Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

A Waktitoren  |  december 2015

Piki tapu aksi fu Bijbel

Piki tapu aksi fu Bijbel

Wi kan kon sabi Gado trutru?

Fu san ede Gado wani taki wi musu sabi a tru leri? Leisi Yohanes 17:3

Gado meki libisma kon sabi sani. Nanga yepi fu en santa yeye, noso a krakti di a e gebroiki fu du sani, Gado meki den Bijbel skrifiman kon sabi fa a e denki (2 Petrus 1:20, 21). Wi kan kon sabi sani fu Gado te wi e leisi Bijbel.Leisi Yohanes 17:17; 2 Timoteyus 3:16.

Nanga yepi fu Bijbel Gado meki wi kon sabi furu sani fu en. A meki wi kon sabi fu san ede a meki libisma, san a o du gi libisma na ini a ten di e kon èn fa a wani taki wi musu libi (Tori fu den apostel 17:24-27). Yehovah Gado wani taki wi musu kon sabi suma a de trutru.Leisi 1 Timoteyus 2:3, 4.

Fu san ede Gado lobi sma di wani sabi san tru?

Yehovah na a Gado di e taki san tru ala ten. A seni en Manpikin Yesus fu leri sma den tru leri fu en. Fu dati ede sma di lobi san tru o lobi Yesus tu (Yohanes 18:37). Na den sortu sma disi Gado wani leki anbegiman fu en.Leisi Yohanes 4:23, 24.

Satan Didibri meki furu sma drai baka gi Gado fu di a panya leri fu Gado di no tru (2 Korentesma 4:3, 4). Sma di no lobi san bun e bribi den sortu falsi leri disi (Romesma 1:25). Ma milyunmilyun reti-ati sma kon sabi suma na Gado trutru fu di den studeri Bijbel.Leisi Tori fu den apostel 17:11.