Go na content

Go na table of contents

A WAKTITOREN Nr. 1 2021 | Fu san ede wi musu begi?

Oiti yu begi Gado, dan yu firi leki a no piki a begi fu yu? Na so furu sma e firi tu. Furu sma begi Gado fu yepi den, ma toku den problema fu den no lusu. Den artikel disi o taki fu san ede wi kan de seiker taki Gado e arki den begi fu wi, fu san ede Gado no e piki ala begi, èn fa wi kan begi na so wan fasi taki Gado piki den begi fu wi.

 

San sma e taki fu begi

Yu e si begi leki wan moi kado fu Gado, noso yu e si en leki lasiten?

Gado e arki den begi fu wi?

Bijbel e sori wi krin taki Gado e arki wi te wi e begi en na wan fasi di fiti.

Fu san ede Gado no e piki ala begi?

Bijbel e sori sortu begi Gado e piki èn sortuwan a no e piki.

Fa yu kan begi na so wan fasi taki Gado arki den begi fu yu?

Taki nanga Gado awansi pe yu de èn awansi na sortu ten. Yu kan taki tranga noso nanga safri sten. Yesus ben yepi wi srefi fu kon sabi san fu taki.

Fa begi kan yepi yu?

Fa begi kan yepi yu nanga den problema fu yu?

Gado e arki den begi fu yu?

Bijbel e taki dati te yu e begi Gado, a e arki yu èn a wani yepi yu.