Yesaya 64:1-12

64  Mi winsi taki yu ben priti hemel opo èn saka kon.+ Dan den bergi ben o seki fu yu ede.+  A ben o de neleki te wan faya bron grangran èn neleki te faya e meki watra kuku. Dan yu feanti ben o sabi yu nen+ èn den pipel ben o beifi gi yu!+  Yu saka kon di yu du sani di e meki sma frede,+ sani di wi no ben fruwakti. Den bergi seki fu yu ede.+  Sensi owruten nowan sma ben yere fu so wan Gado+ èn den no ben arki en tu. Nowan sma ben si so wan Gado leki yu,+ di e yepi den wan di e tan wakti en.+  Yu yepi den wan di e prisiri, di e du san reti,+ di e du san yu wani èn di e tan prakseri yu.+ Yu ati ben bron,+ fu di wi tan du sondu+ wan heri pisi ten. Sobun, howpu de ete fu wi kisi frulusu?+  Wi alamala kon de leki sma di no krin. Den reti sani di wi e du de leki den krosi fu wan uma di abi en munsiki.+ Wi alamala o flaw leki den wiwiri fu wan bon,+ èn neleki winti den sondu fu wi o tyari wi gowe.+  Nowan sma e kari yu nen,+ nowan sma e suku yu èn nowan sma e tai hori na yu. Bika yu drai baka gi wi+ èn yu meki a krakti fu den sondu fu wi smèlter+ wi.  Ma Yehovah, yu na wi Tata.+ Wi na klèidoti+ èn yu na wi Patu-bakriman.+ Na yu meki wi alamala.+  Grantangi, Yehovah, no meki yu ati bron tumusi.+ No tan hori wi sondu na prakseri.+ Grantangi, memre taki wi alamala na yu pipel.+ 10  Den santa foto fu yu+ tron sabana. Sion+ tron wan drei sabana èn Yerusalem tron wan brokopresi.+ 11  A moi santa oso fu wi+ pe den afo fu wi ben e prèise yu,+ tron wan sani di musu bron na ini faya.+ Ala den gudu fu wi+ pori. 12  Ke Yehovah, yu o tan sondro fu du wan sani, now di yu si ala den sani disi?+ Yu o tan tiri aladi wi e nyan hebi pina?+

Futuwortu