Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

BoFakazi BaJehova Bayababhadala Yini Lababaholako?

Ngekulandzela sibonelo semaKhristu ekucala, boFakazi BaJehova abahlukanisi bantfu ngetikhundla. Onkhe emalunga labhajatisiwe atikhonti futsi ayahlanganyela emsebentini wekushumayela newekufundzisa. Emabandla aboFakazi BaJehova ahlelwe kutsi abe nemalunga langaba ngu-100. Emadvodza lanebuhlobo lobuhle naNkulunkulu nalavutsiwe akhonta ‘njengebabonisi’ nome emadvodza lamadzala. (Thithusi 1:5) Awabhadalwa ngemsebenti lawentako.