Tori fu den apostel 8:1-40

8  Saulus ben feni en bun taki den kiri Stefanus.+ A dei dati, sma bigin frufolgu+ a gemeente na ini Yerusalem fayafaya. Ala den disipel, boiti den apostel, panya+ na ini den kontren fu Yudea nanga Samaria.  Ma wan tu man di ben de anbegiman fu Gado, opo Stefanus tyari go beri.+ Den ben bari krei,+ fu di a dede.  Saulus bigin du wan lo ogri nanga a gemeente. A ben e broko go na ini a wan oso baka a trawan èn a ben e srepi man nanga uma kon na dorosei fu tyari den go na strafu-oso.+  Den wan di ben lowe go na ala sei, waka a heri kondre fu preiki a bun nyunsu.+  Na so Filipus go na a foto Samaria+ èn a bigin fruteri den sma drape den sani fu Krestes.  Ala den sma ben e poti prakseri na den sani di Filipus ben e taki. Den ben e arki en èn den ben e si den wondru di a ben e du.  Furu fu den sma ben abi ogri yeye na den tapu+ èn den yeye disi ben e bari bun tranga te den ben e komoto na sma tapu. Furu fu den lan+ sma nanga malengri sma ben kon betre baka.  Fu dati ede den sma na ini a foto dati ben prisiri srefisrefi.+  Ma wan man di ben nen Simon ben de na ini a foto dati. Fosi, a ben de wan bonuman+ èn a pipel fu Samaria ben fruwondru fu den sani di a ben e du. A ben taki sosrefi dati a ben de wan prenspari sma.+ 10  Den alamala, prenspariwan nanga den wan di no ben de so prenspari, ben e arki en. Den taki: „Na a man disi den e kari Gado Krakti, a Bigi Krakti.” 11  Fu dati ede, den sma ben e arki en. Den ben fruwondru wan heri pisi ten kaba fu den bonuwroko di a ben e du. 12  Ma di Filipus fruteri den a bun nyunsu fu a Kownukondre fu Gado+ èn fu a nen fu Yesus Krestes, dan den bribi en èn mansma nanga umasma teki dopu.+ 13  Simon srefi tron wan bribiman èn baka di a teki dopu, a ben de nanga Filipus doronomo.+ A ben fruwondru di a si den wondru nanga kefalek sani di Filipus ben e du. 14  Di den apostel na ini Yerusalem kon yere taki den sma fu Samaria teki a wortu fu Gado,+ den seni Petrus nanga Yohanes go na den. 15  Ne den man disi go drape èn den begi gi den sma dati, so taki den ben kan kisi santa yeye.+ 16  A santa yeye no ben kon na tapu nowan fu den ete. Den ben teki dopu na ini a nen fu Masra Yesus nomo.+ 17  Ne den apostel poti den anu na den sma tapu+ èn den sma kisi santa yeye. 18  Di Simon kon si taki sma ben e kisi santa yeye fu di den apostel ben e poti den anu na den tapu, a ben wani gi den apostel moni.+ 19  A taigi den: „Gi mi a makti disi tu, so taki iniwan sma di mi e poti mi anu na en tapu kan kisi santa yeye.” 20  Ma Petrus taigi en: „Meki yu nanga yu moni lasi gowe, bika yu ben denki taki yu ben o man bai a sani disi di Gado e gi sma fu soso.+ 21  Yu no abi noti fu du nanga a wroko disi, bika Gado e si taki yu no abi wan krin ati.+ 22  Fu dati ede, yu musu abi berow fu a takru fasi fu yu èn begi Yehovah fayafaya+ efu a kan gi yu pardon fu a takru prakseri di yu ben abi ini yu ati. 23  Bika mi e si taki yu de leki wan takru sortu vergif+ èn yu na wan srafu fu kruktudu.”+ 24  Ne Simon piki den: „Un begi Yehovah gi mi,+ so taki nowan fu den sani di unu taki sa pasa nanga mi.” 25  Bakaten, di den preiki èn fruteri sma a wortu fu Yehovah finifini, dan den drai go baka na Yerusalem èn den go taki fu a bun nyunsu na ini furu dorpu pe Samariasma ben e libi.+ 26  Ma na engel fu Yehovah+ taigi Filipus: „Opo go na a zuidsei na a pasi di e saka fu Yerusalem go na Gasa.” (Disi na wan pasi na ini a sabana.) 27  Sobun, Filipus opo go. Ne a si wan heihei man+ fu Etiopia.+ A ben de wan prenspari man di ben wroko gi Kandase, na umakownu fu den Etiopiasma. A man disi ben e luku ala den gudu fu na umakownu disi. A ben go na Yerusalem fu anbegi Gado,+ 28  ma now a ben e drai go baka. A man disi ben e sidon na ini en asiwagi e leisi a buku fu a profeiti Yesaya nanga wan tranga sten.+ 29  A santa yeye taigi Filipus: „Waka go na a asiwagi disi.”+ 30  Filipus lon na sei na asiwagi. Di a yere a man e leisi a buku fu a profeiti Yesaya nanga wan tranga sten, dan a taigi en: „Yu sabi san yu e leisi?” 31  A man piki en: „We, fa mi ben sa sabi dati dan, efu nowan sma e leri mi?” Dan a begi Filipus fu kren kon na tapu a wagi fu kon sidon na en sei. 32  Disi na a pisi fu Gado Buku di a ben e leisi nanga tranga sten: „A ben de leki wan skapu di den e tyari go srakti èn leki wan pikin skapu di no e bari na fesi den wan di e koti skapu-wiwiri. A no ben opo en mofo srefisrefi.+ 33  Sma ben lagi en èn den no krutu en na wan reti fasi.+ Suma o fruteri finifini fu sortu famiri a komoto? Bika den kiri en puru na grontapu.”+ 34  A heihei man piki Filipus: „Taigi mi grantangi, fu suma a profeiti e taki dyaso? Fu ensrefi noso fu wan tra sma?” 35  Ne Filipus bigin taki+ èn a gebroiki a pisi disi fu Gado Buku+ fu fruteri en a bun nyunsu fu Yesus. 36  Te fu kaba den doro wan presi pe watra ben de. Ne a heihei man taki: „Luku watra dya! San e tapu mi fu dopu?”+ 37  —— 38  Ne a meki na asiwagi tan tanapu. Dan Filipus nanga a heihei man saka go na ini a watra èn Filipus dopu en. 39  Di den opo komoto na ini a watra, a yeye fu Yehovah tyari Filipus gowe esi-esi.+ A heihei man no si en moro, fu di a ben teki pasi go moro fara èn a ben prisiri trutru. 40  Bakaten Filipus doro na Asdod. A ben e waka na a heri kontren fu fruteri+ a bun nyunsu na ini ala den foto teleki a doro na Sesareya.+

Futuwortu