Rebeka kaa reeƭu o tew oxaa fexna Yexowa. Isaak reeƭu o kor um. O ten itam a fex a Yexowa. Nam Rebeka a andtu a Isaak? Nam Rebeka a laltu yee a bug a kaa felna a Yexowa? Fat i njang o and a paax an ref’u o tew oxeene.

Abraham fa Saara ndeeƭu we ndimna Isaak. O we ngen a no saate faa ne’eena Kanaan too maaga koy wiin waa mbaɗoxoogee Yexowa. Abraham koy kaa bug’u Isaak a jeg o tew oxaa na faɗooxaa Yexowa. Neene koy ta dalfo lul o tag um oxaa ne’eena Eliyeseer ndax ta waaƭanka Isaak o tew no saate faa ne’eena Haran. Abraham a jeg a fog um waa ngen ina no saate faa Haran.

Rebeka jaɓa o ƴeew a ƴeew a ƭomu ndax keeleemb ke a mbaago yer

Eliyeseer a yoona fo dag lakas we na Abraham na ñaaƴ a koƭu leene. A ɓislooxa keeleemb xarɓaxay, a ɓislooxa itam ñaamel fo tig mayu kaa ta mbarna o ci’it. Ndiiki koy nam Eliyeseer a anditkaa o tew oxe ta warna o waaƭan a Isaak? Ye andoona yee Eliyeseer fo dag we ta yoonit ina a mbadiida Haran, a ndalfooxa o ngeenoox tafil saax le, paam a ngas. Eliyeseer a and a yee ñakkooge jeg waa ngarna a ƈeewiid na ngas ale.Ta dalfo xeɗ a Yexowa a layee: ‘O toog oxe um laykaa yee, ngela ci’aam um yer, ta ci’aam um yer mi fo keeleemb es a ref ke naa andnoorkaxamee lalaxamo o tew oxe jiloona’.

 Neene koy o toog oxe ne’eena Rebeka a gariid na ngas ale. Biibal fee kaa layee o ndoog onqe kaa mos’u lool. Ye Eliyeseer a xeɗuuna foofi o yerel o ƥiy onqe a doonaanee: ‘Gari yer, xan um ci’oŋ foofi too xan um yerin itam keeleemb ke wo’. Ƭeeti keene rek! Ke keeleem a yeraa no foofi a maya lool. Ndaa yaqane koy Rebeka a ƴuf na ngas ale a ƴeewaa a ƴeewaatina rek. Ndax ga’aano no foto ne a ƴeewa ƭomu le ta fi’aa?⁠— Eliyeseer kaa jaaxiɗ u ne Yexowa jaɓit ina a qeɗ um ake.

Eliyeseer a dalfooxa o ci a Rebeka tikoorik mayu too a mos. Neene koy Rebeka a dalna den no mbind faap um. Eliyeseer a laya ke taxna boo Abraham a luliidin too a laya ne Yexowa a jaɓitna a qeɗ um. Wiin mbin Rebeka a ƭaaya too a njaɓa ta doolooxan a Isaak.

Rebeka yoona fa Eliyeseer no saate faa Kanaan soo koy ta dolooxan a Isaak

Ndax foogaa yee Rebeka jaɓa o dolooxan a Isaak?⁠— Rebeka anda yee Yexowa luliidu a Eliyeseer. Ye fog we Rebeka a laamtuuna yee ndax a buga o ret a dolooxan a Isaak no saate faa kanaan, a doona den ee: ‘Iyo, xam ret!’ No ndak-fo-ndak ta dal fo yoon fa Eliyeseer no saax laa Kanaan. Ye da mbadna Rebeka a dolooxana a Isaak.

Feek koy Rebeka kaa fi’u ke Yexowa bug ina keene tax a Yexowa barke’in. Xa kiid xa mayu ye keene faafna, Yeesu a rime kam o fog ole na Rebeka! Boo nandoona fa Rebeka too fi’aa kaa felna a Yexowa, xan Yexowa barkeoŋ itam.

JANGI NO BIIBAL OF

  • Mberaand naa 12:​4, 5; 24:​1-​58, 67