Ɗeeti ke refna kam

Lalti ke jegna

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Seereer

O nan o felu le hatna na Roog!

 LESOŊ 8

Xar taxu Roog a xaƴaa paaxeer fo naqad da njegaa?

Xar taxu Roog a xaƴaa paaxeer fo naqad da njegaa?

1. Nam paaxeer a eet’u?

O daaw ole Roog a ci’na wiin we ndax da maadooxan a qoox den ndax da lalit ee mbaagee ƭax coono ke no wiin we a deya sik

Paaxeer a rokiida kam adna fee ye Saytaane eetna o maaɓ. Saytaane malaaka fa mbaax a reeƭu ye Roog a sakuuna, ndaa ‘geenoox’ee no ndigil.’ (Saŋ 8:44) Saytaane kaa xaƴ bug-bug o faɗooxel a maak kam xeeñ um, ndaa ndigil ne refu yee Roog soom waru faɗooxel. No mberaand naa Saytaane a maaɓ’a a Awa too a gimnoorin ee o ten a waru o nanan ndaa refee Roog. Aadama a soɓiida a Awa no nanaƭar Roog neene. Keene Aadama a fi’na a ɓisiidaan naqad fo fa nqon.Jangi Mberaand naa 3:1-6, 19.

Ye Saytaane fi’na boo Awa a nanaƭar a Roog, a dalfooxa o siiknoor ngelfa ne Roog. Ke moƴna may no wiin we kaa ndeefan a Saytaane soo a ndeɓ ngelfa ne Roog. Neene Saytaane a reftu “o maad adna feeke.”Jangi Saŋ 14:30; 1 Saŋ 5:19.

2. Ndax ke Roog a sakna kaa jeg’u sik?

Ke Roog a fi’na fop kaa mot sik. Wiin we fo malaaka ke Roog a sakna fop a mbaag’a o nanan a Roog boo ta mot sik. (A Cangatin ale 32:4, 5) Roog kaa sak’u in, a ci a in sañ-sañ i njilan a qoox in mbi paax mbaat paaxeer. Sañ-sañ feene kaa taxaa boo i mbaag o lalit o mbeq onqe i njegna na Roog.Jangi Saak 1:13-15; 1 Saŋ 5:3.

3. Xar taxu Roog a xaƴ naqad ta jegaa boo ndiiki?

No nanaƭar fee na ƭing ale Eeden boo ndiiki Yexowa a xaƴa wiin we da siiknooraa ngelfa um. Xar taxu keene koy? Kaa bug o lalit ee o kiin o leng waagee kelfa boo ta jiriiñ lakas we too reefee  ke Roog a layna. (O Baawaare xe 7:29; 8:9) Keene a moƴa woor no xa kiid 6 000 ke o kiin a kelfa’na lakas we took lanq ke. We na kelfa’aa adna fee mbaagee mbatin meen qiire ke, mbarir, njofaƭar mbaat a cir ake.Jangi Yeremi 10:23; Rom 9:17.

Ngelfa Roog nandee fo ngelfa no kiin yaam ngelfa Roog kaa jegan o jiriiñ oxuu jaɓanuuna. (Esayi 48:17, 18) Ndiiki Yexowa a watin meen maat ke no wiin we fop. Wiin we njaɓna Roog a maadooxan a den soom na ngenkaa took lanq ke.—Esayi 11:9. Jangi Dañel 2:44.

4. Xar o muñ ole Roog a ci’u in i mbaag o mbi?

Saytaane kaa bug o gimnoor a in ee o kiin o leng waagee faɗoox a Roog fo o mbeq. Ndax nu mbuga lalit ee Saytaane o maamaaɓ oo? Nu mbaagaan o mbi! O muñ ole Roog a muñaa kaa taxaa boo i mbaag o lalit ee ndax Roog i mbugu ta kelfa in mbaat o kiin. O ñoowooƭ in kaa laltaa oxe i tanna ndax ta kelfa in.Jangi Yob 1:8-12; Xa Peƭit axe 27:11.

5. Nam i mbaagu tanit a Roog ta ref kelfa in?

Ke i ngebooxaa na laltaa yee ndax i mbuga Roog a kelfa a in

I mbara tan a Roog ta ref kelfa in bo i mbaaƭan too mbaɗooxan ne ta layteena kam Biibal fee refna fa Lay fee ten. (Saŋ 4:23) I mbaaga mbañ Saytaane a kelfa a in a soƥangaa yee i mbogee no tig politik fo qire ke ne Yeesu a fañit’uuna.Jangi Saŋ 17:14.

Saytaane kaa jiriiñooraa doole um ndax ta fi’noor wiin we tig caasaay. Boo i nqaƴna a pi a paaxeer akeene, xan a jeg no qaariit ke in fo no fog we in waa na ñoxoraa in. (1 Piyeer 4:3, 4) Ndaa i mbara ngeboox. Ndax xan i yoon fo wiin we mbexna a Roog? Ndax xan i nanan kebil ke Roog yoonna fo sago fo o mbeq? I mbi’angaan, xan i lalit ee Saytaane o maamaaɓ oo ye ta layna yee o leng fi’kee ke Roog a layna a refangaa na coono fo naqad.Jangi 1 Korint 6:9, 10; 15:33.

O mbeq onqe Roog a jegna no wiin we a woorana in ee xan paaxeer fo naqad a mbat meen. We na laltaa yee a ngimayo a Roog soom na ñoowkaa took lanq ke boo kili.Jangi Saŋ 3:16.