Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Yini Lebangela Kutsi BoFakazi BaJehova Bangakwemukeli Kumpontjelwa Ingati?

Yini Lebangela Kutsi BoFakazi BaJehova Bangakwemukeli Kumpontjelwa Ingati?

Imibono Leliphutsa Levamile

Lokuliphutsa: BoFakazi baJehova abakholelwa kutsi bodokotela balusito futsi ngenca yaloko abakwemukeli kwelashwa.

Liciniso: Setama kutfola tindlela tekwelapha letikahle kitsi kanye nasemindenini yetfu. Nasigula, siya kubodokotela labanelikhono kute baselaphe nome basihlinze ngaphandle kwekumpontjelwa ingati. Siyijabulela kakhulu intfutfuko leseyifeziwe emkhakheni wetekwelapha. Kuliciniso kutsi kwelashwa ngaphandle kwekumpontjelwa ingati lokwentelwe kusita tigulane letiboFakazi nyalo sekuzuzisa bonkhe bantfu. Emaveni lamanyenti, noma ngusiphi sigulane sesingatikhetsela kubalekela tingoti tekumpontjelwa ingati letifaka ekhatsi tifo letitfolakala engatini, kukhinyabeteka kwendlela yekutivikela kwemtimba kanye nemaphutsa langentiwa betekwelapha.

Lokuliphutsa: BoFakazi baJehova bakholelwa kutsi kukholwa kuyamphilisa umuntfu ekuguleni.

Liciniso: Asibabeki bantfu tandla kute baphile.

Lokuliphutsa: Kubalekela kumpontjelwa ingati kudulile.

Liciniso: Tekwelapha letingakusebentisi kumpontjelwa ingati atibiti kakhulu. *

Lokuliphutsa: BoFakazi labanyenti lokufaka ekhatsi bantfwababo bayafa umnyaka ngamunye ngenca yekwala kumpontjelwa ingati.

Liciniso: Loko site bufakazi bako. Bodokotela labahlinzako bavame kusebentisa indlela yekuhlindvwa kwenhlitiyo lokuyinkimbinkimbi, kuhlinza lokuphatselene nematsambo (orthopedic surgery) kanye nekufakela lomunye umuntfu sitfo semtimba salomunye (organ transplants) ngaphandle kwekummpompela ingati. * Tigulane, letifaka ekhatsi bantfwana, letingampontjelwa ingati tivame kusheshe telulame kunaleto letimpontjelwa ingati. * Noma ngabe ngukusiphi simo, kute longatsi sigulane sitawufa ngobe salile kumpontjelwa ingati nome sitawuphila ngekuvumela kumpontjelwa ingati.

Yini lebangela kutsi boFakazi baJehova bangakwemukeli kumpontjelwa ingati?

Lena yindzaba letsintsa kukholwa kwemuntfu kwendlula indlela lalashwa ngayo. EmaThestamende omabili, Lelidzala naLelisha, anemiyalo lecacile letsi kufanele sibalekele ingati. (Genesisi 9:4; Levithikhusi 17:10; Dutheronomi 12:23; Imisebenti 15:28, 29) Ngetulu kwaloko, Nkulunkulu utsatsa ingati njengalemelela kuphila. (Levithikhusi 17:14) Ngaleso sizatfu, siyakubalekela kusebentisa ingati, hhayi nje kuphela ngoba silalela Nkulunkulu kodvwa ngesizatfu sekutsi siyamhlonipha njengeMniki wekuphila.

Imibono leshintjako

Kuhlindvwa lokuyinkimbinkimbi kungaphumelela ngaphandle kwekumpompela sigulane ingati

Esikhatsini lesendlulile, betekwelapha bebatsatsa tindlela tekwelapha ngaphandle kwekumpontjelwa ingati noma kwelashwa ngemitsi lete ingati njengekwecisa noma intfo leyingoti, kodvwa loko kushintjile eminyakeni yakamuva. Sibonelo saloko kutsi nga-2004, sihloko lesanyatseliswa kumagazini wetekwelapha saveta kutsi “linyenti lemachinga etekwelapha latfutfukisiwe kuze kusitwe tigulane letiboFakazi baJehova, sekatawuba yindlela yekwelapha levamile eminyakeni letako.” * Ngemnyaka wa-2010, sihloko lesitfolakala kumagazini i-Heart, Lung and Circulation satsi: “Kuhlinza ngaphandle kwengati akukafaneli kwentelwe boFakazi baJehova kuphela, kodvwa kufanele kube yinchubo lemcoka lesetjentiswako nakuhlindvwa tigulane.”

Tinkhulungwane tabodokotela emhlabeni wonkhe nyalo setisebentisa emachinga ekuhlinza lenta umuntfu angalahlekelwa yingati lenyenti ngesikhatsi ahlindvwa ngalokuyinkimbinkimbi ngaphandle kwekummpompela ingati. Tindlela letinjalo tekwelapha ngaphandle kwekumpompela ingati tiyasetjentiswa ngisho nasemaveni lasatfutfuka futsi ticelwa natigulane letingasibo boFakazi baJehova.

^ sig. 8 Fundza i-Transfusion and Apheresis Science, Umculu 33, No. 3, likh. 349.

^ sig. 10 Fundza i-The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Umculu 134, No. 2, emakh. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Umculu 38, No. 5, likh. 563; Basics of Blood Management, likh. 2; ne-Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Umculu 4, No. 2, likh. 39.

^ sig. 10 Fundza i-The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Umculu 89, No. 6, likh. 918; ne-Heart, Lung and Circulation, Umculu 19, likh. 658.

^ sig. 14 Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Umculu 4, No. 2, likhasi 39.