Besisolo sisebentisa liBhayibheli njengalelo lelineligunya kulesikukholelwako, kungako sesilungise indlela lebesiyicondza ngayo leminye imiBhalo njengobe seyicacisiwe. *

Lolushintjo luvumelana nesimiso seliBhayibheli lesivetwe kuTaga 4:18: “Kodvwa indlela yalabalungile ifanana nekukhanya kwentsatsakusa, lokuya ngekuya kuze kube ngusemini.” Njengobe kuphuma kwelilanga kwenta indzawo ibonakale kahle kancane kancane, Nkulunkulu uwembula kancane kancane emaciniso laseBhayibhelini, ngesikhatsi sakhe lesifanele. (1 Phetro 1:10-12) Njengobe liBhayibheli labiketela, wente lwati lweliciniso lwaba lunyenti ‘kulesikhatsi sekugcina.’Danyela 12:4.

Lokulungiswa kwendlela lesicondza ngayo akukafaneli kusimangalise nobe kusiphatamise. Tikhonti taNkulunkulu tasendvulo betinemibono leliphutsa kanye nematsemba langasiwo futsi bekudzingeka tilungise indlela letaticabanga ngayo.

  • Mosi watinikela kuze akhulule sive sema-Israyeli kusasele iminyaka lengemashumi lamane kutsi kwenteke loko lebekuhlelwe nguNkulunkulu.Imisebenti 7:23-25, 30, 35.

  • Baphostoli behluleka kucondza loko lokwakushiwo siphrofetho lesasibiketelwe mayelana nekufa nekuvuka kwaMesiya.Isaya 53:8-12; Matewu 16:21-23.

  • Lamanye emaKhristu ekucala bekanemibono lengasiyo mayelana nekufika ‘kwelilanga laJehova.’2 Thesalonika 2:1, 2.

Ngekuhamba kwesikhatsi Nkulunkulu walungisa imibono yabo leliphutsa, futsi sithantazela kutsi achubeke ente lokufanako nakitsi.Jakobe 1:5.

^ sig. 2 Asetami kufihla lushintjo lesesilwentile endleleni lesesilicondza ngayo liBhayibheli. Ecinisweni siyalubhala siphindze silushicilele. Nasi sibonelo, bhala sihloko lesitsi Beliefs Clarifiedku-jw.org lekhombisa luhla lwetincwadzi tetfu.