Yani kulokufunako

Yani ku-secondary menu

BoFakazi BaJehova

SiSwati

Imibuto Bantfu Labavamise Kuyibuta Mayelana NaboFakazi BaJehova

IMIBUTO BANTFU LABAVAMISE KUYIBUTA

BoFakazi BaJehova Bashumayela Emtini Ngemuti Ngobe Bafuna Kusindza Yini?

Fundza lesikukholelwako ngensindziso nekutsi kutfolakala kanjani.

IMIBUTO BANTFU LABAVAMISE KUYIBUTA

BoFakazi BaJehova Bashumayela Emtini Ngemuti Ngobe Bafuna Kusindza Yini?

Fundza lesikukholelwako ngensindziso nekutsi kutfolakala kanjani.

BoFakazi BaJehova BangemaPhrothestani Yini?

Emaciniso lamabili lenta BoFakazi BaJehova behluke kuletinye tinkholo letingasiwo emaKatolika letibitwa ngekutsi temaKhristu.

Yini lebangela kutsi BoFakazi BaJehova bangakwemukeli kumpontjelwa ingati?

Minengi imibono leliphutsa lekhona mayelana naboFakazi baJehova kanye nekumpontjelwa ingati. Fundza kabanti ngetinkholelo tetfu kulendzaba.

Tinkholelo

BoFakazi BaJehova Bayakholelwa Yini kuJesu?

Cabanga ngekubaluleka kwekutsi emaKhristu eliciniso akholelwe kuJesu.

BoFakazi BaJehova Bayakholelwa Yini Kutsi Inkholo Yabo Yeliciniso?

Jesu watsi tinyenti yini tindlela letiholela ekusindzisweni?

BoFakazi BaJehova Bacabanga Kutsi Ngibo Bodvwa Yini Labatawusindziswa?

LiBhayibheli liyachaza kutsi bobani labasematfubeni ekusindziswa.

Niyatibeketelela yini letinye tinkholo?

Titfolele indlela kubeketelela letinye tinkholo lokuyiveta ngayo inkholo yeliciniso.

Yini lebangela kutsi BoFakazi BaJehova bangakwemukeli kumpontjelwa ingati?

Minengi imibono leliphutsa lekhona mayelana naboFakazi baJehova kanye nekumpontjelwa ingati. Fundza kabanti ngetinkholelo tetfu kulendzaba.

Niyakholelwa Yini Kutsi Umhlaba Wadalwa Ngemalanga Lasitfupha Lanema-Awa Langu-24?

Bewati yini kutsi letinye tinkholelo letihambisana nalemfundziso ativumelani neliBhayibheli?

BoFakazi BaJehova Banamuphi Umbono Ngesayensi?

Tinkholelo tabo tiyavumelana yini naloko isayensi lekutfolile?

BoFakazi BaJehova Bayakholelwa Yini EThestamenteni Lelidzala?

Letinye tincenye teliBhayibheli setiphelelwe sikhatsi yini? Fundza ngendlela emaKhristu langazuza ngayo emlandvweni lolusito naseselulekweni lesisebentako lesitfolakala emiBhalweni yesiHebheru.

Yini Leyente BoFakazi BaJehova Bashintja Lokunye Lebebakukholelwa?

Akukafaneli simangale nangabe kunesidzingo selushintjo. Ngetikhatsi tekubhalwa kweliBhayibheli, tikhonti taNkulunkulu bekufanele tishintje indlela letaticabanga ngayo.

Kungani BoFakazi BaJehova Bangasisebentisi Siphambano Nabakhonta Nkulunkulu?

Ngisho nobe singemaKhristu, asisisebentisi siphambano nasikhonta Nkulunkulu. Sentiwa yini?

Inhlangano

Yini Lenente Nakhetsa Libito Lelitsi BoFakazi BaJehova?

Cabangisisa ngekutsi lelibito lisukelaphi.

Ngubani Umsunguli Wenkholo YaboFakazi BaJehova?

Tifundzele kutsi yini leyenta Charles Taze Russell kungabi nguye umsunguli walenkholo.

Umsebenti WaboFakazi BaJehova Usekelwa Njani Ngetimali?

Nanobe singakoleki minikelo futsi singakukhokhi kwelishumi, fundza ngendlela umsebenti wetfu wekushumayela lokhule ngayo.

BoFakazi BaJehova Bayakukhokha Yini Kwelishumi?

BoFakazi BaJehova kudzingeka banikele imali lekaliwe yini?

BoFakazi BaJehova Bayababhadala yini Lababaholako?

Kukhona yini kwehlukanisa bantfu ngetikhundla? Bobani labatikhonti letibekiwe?

Bafati LababoFakazi BaJehova Bayabafundzisa Yini Labanye Bantfu?

Bafati banayiphi indzima kulomsebenti wekushumayela lowentiwa boFakazi BaJehova emhlabeni wonkhe?

Emabandla ABoFakazi BaJehova Ahlelwe Njani?

Titfolele kutsi sisitfola njani sicondziso nemiyalo ngalelilungiselelo.

Nawufuna Kuba Lilunga

Ngingaba Njani Ngulomunye WaBoFakazi BaJehova?

Matewu 28:19, 20 uchaza tinyatselo letintsatfu.

Umuntfu Angayekela Yini Kuba NguFakazi WaJehova?

Timbili tindlela loku lokungenteka ngato.

BoFakazi BaJehova Bayabecwaya Yini Labake Baba Ngemalunga Enkholo Yabo?

Ngaletinye tikhatsi kuyadzingeka kususwa kwemuntfu ekuhlanganyeleni nelibandla ngobe kungamsita kutsi abuyele ebandleni.

Kushumayela

Yini Indzaba BoFakazi BaJehova Bangena Umuti Nemuti?

Tfola kutsi yini Jesu latjela bafundzi bakhe bekucala kutsi bayente.

BoFakazi BaJehova Bashumayela Emtini Ngemuti Ngobe Bafuna Kusindza Yini?

Fundza lesikukholelwako ngensindziso nekutsi kutfolakala kanjani.

Nentiwa Yini Kutsi Nivakashele Bantfu Labanetinkholo Tabo?

Yini lesenta sivakashele bantfu labanetinkholo tabo?

Siyini Sifundvo SeliBhayibheli?

Tfola timphendvulo temibuto lemayelana nekufundza liBhayibheli mahhala.

BoFakazi BaJehova Bayawenta Yini Umsebenti Wetitfunywa Telivangeli?

Bobani labenta umsebenti wetitfunywa telivangeli futsi bawentelani? Niyaceceshwa yini kute nente lomsebenti?

Bafati LababoFakazi BaJehova Bayabafundzisa Yini Labanye Bantfu?

Bafati banayiphi indzima kulomsebenti wekushumayela lowentiwa boFakazi BaJehova emhlabeni wonkhe?

Imihlangano kanye neKukhonta

Babangelwa Yini BoFakazi BaJehova Kutsi Bangayibiti Indzawo Labakhontela Kuyo Ngekutsi Lisontfo?

Titfolele kutsi ligama lelitsi “LiHholwa LeMbuso LaboFakazi BaJehova” lacala njani nekutsi yini lesibangela silisebentise.

Kungani BoFakazi BaJehova Bangasisebentisi Siphambano Nabakhonta Nkulunkulu?

Ngisho nobe singemaKhristu, asisisebentisi siphambano nasikhonta Nkulunkulu. Sentiwa yini?

Umbono weliBhayibheli

BoFakazi BaJehova BaneliBhayibheli Labo Yini?

Kusebentisa emahumusho lehlukahlukene kungakusita nawutadisha liBhayibheli. Kunemaphuzu lamatsatfu lenta i-“New World Translation of the Holy Scriptures” ibe lusito nawutadisha.

Linembile Yini LiHumusho Lemhlaba Lomusha?

Yini leyenta LiHumusho Lemhlaba Lomusha lehluke kulamanye emahumusho lamanyenti?

BoFakazi BaJehova Bayakholelwa Yini EThestamenteni Lelidzala?

Letinye tincenye teliBhayibheli setiphelelwe sikhatsi yini? Fundza ngendlela emaKhristu langazuza ngayo emlandvweni lolusito naseselulekweni lesisebentako lesitfolakala emiBhalweni yesiHebheru.

BoFakazi BaJehova Etindzabeni Tekusita Ummango Kanye NetePolitiki

Yini Leyenta BoFakazi BaJehova Bangayi Emphini?

Emhlabeni wonkhe kuyatiwa kutsi boFakazi BaJehova abavumi kuya emphini. Fundza kutsi yini lesibangela kutsi sente njalo.

BoFakazi BaJehova Bayasita Yini Nakuvele Tehlakalo?

Fundza kutsi siwasita njani emakholwa lesikanye nawo nalabanye bantfu nakuvele tehlakalo.

Kuphila Kwakho Nekwemndeni

BoFakazi baJehova Bayakwemukela Yini Kwelashwa?

Labanye bantfu bacabanga kutsi boFakazi baJehova abatemukeli tonkhe tindlela tekwelapha. Kuliciniso yini loko?

Yini lebangela kutsi BoFakazi BaJehova bangakwemukeli kumpontjelwa ingati?

Minengi imibono leliphutsa lekhona mayelana naboFakazi baJehova kanye nekumpontjelwa ingati. Fundza kabanti ngetinkholelo tetfu kulendzaba.

Akhona Yini Ema-movie, Tincwadzi, Noma Tingoma Lenitivalile Kutsi Tisetjentiswe Ebandleni Lenu?

Ngutiphi timiso letingumgogodla emaKhristu lokufanele atisebentise nakakhetsa tinhlobo tekutijabulisa ?

Imikhosi Nemasiko

Yini Leyenta BoFakazi BaJehova Bangawugubhi Khisimusi?

Bantfu labanyenti bayawugubha Khisimusi ngisho nobe bawati umsuka wawo. Fundza kutsi yini leyenta boFakazi BaJehova bangawugubhi.

Yini Leyenta Kutsi boFakazi BaJehova Bangawagubhi Ema-Easter?

Bantfu labanyenti bacabanga kutsi liholidi lema-Easter lihlobene nebuKhristu. Yini leyenta boFakazi BaJehova bangaligubhi leliholidi?

Babobani BoFakazi BaJehova?

BoFakazi BaJehova BangemaKhristu Yini?

Sicela ucabange ngalokusenta sehluke kuletinye tinkholo.

BoFakazi BaJehova BangemaPhrothestani Yini?

Emaciniso lamabili lenta BoFakazi BaJehova behluke kuletinye tinkholo letingasiwo emaKatolika letibitwa ngekutsi temaKhristu.

Nilihlelo LaseMelika Yini?

Hlola emaciniso lamane ngalenhlangano letfolakala emhlabeni wonkhe.

BoFakazi BaJehova Bayayisekela Yini Inhlangano YebuJuda YasePalestine?

Sisekela tinkholelo tetfu emiBhalweni, futsi yona ayisho kutsi licembu lelitsite lebantfu lincono kunalelinye.

BoFakazi BaJehova Bayinkholo Yekutsatseka Yini?

Catsanisa imibono lemibili levame kushiwo ngetinkholo tekutsatseka kanye nemaciniso ngaboFakazi BaJehova.