Yohanes 3:1-36

3  Wan Fariseiman ben de di ben nen Nikodeimus.+ A ben de wan tiriman fu den Dyu.  Wan neti a man disi kon na Yesus+ èn a taigi en: „Rabbi,+ wi sabi taki yu na wan leriman+ di komopo fu Gado,+ bika nowan sma man du den wondru+ di yu e du, efu Gado no de nanga en.”+  Yesus piki en:+ „Fu tru mi e taigi yu: Efu wan sma no gebore baka,+ dan a no sa man si a Kownukondre fu Gado.”+  Nikodeimus taigi en: „Fa wan man kan gebore te a owru kaba? A no man go baka na ini en mama bere fu gebore ete wan tron, a no so?”  Yesus piki en: „Fu tru mi e taigi yu: Efu wan sma no gebore fu watra+ nanga yeye,+ dan a no sa man go na ini a Kownukondre fu Gado.  Te wan sma gebore fu wan libisma, dan en na wan libisma, èn te wan sma gebore fu a yeye, dan en na wan manpikin fu Gado.+  No fruwondru fu di mi taigi yu: Un musu gebore baka.+  A winti+ e wai pe a wani èn yu e yere taki a e wai, ma yu no sabi fu pe a komopo èn pe a e go. Na so a de nanga wan sma di gebore fu a yeye.”+  Nikodeimus aksi en: „Fa dati kan dan?” 10  Yesus piki en: „Fa a du kon taki yu no sabi den sani disi aladi yu na wan sma di e gi Israel leri?+ 11  Fu tru mi e taigi yu: Wi e taki fu sani di wi sabi èn wi e taki fu sani di wi si,+ ma unu no e bribi den sani di wi e taki.+ 12  Efu mi taigi unu sani di abi fu du nanga grontapu, ma toku unu no e bribi, dan fa unu o bribi te mi e taigi unu sani di abi fu du nanga hemel?+ 13  Sosrefi, nowan sma opo go na hemel,+ boiti a sma di saka komoto na hemel,+ dati na a Manpikin fu libisma.+ 14  Neleki fa Moses ben opo a sneki+ go na loktu di a ben de na a sabana, na so den sa musu opo a Manpikin fu libisma go na loktu tu,+ 15  so taki ala sma di e bribi na ini en, kan kisi têgo libi.+ 16  Bika Gado ben lobi+ grontapu so te, taki a gi en wan-enkri Manpikin,*+ so taki ala sma di e bribi+ na ini en no sa dede,+ ma sa kisi têgo libi.+ 17  Bika Gado no seni en Manpikin kon na grontapu fu krutu+ grontapu, ma fu meki grontapu kisi frulusu+ nanga yepi fu en. 18  Efu wan sma e bribi na ini en, dan a sma no sa kisi krutu.+ Ma efu wan sma no e bribi na ini en, dan a sma kisi krutu kaba, bika a sma disi no e bribi na ini a nen fu a wan-enkri Manpikin di Gado srefi meki.+ 19  We, na fu a sani disi ede den o kisi krutu. A leti+ kon na grontapu,+ ma libisma ben lobi a dungru moro leki den ben lobi a leti,+ bika den ben du ogri. 20  Bika a sma di e du ogri sani,+ no lobi a leti èn a no e kon na ini a leti tu, so taki sma no sa si taki a e du ogri.+ 21  Ma a sma di e du san reti, e kon na ini a leti,+ so taki sma kan si krin taki a du sani soleki fa Gado wani.” 22  Baka dati, Yesus nanga den disipel fu en go na ini a kontren fu Yudea. A tan wan tu dei nanga den drape èn a ben e dopu sma.+ 23  Ma Yohanes+ ben e dopu sma tu na wan presi di nen Enon krosibei fu Salim, bika furu watra+ ben de drape èn den sma ben tan kon na en fu teki dopu.+ 24  Na a ten dati sma no ben trowe Yohanes na strafu-oso ete.+ 25  Den disipel fu Yohanes bigin meki trobi nanga wan Dyu fu a gwenti di sma ben abi fu krin densrefi.+ 26  Baka dati den go na Yohanes èn den taigi en: „Leriman, yu ben fruteri wi fu wan man di ben de nanga yu abrasei fu Yordan-liba.+ We, a man dati e dopu sma èn ala sma e go na en.”+ 27  Yohanes piki den: „Wan sma no man kisi wan sani, efu a no Gado na hemel gi en.+ 28  Unsrefi yere di mi taki dati mi a no a Krestes,+ ma Gado seni mi kon fu waka na fesi a sma dati.+ 29  Na a trowmasra abi a trowmisi.+ Ma te a mati fu a trowmasra e tanapu drape èn e yere a trowmasra, dan a e prisiri trutru fu yere a sten fu a trowmasra. Fu dati ede mi e prisiri srefisrefi.+ 30  A wroko fu a sma dati o go na fesi, ma a wroko fu mi o go na baka.” 31  A sma di komopo fu tapusei, hei moro ala tra sma.+ A sma di kon fu grontapu, de fu grontapu èn a e taki fu sani di abi fu du nanga grontapu.+ A sma di komopo fu hemel, hei moro ala tra sma.+ 32  A e taki fu sani di a si èn di a yere,+ ma nowan sma wani bribi san a e taki.+ 33  A sma di e bribi den sani di a taki, e sori krin taki Gado e taki tru.+ 34  Bika a sma di Gado seni kon, e taki san Gado e taki,+ bika Gado no gridi fu gi sma en yeye.+ 35  A Tata lobi+ a Manpikin èn a poti ala sani na ini en anu.+ 36  A sma di e bribi+ na ini a Manpikin, e kisi têgo libi.+ A sma di no e gi yesi na a Manpikin, no sa kisi libi,+ ma a bigi atibron fu Gado e tan na en tapu.+

Futuwortu

Noso: „a wan-enkri manpikin di Gado srefi meki.”