Ɗeeti ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

Misik ke jofna no ngim onqe no Seede Yexowa ke

Xoti a kim a pelu ke Seede Yexowa ke a njiriiñooraa boo da mbaɗooxaa a Yexowa. A jega kaa ndefna misik soom, a jega itam misik kaa yonna fo a kim.