Ɗeeti ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

Nam a cang Biibal a fi’teel?

Nam a cang Biibal a fi’teel?

Ɗeeti nam porogaraam fee na cang ale na Biibal fee a fi’teel.