A PIND a Tedu ke a laya yee: “Oxuu Roog a ɗeetna nen o cofu yaam o ngim um, xan a ñoow.” (Rom 1:​17) Fa lay feeke kaa ci’aa in yaakaar mbelu. Xar taxu?

Ye ta bafitna no lanq ke, Yeesu Almasi fee a dakooxa took asamaan ma Roog. Ye daalbe we ten a ƭeetan, “a dalfooxa o yoɗoox na kid den too a eel a singaan.” (A Pi ake 1:9) Roog a dodaan o Maad o cegu doole took asamaan. Miñkatee dara, Yeesu, “o Ƥeenqe no kiin oxe” xan a gar “kam o ndam um, a yoon fo malaaka ke fop, xan a moof no gamb no maad le ten jegna o ndam. Xan qeet ke fop a mbokatel mbaambir um, too xan a xaaj a den ne o kaynaak a xaajtaa pambe fo paal.” (Mace 25:31, 32) A mbanum keene a jegkaa?

A Pind a Tedu ke a lay’a yee jamano fa mbeƭaru xan a jeg kam adna fee fop, too kaaga kaa laltaa yee Almasi fee oxe waajaa hate qeet ke fop. Yeesu a lay’a ke na mandarga’kaa keene: “Xan saax a inooxan saax, maat a inooxan maat, too xan a jeg yo’nax maak no lanq ke fo qeex fo piste [a cir ake] na saax a mayu. Xan a jeg tig saɗarnooxu.”​—Lik 21:​7, 10, 11.

Coono ke njegna xane kaa laltaa yee ndiiki Almasi fee a hate iid qeet ke fop

Ke Yeesu lay ina in we nga’an a paax xane. Miñkatee dara, Yeesu xan a saŋik wiin bonu we. So koy Saytaane fo xoox um xana saŋkel! A fi’angaan lanq ke fop xan a ref arjana. Wiin we fop xan a njeg jam a ndeer den, fo sax ndeer den fo mumen ke. “Xan a teeteem a yongataa fo o mbaal, o ƴaxal a fog fo o mbambe nqanq. O xeel fo o njogoy o njanglax xan a mbog o suu­fand, soo o njaaƈ o ngoor a gayaa a den. Paaxeer mbaat yaq fa leng fi’­kataand.” (Esayi 11:​6, 9) “O leng . . . laykatee yee: “Kaam jir” . . . Maaga, fuul we xan a nga’ataa a qool xac, nof ke no ram we a mbetoox.” (Esayi 33:24; 35:5) Xon we sax xan a nqontoox. “[Roog] xan a ­forit xa kooniit a kid den, too fa nqon refkatee meen. Ñaawax mbaat ƭoma­tax mbaat o ƭomel refkatee meen.” (Esayi 25:8; Mbeeñil ne 21:4) A fi’angaan, ke Roog a bug ina fi’ no eetaand kaa no lanq ke xan a jeg. Ndaw o ɗaay!

Moƴyo saƭkand o ngim nuun

Wiin wum Roog a ci’kaa o ñoow no arjana took lanq ke? Andum we njeg na o ngim manaam o ngim tigi!

Ba nu mbeecee, pur i njeg o ngim tigi, i mbara and ndigil ne refna kam a Pind a Tedu ke. Keene taxu kontine’­yo njangaa and a Roog. Oxe i mbarna moƴ o njango and refu Yeesu!

We njegna o ngim tigi xan a ñoow no arjana took lanq ke boo kili!

O ngim tigi kaa waro yoon fo a pi a paax. Roog a laya yee: “Ten taxu, ne njer njegee ñoot a xonitna, neene a nandu no ngim onqe yooneerna fo a pi. Ten itam kaa xon.” (Saak 2:​26) Boo nu mbi’aa a pi a paax a keene, nuun we laltaa ciko paax ke Roog no ñoow  nuun. Ciko keene ndefu: Katil, o jof, o jeg-yiif fo o mbeq. Mbi’yo fop pur ciko keene a mbeeñaa no ñoow nuun!

Nu na mbi’aa fop pur njeg o ngim tigi, xan nu ndaaw barke mayu. No ndigil xan a ƥisiid a nuun o ɗaay xane, too o feet, xan nu mbaago njeg o ñoow o fagkeer!