa kwetintfo abemane angemalanga lanema-awa langu-24. Kodvwa eBhayibhelini leligama lelitsi ‘lilanga’ lingasho sikhatsi lesidze.Genesisi 2:4; Tihlabelelo 90:4.

  2. Sikhatsi umhlaba losewube khona sona. Labanye labakholelwa kulemfundziso bafundzisa kutsi umhlaba umane uneminyaka letinkhulungwane letimbalwa wadalwa. Nanobe kunjalo, ngekusho kweliBhayibheli, umhlaba nendzawo yonkhe kwaba khona angakacali emalanga lasitfupha ekudala. (Genesisi 1:1) Ngaleso sizatfu, boFakazi BaJehova abaphambani nelucwaningo lwesayensi loluveta kutsi kungenteka kutsi sekuphele tigidzigidzi teminyaka umhlaba wadalwa.

Nanobe boFakazi BaJehova bakholelwa kutsi umhlaba wadalwa, abayilahli isayensi. Sikholelwa kutsi isayensi lesekelwe ebufakazini iyahambisana neliBhayibheli.