Inhloko hhovisi yetfu lesicondzisako emhlabeni wonkhe itfolakala eMelika. Nome kunjalo, asisilo lihlelo laseMelika nganati tizatfu letilandzelako:

  • Labanye bantfu babita emahlubuka ngekutsi licembu lenkholo leliphumile endleleni yenkholo leseyasungulwa. BoFakazi BaJehova abakahlubuki kulenye inkholo. Esikhundleni saloko, sinemuva wekutsi solo sihamba endleleni yebuKhristu yemaKhristu ekucala.

  • BoFakazi BaJehova bayachubeka nekushumayela emaveni langetulu kwa-230. Nome ngabe sikuphi, sihlale setsembekile kuNkulunkulu Jehova nakuJesu Khristu hhayi kuhulumende waseMelika nobe lomunye hulumende.—Johane 15:19; 17:15, 16.

  • Tonkhe timfundziso tetfu tisekelwe eBhayibhelini hhayi etintfweni letibhalwe baholi benkholo baseMelika.1 Thesalonika 2:13.

  • Silandzela Jesu Khristu, hhayi umholi longumuntfu.Matewu 23:8-10.