Xoti tiyaatar ke waagoona nan-giloox too da nqot’tel na Biibal fee too jang ke jofna no xew-xew ke moƴna njeg solo na Biibal fee. Lak ke no muum we a njega itam.

Tani lak of soo kilike na Waaƭ ndax o ga tiyaatar ke njegna no lak of. Bindi itam gon le no tiyaatar fee ndax o ga’in.