Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

BoFakazi BaJehova Bayinkholo Yekutsatseka Yini?

BoFakazi BaJehova Bayinkholo Yekutsatseka Yini?

Cha, boFakazi BaJehova abasiyo inkholo yekutsatseka. Esikhundleni saloko, tsine singemaKhristu lenta konkhe lokusemandleni kute silandzele sibonelo lesabekwa nguJesu Khristu futsi siphile ngekwaloko lakufundzisa.

Iyini inkholo yekutsatseka?

Bantfu balichaza ngetindlela letehlukahlukene leligama lelitsi “inkholo yekutsatseka.” Nobe kunjalo, ase ucabange ngetindlela letimbili bantfu labavame kulichaza ngayo leligama nekutsi kungani leto tindlela tingasebenti kitsi.

  • Labanye bantfu batsi inkholo yekutsatseka yinkholo lensha nome lengakavami. BoFakazi BaJehova abazange bacalise inkholo lensha. Kunaloko, inkholo yetfu ilandzela loko lobekwentiwa ngemaKhristu elikhulu lekucala, futsi sibonelo sawo kanye naloko labekakufundzisa kwabhalwa eBhayibhelini. (2 Thimothi 3:16, 17) Sikholelwa kutsi imiBhalo Lengcwele kufanele kube ngiyo lesicondzisako ekutseni yini leyemukelekako etindzabeni letiphatselene nenkholo.

  • Labanye bantfu batsi inkholo yekutsatseka yinkholo leyingoti lenemholi longumuntfu. BoFakazi BaJehova abatsatsi muntfu njengemholi wabo. Kodvwa banamatsela kuloko Jesu lakutjela balandzeli bakhe ngesikhatsi atsi: “Munye umholi wenu, longuKhristu.”Matewu 23:10.

Njengobe boFakazi BaJehova bangasiyo inkholo yekutsatseka futsi leyingoti, inkholo yabo izuzisa emalunga ayo kanye nalabanye bantfu emmangweni. Sibonelo saloko kutsi umsebenti wetfu wekushumayela usite bantfu labanyenti kutsi bayekele imikhuba yabo leyingoti, lefaka ekhatsi kusebentisa kabi tidzakamiva kanye netjwala. Ngetulu kwaloko, sinemakilasi ekufundzisa emhlabeni wonkhe, lasita bantfu labatinkhulungwane kutsi bakwati kufundza nekubhala. Siphindze sisite nakuvele tehlakalo. Sisebenta kamatima kuze sibe sibonelo lesihle kulabanye, njengobe Jesu atjela balandzeli bakhe kutsi bente njalo.Matewu 5:13-16.