PANAYIOTA gro kon bigi tapu wan èilanti na ini a Mindrikondre Se. Di a ben yongu a ben lobi politiek. Bakaten a tron a sekretarsi fu wan politiek partèi na ini a dorpu pe a ben e tan. A ben e go na sma oso srefi fu suku moni gi a partèi dati. Ma baka wan pisi ten Panayiota lasi-ati. Den sma na ini a partèi ben e yepi soso den famiri fu den, den ben feti fu kisi wan hei posisi, den ben e meki trobi èn den ben dyarusu tapu makandra aladi den ben e kari densrefi mati.

Daniel fu Ierland gro kon bigi na ini wan famiri di de fayafaya kerkisma. Ma a e memre fa den priester ben e hoigri. Den ben e dringi sopi pasa marki, den ben e dòbel èn den ben e fufuru a moni di den sma ben e poti leki kollekte. Na a srefi ten den ben e taigi en ala yuru taki a ben o bron na ini hel efu a ben du wan sondu.

Furu yari langa Jeffery ben e du bisnis gi wan bedrijf di abi kantoro na ini Ingrisikondre nanga Amerkankondre. A bedrijf disi e tyari lai nanga sipi go na difrenti kondre. A sabi ete fa son klanti nanga tra bedrijf ben e du ala sortu kruka sani fu man kisi vergunning nanga tra papira fu den lantiman. Den bisnisman disi ben de klariklari fu taki iniwan sani, soso fu meki sma teken wan kontrakti fu den.

A sari fu taki dati den sortu sani disi no e pasa wanwan leisi nomo. Na ini a ten disi hoigrifasi na wan aladei sani na ini a libimakandra. Sma e bedrigi trawan na ini politiek, na ini kerki èn na ini bisnis. A wortu gi „hoigrifasi” e kon fu wan Griki wortu di e sori go na wan sma di e prei toneel nanga wan masker na tapu en fesi. Bakaten sma ben e gebroiki a wortu disi gi iniwan sma di e tyari ensrefi tra fasi leki fa a de trutru, fu di a wani bedrigi trawan noso fu di a e suku wini gi ensrefi.

Te wan sma kon frustan taki wan trawan bedrigi en, a kan kisi wán bigi atibron noso a kan kisi bita-ati srefi. Te a sani disi miti wan sma furu leisi, dan kande a e aksi ensrefi: „O ten hoigrifasi o kon na wan kaba?” Koloku taki Gado Wortu e gi wi a dyaranti taki a sani disi o kaba wan dei.

FA GADO NANGA EN MANPIKIN E SI HOIGRIFASI?

Bijbel e sori taki hoigrifasi no bigin na libisma. A fosi sma di bigin nanga a sani disi ben de Satan Didibri, wan yeye di wi no man si. Baka di Gado meki libisma, Satan gebroiki wan sneki fu taki nanga a fosi uma Eva. A ben e du neleki a ben wani du Eva wan bun, ma na kori a ben e kori en (Genesis 3:1-5). Sensi a ten dati furu libisma e du a srefi sani. Den e tyari densrefi tra fasi leki fa den de trutru, fu di den wani bedrigi trawan noso fu di den e suku wini gi densrefi.

 Di na owruten pipel Israel bigin anbegi falsi gado èn di den ben e du neleki den ben e anbegi Gado nanga den heri ati, dan Gado warskow den ibri tron baka taki sani no o waka bun nanga den. Yehovah Gado ben meki a profeiti Yesaya taki: „Nanga den mofo nomo a pipel disi e taki dati den de krosibei fu mi. Den e gi mi glori nanga den mofo nomo, ma den ati de farawe fu mi” (Yesaya 29:13). Di a pipel no ben wani kenki, dan Gado meki trakondre sma pori a foto Yerusalem nanga a tempel pe den ben e anbegi Gado. A fosi leisi den Babilonsma pori a foto na ini a yari 607 Fosi Krestes èn te fu kaba den legre fu Rome pori en baka na ini a yari 70 Baka Krestes. A de krin taki Gado no e gi pasi taki sma kori trawan fu ala ten.

Ma Gado nanga en Manpikin Yesus lobi sma di e du sani nanga wan krin ati. Fu eksempre, syatu baka di Yesus bigin du a preikiwroko na grontapu, wan man di nen Natanael waka miti en. Di Yesus si a man disi, a taki: „Luku, a man disi na trutru wan Israelsma di no e bedrigi sma” (Yohanes 1:47). Natanael di sma ben e kari Bartolomeyus tu, tron wan fu den 12 apostel fu Yesus.Lukas 6:13-16.

Yesus ben de furu nanga den bakaman fu en èn a leri den fu denki neleki fa Gado e denki. Den bakaman fu Yesus no ben musu de sma di e hoigri. Dati meki Yesus warskow den krin fu no de leki den kerki fesiman fu a ten dati, fu di den man dati ben e du sani na wan hoigrifasi. Luku wan tu fu den sani di den ben e du.

Den ben e du sma-ai sani. Yesus ben taigi den sma di ben e arki en: „Te unu e du bun, un musu luku bun taki unu no e du dati fu sma ai ede . . . leki fa den hoigriman e du.” A taigi den tu taki te den ben e du pôti sma wan bun, dan tra ’sma no ben abi fu sabi’ dati. Te den ben e begi, den ben musu du dati na wan presi pe den ben de den wawan. Den no ben musu begi soso fu meki tra sma si den. Efu den ben o du den sani disi, dan a Tata ben o si taki den wani dini en nanga wan krin ati èn a ben o feni den bun.Mateyus 6:1-6.

Den ben lobi fu krutu sma. Yesus ben taki: „Hoigriman! Puru a postu na ini yu eigi ai fosi, dan yu sa si krin fa yu kan puru a fini pisi udu na ini yu brada ai” (Mateyus 7:5). Te wan sma e poti prakseri na den fowtu fu trawan, aladi en srefi meki moro bigi fowtu, dan a e tyari ensrefi tra fasi leki fa a de trutru. Fu taki en leti, „ala sma sondu èn den no man sori a glori fu Gado kwetikweti”.Romesma 3:23.

Den ben abi ogri sani na prakseri. Wan leisi wan tu disipel fu den Fariseiman nanga den partèiman fu Herodes go na Yesus fu aksi en wan sani di ben abi fu du nanga belasting-moni. Den man disi ben wani kori Yesus nanga moi wortu. Den taki: „Leriman, wi sabi taki yu e taki tru sani èn taki yu e leri sma a pasi fu Gado soleki fa a de trutru.” Baka dati den poti wan aksi gi en fu tesi en: „A fiti fu pai Grankownu belasting-moni, noso a no fiti fu du dati?” Yesus piki den: „Fu san ede unu e tesi mi, un hoigriman?” Yesus ben abi leti fu kari den hoigriman fu di den no ben wani kisi wan piki trutru tapu na aksi fu den, ma den ben wani „kisi Yesus fu meki a taki wan sani di no bun”.Mateyus 22:15-22.

Tru Kresten e sori ’lobi nanga wan krin ati èn nanga wan bun konsensi èn den abi bribi sondro fu hoigri’.1 TIMOTEYUS 1:5

A Kresten gemeente di ben seti na a ten fu a Pinksterfesa fu a yari 33, ben de wan presi pe ala sma ben e taki san tru èn pe sma no ben e pruberi fu bedrigi trawan. Tru Kresten ben e meki tranga muiti fu no de sma moro di e hoigri. Fu eksempre, Petrus, wan fu den 12 apostel fu Yesus, ben gi den Kresten brada nanga sisa fu en deki-ati fu ’gi yesi na a tru leri èn fu lobi den brada sondro fu hoigri’ (1 Petrus 1:22). Na apostel Paulus ben gi den brada di ben e wroko makandra nanga en a deki-ati fu ’sori lobi nanga wan krin ati, nanga wan bun konsensi èn fu abi bribi sondro fu hoigri’.1 Timoteyus 1:5.

GADO WORTU ABI KRAKTI

Den leri fu Yesus nanga den apostel de fu feni na ini Bijbel. Den leri disi abi krakti tapu sma na ini a ten disi, neleki fa a ben de na ini a ten fu den apostel. Na apostel Paulus ben taki fu Gado Wortu: „A wortu fu Gado de na libi. A abi krakti èn a srapu moro iniwan feti-owru di e koti na tu sei. A e koti go so dipi, taki a e tyari kon na krin fa wan sma de na  inisei èn fa a de na dorosei. A e prati bonyo nanga bonyofatu fu makandra. A man si krin san wan sma e denki na ini en ati èn san a abi na prakseri fu du” (Hebrewsma 4:12). Furu sma di kon sabi den leri fu Bijbel èn di pruberi fu du san den leri, no e hoigri moro. Den tron sma di e du sani nanga wan krin ati. Luku na eksempre fu den dri sma di wi ben kari na a bigin fu na artikel disi.

„Mi si sma di e sori trutru lobi èn di e broko den ede trutru nanga trawan.”—PANAYIOTA

A libi fu Panayiota bigin kenki di a teki a kari fu go na den konmakandra di ben e hori na ini wan Kownukondre zaal fu Yehovah Kotoigi. Drape a no si sma di e du neleki den na bun sma. Panayiota taki: „Drape mi si sma di e sori trutru lobi èn di e broko den ede trutru nanga trawan. Noiti mi si a sani disi na ini ala den yari di mi ben de na ini politiek.”

Panayiota bigin studeri Bijbel èn a go na fesi trutru. Te fu kaba a ben kan teki dopu. Dati ben de 30 yari pasa. Now a e taki: „Mi kon abi wan koloku libi trutru. Disi no kon fu di mi ben e go na sma oso fu gi den deki-ati fu horibaka gi a politiek partèi pe mi ben de. Ma a kon fu di mi e preiki fu Gado Kownukondre, a wan-enkri tiri di kan lusu ala den problema na grontapu.”

„Mi no ben wani taki den brada nanga sisa si mi leki wan eksempre, aladi mi ben meki wan fowtu.”—DANIEL

Daniel ben go na fesi na ini a Kresten gemeente èn te fu kaba a kisi son frantwortu na ini a gemeente. Ma wan tu yari baka dati a meki wan fowtu èn a bigin kisi konsensi fonfon. Daniel taki: „Mi ben memre a hoigrifasi fu den fesiman fu a kerki pe mi ben e go furu yari pasa. Fu di mi no ben wani de leki den man dati, meki mi ben feni taki mi no ben kan tyari frantwortu moro na ini a gemeente. Mi no ben wani taki den brada nanga sisa si mi leki wan eksempre, aladi mi ben meki wan fowtu.”

A moi fu si taki baka wan pisi ten, Daniel tyari kenki kon. A breiti taki a man tyari frantwortu baka na ini a gemeente nanga wan krin konsensi. Te sma e tyari densrefi na a fasi disi, dan dati na wan deki-ati gi trawan trutru. Fu taki en leti, na so sma e tyari densrefi te den e dini Gado nanga wan krin ati. Den sma disi leri fu „puru a postu” na ini den eigi ai, fosi den e suku fu „puru a fini pisi udu” na ini na ai fu a brada fu den.

’Mi no abi fu de wan bisnisman di de klariklari fu taki iniwan sani, soso fu meki sma teken wan kontrakti. . . . Bijbel ben abi krakti tapu mi konsensi.’—JEFFERY

Jeffery di ben de wan bisnisman furu yari langa, taki: „O moro mi ben e studeri Bijbel, o moro mi ben e si taki mi no abi fu taki sani fu kori sma. Mi no ben abi fu de wan bisnisman di de klariklari fu taki iniwan sani, soso fu meki sma teken wan kontrakti. Bijbeltekst soleki Odo 11:1 ben abi krakti tapu a konsensi fu mi. Drape skrifi taki ’wan wegi di no soifri na wan tegu sani gi Yehovah’.” Iya, Jeffery no de leki den man di ben kon aksi Yesus wan sani di abi fu du nanga belasting-moni. A no e du sani soso fu di a e suku wini gi ensrefi. Ma a leri fu du sani gi en Kresten brada nanga sisa èn gi tra sma nanga wan krin ati.

Den milyunmilyun Yehovah Kotoigi di de na heri grontapu e meki muiti fu du san den leri na ini Bijbel. Den e du ala san den man fu „kisi nyun fasi fu tron sma di de leki fa Gado wani, sobun, reti-ati sma di e gi yesi na Gado ala ten” (Efeisesma 4:24). Wi e gi yu deki-ati fu kon sabi suma na Yehovah Kotoigi, san den e bribi, èn fa den kan yepi yu fu kon sabi moro fu a nyun grontapu di Gado pramisi. Na drape „retidu o de” èn nowan hoigrifasi no o de moro.2 Petrus 3:13.