Ndax bugaa ɓaat o and of no ke jofna no Biibal fee? O bugangaan, jaɓi waxtaan fo Seede Yexowa ke no ke jofna no Biibal fee no mbind of. O bugangaa jang Biibal fee, bindi a in na palaas ale refna a lanq.