2 Korentesma 6:1-18

6  Leki sma di e wroko makandra nanga en,+ wi e begi unu fu tan hori na prakseri fu san ede Gado sori unu bun-ati.+  Bika a e taki: „Na wan ten di mi feni bun mi o yere yu èn na wan dei fu frulusu mi o yepi yu.”+ Luku, disi na a spesrutu ten di mi feni bun.+ Luku, disi na a dei fu frulusu.+  Na nowan fasi wi e du sani di e meki trawan fadon,+ so taki sma no sa taki takru fu a diniwroko fu wi.+  Ma na ala fasi wi e sori+ taki wi na dinari fu Gado te wi e horidoro aladi furu tesi e miti wi, te wi e kisi banawtu, te wi de na nowtu, te wi e kisi problema,+  te wi e kisi fonfon, te wi de na strafu-oso,+ te dyugudyugu de, te wi musu wroko tranga, te wi no man sribi na neti èn te wi no abi nyanyan.+  Wi e sori taki wi na dinari fu Gado te wi e libi wan krin libi, te wi abi sabi, te wi e horidoro nanga pasensi,+ te wi abi switifasi,+ te wi abi santa yeye, te wi lobi sma sondro fu hoigri,+  te wi e taki sani di tru èn te wi kisi a krakti fu Gado.+ Wi e sori disi tu te wi e hori den fetisani+ fu du san reti na ini wi reti-anu èn na ini wi kruktu-anu,  te wi e kisi grani nanga syen èn te sma e taki takru sani nanga bun sani fu wi. Sma e si wi leki bedrigiman+ aladi ala ten wi e taki san tru.  Den e si wi leki sma di den no sabi aladi Gado sabi wi heri bun.+ Den feni taki wi musu dede, ma toku wi de na libi ete.+ Wi kisi fonfon,+ ma toku wi no dede.+ 10  A gersi leki wi de nanga sari, ma toku wi e prisiri ala ten. A gersi leki wi na pôti sma, ma toku wi e meki furu sma kon gudu. A gersi leki wi na sma di no abi noti, ma toku wi abi ala sani.+ 11  Un Korentesma, wi taki krin nanga unu èn wi opo wi ati+ gi unu. 12  Wi e sori unu taki wi lobi unu,+ ma unu no e sori taki unu lobi wi.+ 13  Fu dati ede mi e taki nanga unu neleki unu na mi pikin.+ Unu srefi musu opo un ati moro gi wi. 14  No kon de wán nanga sma di no de na bribi.*+ Bika san retidu abi fu du nanga kruktudu?+ Noso san leti abi fu du nanga dungru?+ 15  Sosrefi, san Krestes abi fu du nanga Belial?+ Noso san wan sma di de na bribi abi fu du nanga wan sma di no de na bribi?+ 16  San a tempel fu Gado abi fu du nanga falsi gado?+ Bika wi na wan tempel+ fu wan libilibi Gado, soleki fa Gado ben taki: „Mi o tan na den mindri+ èn mi o waka na den mindri. Mi o de a Gado fu den èn den o de a pipel fu mi.”+ 17  „’Fu dati ede, komoto na den mindri èn prati nanga den’, na so Yehovah taki. ’No fasi den sani moro di no krin’”,+ „’èn mi o teki unu.’”+ 18  „’Mi o de un papa+ èn unu o de mi manpikin nanga mi umapikin’,+ na so Yehovah na Almaktiwan+ taki.”

Futuwortu

Noso: „No kon na ondro a srefi tyatyari nanga sma di no de na bribi.”