1 Yohanes 5:1-21

5  Ibri sma di e bribi taki Yesus na a Krestes, na wan pikin fu Gado.+ Ibri sma di lobi Gado, lobi den pikin fu en tu.+  Te wi lobi Gado èn wi e hori den komando fu en,+ dan wi sabi taki wi lobi+ den pikin fu Gado,+  bika te wi lobi+ Gado, dan wi o hori den komando fu en.+ Toku den komando fu en no de wan hebi,+  bika ala pikin fu Gado+ e wini grontapu.+ Na a bribi+ fu wi meki taki wi wini+ grontapu.  Suma na a sma di e wini+ grontapu?+ A no a sma di e bribi+ taki Yesus na a Manpikin fu Gado?+  A sma di kon nanga yepi fu watra èn nanga yepi fu brudu, na Yesus Krestes. A no kon nanga watra+ wawan, ma nanga watra èn nanga brudu.+ A yeye+ e kotoigi fu disi, bika a yeye e fruteri wi san tru,  bika dri kotoigi de:  a yeye,+ a watra,+ nanga a brudu.+ Den dri sani disi e kruderi nanga makandra.+  Te libisma e kotoigi fu wan sani, wi e bribi den.+ Ma te Gado e kotoigi fu wan sani, dan dati betre moro leki te wan libisma e kotoigi, bika a kotoigi di Gado e gi na disi:+ taki a kotoigi fu en Manpikin. 10  A sma di e bribi a Manpikin fu Gado, e bribi+ den sani di Gado taigi en. A sma di no e bribi Gado, e kari Gado wan leiman,+ bika a no bribi+ den sani di Gado taki+ fu en Manpikin. 11  Gado kotoigi gi wi taki a gi wi têgo libi+ èn taki na en Manpikin yepi wi fu kisi a libi disi.+ 12  A sma di de wán nanga a Manpikin, abi têgo libi. A sma di no de wán nanga a Manpikin fu Gado, no abi têgo libi.+ 13  Mi e skrifi unu den sani disi, so taki unu kan sabi taki unu abi têgo libi,+ bika unu e bribi na ini a nen fu a Manpikin fu Gado.+ 14  Wi sabi taki awansi san wi e aksi en,+ a e yere wi, solanga a e kruderi nanga a wani fu en.+ 15  Boiti dati, efu wi sabi taki a e yere wi, awansi san wi e aksi en,+ dan wi sabi tu taki wi o kisi den sani di wi aksi, fu di wi aksi en den sani disi.+ 16  Efu wan sma e si taki a brada fu en e du wan sondu di no e tyari dede kon,+ dan a musu begi gi en èn Gado o gi en libi.+ Iya, a o gi libi na den sma di no e du sondu di e tyari dede kon.+ Ma wan sondu de di e tyari dede kon. Na fu a sondu disi, mi no e taigi en taki a musu begi fu en.+ 17  Ala sani di no reti, na sondu.+ Toku wan sondu de di no e tyari dede kon. 18  Wi sabi taki a sma di de wan pikin fu Gado+ no abi a gwenti fu du sondu. Ma a Manpikin+ fu Gado e kibri a sma dati, so taki na ogriwan no man du en noti.+ 19  Wi sabi taki wi na fu Gado,+ ma heri grontapu de na ini a makti fu na ogriwan.+ 20  Ma wi sabi tu taki a Manpikin fu Gado kon+ èn a gi wi frustan,+ so taki wi kan kon sabi a tru Gado.+ Na en Manpikin Yesus Krestes yepi wi fu de wán+ nanga en. Iya, en na a tru Gado+ èn en e gi sma têgo libi.+ 21  Un pikin, luku bun nanga kruktugado.+

Futuwortu