Yesaya 31:1-9

31  Helu fu den sma di e go suku yepi na Egepte+ èn di e frutrow na tapu asi nomo!+ Den e frutrow na tapu den fetiwagi,+ fu di den furu. Den e frutrow na tapu den asi, fu di den tranga srefisrefi. Ma den no luku a Santawan fu Israel nanga wan ai. Den no suku Yehovah srefi.+  A koni+ èn a o tyari rampu kon.+ Ala ten a e du san a bosroiti.+ A o opo go feti nanga den ogri sma+ èn nanga den sma di e yepi den wan di e du ogri.+  Den Egeptesma na libisma nomo,+ den a no Gado. Den asi fu den na meti nomo,+ den a no yeye. Yehovah o langa en anu fu naki den. A sma di wani gi yepi o stotu en futu, èn a sma di e kisi yepi o fadon.+ Den alamala o dede na a srefi ten.  Yehovah taigi mi: „Te wan yongu lew+ kisi wan meti a e bari. Awinsi den e kari wan heri grupu skapuman fu yagi en, toku a no e frede. A babari fu den skapuman no e skreki en srefisrefi èn a no o lon gowe. Na so Yehovah di e tiri den legre o saka kon feti nanga den sma di de na Sion-bergi èn na a pikin bergi+ di de drape.  Neleki fa wan fowru e frei na tapusei fu en pikin fu kibri den, na so Yehovah di e tiri den legre o kibri Yerusalem.+ A o feti gi en fu frulusu en.+ A o kibri en èn a o meki en lowe gowe.”  „Un Israelsma, un sondu hebi teige Gado,+ ma grantangi, drai go baka+ na en.  Na a ten dati ibri sma o drai baka gi den solfru gado nanga den gowtu gado+ fu den di no warti noti. Unu ben meki den fu du sondu.+  Wan feti-owru o kiri den Asiriasma, ma a no o de wan feti-owru fu libisma. Iya, den o dede, ma a no libisma o kiri den.+ Den o lon gowe gi a feti-owru èn sma o poti den yonkuman fu den fu wroko leki srafu.  Den wan di ben de leki wan stonbergi gi den, o lowe gowe fu di den e frede srefisrefi. Den granman o frede srefisrefi te den si a marki”,+ na so Yehovah, di e skèin en leti na Sion èn di abi en onfu+ na Yerusalem, taki.

Futuwortu