Ɗeeti ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

Nam ga’to Biibal fee?

Nam ga’to Biibal fee?

Ndax koo layee Biibal fee . . .

  • safe no kiin o yaal o andoo?

  • safe xa peƭit fo xa nax?

  • fa Lay Roog a refu?

 XAR BIIBAL FEE A LAYU TEEN?

«Roog bindnooru a Pind a Tedu ke fop.»2 Timote 3:16, Nqaariit ne Roog.

KE BIIBAL FEE A LAYNA TEEN O NJIIRIIÑ ONQUM TA WAAGOŊ O JEGAN?

A toontax a qoolu qac no laamit ke moƴna o njeg solo.Xa Peƭit axe 2:1-5.

Xa as xa qoolu yoo no ñoowoƭ in bes nuu refna.A Kim a tedu ke 119:105.

Yaakaar fa saƭku pur o feet.Rom 15:4.

 NDAX I MBAAGA O NGIM KE BIIBAL FEE A LAYNA?

I mbaagaan kay, yaam ke bindeena meeke taxun:

  • Wedi’kee xooxum. Kaa fadna wiin 40 mbindu Biibal fee, no kaa hupna xa qiid 1600. Mayu na den andir ee, ndaa keene yaqanee fa lay den a yoon to a ref leng.

  • Biibal fee naangee o ɗasnaa tig. A jega xa yaal xa and axaa naa mbetandaa wiin we caloori ke njegna kam adna fee; kaa koy boo da mbetandooxaa caloori saate den laykee yo muk no gaci fee mosna jeg na saate den. We mbindna Biibal fee koy naangeeyo o ñaaƴñitaa neene. Jegee dara kaa da ɗasnaa, kaa laayaa yo no me da njuumitna fo me saate den a juumitna.2 Caloori ke 36:15, 16; A Kim a tedu ke 51:1-4.

  • A yegnitangaa tig, naaga ta jegitkaa. Xa qiid 200 boo ta jomaa fo jeg, Biibal fee a yegnit’a yee xan saax laa Babilon a yaqel. (Esayi 13:17-22) Biibal fee a lay’a ne saate faa a yaqitkeel fo sax gon no oxe naa adwankaa fa yaq fee!Esayi 45:1-3.

A jega lakas mayu kaa Biibal fee a yegnit ina yee xan ta jeg, ta dalfo jegit naaga mat. Ndax keene refee ke naa cungeel no fa Lay Roog?2 Piyeer 1:21.

 XAR REFU XALAAT OF NO LAAMIT NEEKE?

Nam fa lay fee Roog a waagu tax boo o ñoowooɗ of a moƴo faax?

Biibal fee tontooxa laamit neene na: ESAYI 48:17, 18 fo na 2 TIMOTE 3:16, 17.