Ɗeeti ke refna kam

Lalti ke jegna

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Seereer

Njanginyo xa teɓandoong nuun

Nuun waajuur ke, njiriiñooryo xa betandax akeeke ndax nu njangin xa ƥiy nuun.

Daax le

Ke bindeena na A Cangatin ale a waaga dimle a nuun boo nu yaraa xa ƥiy axe nuun.

Kunpa fee i andna a taxa boo i njeg o ɗaay

Biibal fee a laya no kunpa o njegu o jiriiñ faa naa layeel “kunpa fee refna na Roog.” Ndax bugaa jang kaa jofna no kunpa feene?

Rebeka bug a kaa felna a Yexowa

Xar i mbaru o mbi boo nand fa Rebeka? Jangi a betandax ale ndax o and a paax an reeƭu o tew oxeene.

Rahab a jeg a o ngim na Yexowa

Jangi and ne Rahab fo fog um a mucitnayo ye Yeriko a doxeel.

A Fi’a ke Felna Faap um fa Yexowa

Xar refu ndegit ne o ƥiy o ndew onqe Yefta a regit ina soo a fi’in? Nam i mbaagu o laaltaa o ƥiy o ndew onqeene?

Sami’el a Gen a no Fiaa Ke Jofna

Nam nu mbaagu o laal a Sami’el no mbi’aa ke jofna a soƥanga saxee lakas we kaa mbi’aa ponu?

Dawid saɗar ee

Jangi keene wetandooxeena na Dawid kam Biibal fee ndax o waago and ke taxna boo Dawid a reeƭu jambaar.

Ndax mosaa yung soo koy o saɗaraa?

Xar Yexowa lay’u Eliya ye ta yungna ? Xar waago jang no ke dalna Eliya?

Yosiya jeg a qaariit paax

Biibal fee a laya in ee yooɓ ee na Yosiya ndax ta fi kaa jofna. Fexeyi and ne qaariit um a ndimle’tuuna.

Yeremi waas ee o layaa kaa jofna na Yexowa

A soƥangaa sax ee wiin we kaa nqaadnooxoogu a Yeremi too a mbuuxanan, xar taxu boo waas ee o layaa kaa jofna na Roog?

Yeesu mosee ñak o nanan

Ndax andaa yee Yeesu kaa nananoogu ñaal-oo-ñaal a Faap um fee na asamaan fo waajur um ke took lanq ke? Ne Yeesu a fi’toogna a waagaango dimle ba o nananaa waajur of a soƥangaa saxe refee kaa yooɓna.

A mbindayo kaa farna na Yeesu

Jang kaa farna no wiin ɓetaa tadaq we mbindna kam Biibal fee too a mbog fa Yeesu jamane too a mbind kaa farna no ñoow um.

O ndokoor onqe Pool jambaar a Reeƭu

O ndeɓandoong o ngoor onqeeke a mucila o tokoor um. Xar a fi’u?

Timote bug a dimle wiin we

Nam waago fi boo jeg o ñoow o felu, ne na Timote?

Maat ne naa maadooxkaa lanq ke fop

Nam tige a nandkaa boo Yeesu a maadooxaa took lanq ke? Ndax bugaa ref maaga?