Yani kulokufunako

BoFakazi BaJehova

Khetsa lulwimi SiSwati

BoFakazi BaJehova BangemaPhrothestani Yini?

BoFakazi BaJehova BangemaPhrothestani Yini?

Cha, abasiwo. BoFakazi BaJehova bangemaKhristu, futsi abatibiti ngekutsi bangemaPhrothestani. Kungani kunjalo?

Inkholo yemaPhrotestani ichazwa ngekutsi “yinkholo lemelene nemaRoma Katolika.” Nanobe kuliciniso kutsi BoFakazi BaJehova abavumelani netimfundziso teLisontfo lemaKatolika, abatitsatsi ngekutsi bangemaPhrotestani ngenca yaletizatfu letilandzelako:

  1. Linyenti letinkholelo temaPhrothestani atihambisani naloko lokufundziswa liBhayibheli. Sibonelo saloko kutsi liBhayibheli lifundzisa kutsi “kunaNkulunkulu munye,” hhayi Mtsatfu Amunye. (1 Thimothi 2:5; Johane 14:28) Liphindze lifundzise ngalokucacile kutsi Nkulunkulu utawujezisa bantfu lababi ngekubabhubhisa ngalokuphelele, hhayi ngekubashisa esihogweni semililo.Tihlabelelo 37:9; 2 Thesalonika 1:9.

  2. Asimelani nome setame kushintja Lisontfo lemaKatolika nanome nguliphi lelinye licembu lenkholo. Ngalokwehlukile kuloko, sishumayela tindzaba letimnandzi teMbuso waNkulunkulu, siphindze sente konkhe lokusemandleni etfu kuze sisite labanye kutsi babe nekukholwa kuletindzaba letimnandzi. (Matewu 24:14; 28:19, 20) Lesikufisa kakhulu kufundzisa bantfu labacotfo emaciniso lamayelana naNkulunkulu neliVi lakhe liBhayibheli, hhayi kwetama kushintja lamanye emacembu etinkholo.Kholose 1:9, 10; 2 Thimothi 2:24, 25.