Yeremia 15:1-21

15  Yehovah taigi mi: „Awinsi Moses+ nanga Samuel+ ben o tanapu na mi fesi, toku mi no ben o du bun gi a pipel disi.+ Mi ben o yagi den puru na mi fesi meki den gowe.+  Efu den taigi yu: ’San o pasa nanga wi?’, dan yu musu taigi den: ’Disi na san Yehovah taki: „Den wan di musu kisi wan takru siki, o kisi wan takru siki! Den wan di musu dede nanga feti-owru, o dede nanga feti-owru! Den wan di musu dede fu angri, o dede fu angri!+ Den wan di musu go na ini katibo, o go na ini katibo!”’+  ’Mi o meki fo rampu miti den’,+ na so Yehovah taki. ’Feti-owru o kiri den, dagu o tyari den gowe, busimeti nanga meti di e frei+ o kiri den èn den o nyan den.  Ala den kownukondre fu grontapu o beifi te den e si san mi du nanga den,+ fu di Kownu Manase, a manpikin fu Heskia di e tiri Yuda, du wan lo ogri na ini Yerusalem.+  Yerusalem, suma o sori sari-ati gi yu? Suma o sari yu,+ èn suma o teki en ten fu aksi fa sani e go nanga yu?’  ’Na yu gowe libi mi’,+ na so Yehovah taki. ’Yu e tan waka go na baka.+ Mi o langa mi anu fu du yu ogri.+ Mi kon weri fu yu. Mi no o sari yu moro.+  Mi o wai a pipel disi puru neleki fa sma e wai aleisi+ na den portu fu a kondre. Mi o puru den pikin fu den na den anu.+ Mi o kiri mi pipel, fu di den no e tapu nanga den sani di den e du.+  Mi si taki den masra fu furu uma dede. Den uma dati furu leki den aisanti fu se. Na mindridei+ mi o meki wan sma tyari pori kon na tapu den mama nanga den yonkuman. Mi o meki frede teki den wantronso, èn den o bruya.+  Na uma di kisi seibi pikin kon swaki. En blo de na tapu.+ A son fu en saka, aladi a de deiten ete.+ A kisi syen èn a kon lagi.’ ’Mi o meki feanti kon nanga feti-owru fu kiri den sma fu den di tan abra’,+ na so Yehovah taki.” 10  Ke mi mama,+ fu san ede yu ben musu meki mi? Mi tron wan man di de na ini dyugudyugu ala ten èn di abi trobi nanga heri grontapu.+ Mi no leni nowan sma wan sani, èn mi no go leni sani na nowan sma. Toku den alamala e kosi mi.+ 11  Yehovah taki: „Yu kan de seiker taki mi o horibaka gi yu.+ Te den feanti tyari rampu nanga banawtu kon, yu kan de seiker taki mi o yepi yu.+ 12  Wan sma kan broko isri na pisipisi? A kan broko na isri fu noordsei? A kan broko kopro na pisipisi? 13  Mi o meki sma teki ala den gudu nanga tra sani fu unu.+ Sondro fu pai den o teki ala den sani fu unu, fu di unu du sondu na ini a heri kondre.+ 14  Mi o meki den feanti tyari den sani fu unu go na wan kondre di unu no sabi.+ Bika mi ati e bron srefisrefi. A de leki wan faya di o bron unu.”+ 15  Yehovah, yu sabi+ san e pasa nanga mi. Grantangi, no frigiti mi.+ Poti prakseri na mi èn strafu den sma di frufolgu mi.+ No wakti moro langa fu puru atibron na den tapu, noso mi o dede.+ Luku fa sma e spotu mi fu yu nen ede.+ 16  Di mi feni den wortu fu yu, mi nyan den.+ Dan mi ati bigin prisiri.+ Iya, mi e prisiri srefisrefi,+ bika mi e tyari a nen fu yu,+ Yehovah, a Gado di e tiri den legre.+ 17  Mi no sidon nanga sma di e meki spotu+ èn di e meki prisiri nomo.+ Fu di yu e tiri mi, mi e sidon mi wawan.+ Yu furu mi nanga bigi atibron.+ 18  Fu san ede mi abi pen ala ten?+ Fu san ede a mankeri fu mi no man dresi?+ A no wani kon betre kwetikweti. Mi no man frutrow yu.+ Yu de leki wan kriki di drei te sma e suku watra.+ 19  Fu dati ede Yehovah taki: „Efu yu kenki a denki fu yu èn yu drai kon baka na mi, dan mi o teki yu baka+ èn yu o wroko gi mi.+ Efu yu puru warti sani na ini sani di no warti, dan yu o tron mi takiman. Den o kon baka na yu, ma yu no o go baka na den.” 20  „Mi meki yu de leki wan tranga kopro skotu+ gi a pipel disi. Den o feti nanga yu, ma den no o man wini yu,+ bika mi de nanga yu. Mi o kibri yu èn mi o frulusu yu”,+ na so Yehovah taki. 21  „Mi o puru yu na a anu fu den ogriman,+ èn mi o frulusu yu fu den ogri-ati sma.”

Futuwortu