Yani kulokufunako

BoFakazi BaJehova

Khetsa lulwimi SiSwati

Akhona Yini Ema-movie, Tincwadzi, Noma Tingoma BoFakazi BaJehova Labativalile Kutsi Tisetjentiswe Ebandleni Labo?

Akhona Yini Ema-movie, Tincwadzi, Noma Tingoma BoFakazi BaJehova Labativalile Kutsi Tisetjentiswe Ebandleni Labo?

Chake. Inhlangano yetfu ayibuketi ema-movie latsite, tincwadzi noma tingoma kute ikhetse loko emalunga ayo lokufanele angakusebentisi. Kungani singawancumeli?

LiBhayibheli likhutsata umuntfu ngamunye kutsi ‘abe nemcondvo lohlutekile,’ losewukwati kwehlukanisa lokuhle nalokubi.—Hebheru 5:14.

ImiBhalo inetimiso letingumgogodla, umKhristu ngamunye lokufanele atisebentise nakakhetsa tintfo latatijabulisa ngato. * Kuto tonkhe tingoni tekuphila, umgomo wetfu kutsi ‘setame kufundza lokutfokotisa iNkhosi.’—Efesu 5:10.

LiBhayibheli lifundzisa kutsi tinhloko temindeni tineligunya ngelizinga lelitsite futsi tingase tikhetse kutsi luhlobo lolutsite lwekutijabulisa akukafanele lusetjentiswe emindenini yato. (1 Khorinte 11:3; Efesu 6:1-4) Kute lonelilungelo lekutjela emalunga elibandla kutsi kufanele emukele maphi emafilimu, tingoma nobe badlali bemafilimu nebahlabeli. Umuntfu angatentela leso sincumo ekhaya lakhe kuphela.—Galathiya 6:5.

^ sig. 4 Sibonelo saloko kutsi liBhayibheli liyayilahla nome ngabe yini lekhutsata budlova, kusebentelana nemimoya kanye nekutiphatsa kabi ngetemacansi.—Dutheronomi 18:10-13; Efesu 5:3; Kholose 3:8.