Na ini 1892, den twelengi sisa Agnes Smith Lewis nanga Margaret Dunlop Gibson ben teki waka neigi dei langa nanga kameili na ini a sabana. Den ben e go na a Sint Catharina Klooster na a futu fu Sinai-bergi. Fu san ede den tu uma disi di ben pasa 45 yari kaba go drape na wan ten di ogri ben kan miti sma di ben e teki waka na a Mindri-owstusei? A piki kan yepi yu fu no tweifri srefisrefi taki den sani di skrifi na ini Bijbel na tru tori.

Agnes Smith Lewis èn a Sint Catharina Klooster

FOSI Yesus drai go baka na hemel, a taigi en disipel fu fruteri sma fu en „na ini Yerusalem, na ini heri Yudea nanga Samaria, èn te na den moro farawe presi fu grontapu” (Tori fu den apostel 1:8). Den disipel du dati fayafaya sondro fu frede. Ma di den ben e preiki na ini Yerusalem, dan heri esi sma bigin gens den, èn den kiri Stefanus srefi. Furu fu den disipel fu Yesus lowe go na Antiokia, na ini Siria, wan fu den moro bigi foto fu a Gran Kownukondre Rome. A foto dati ben de sowan 550 kilometer na a noordsei fu Yerusalem.Tori fu den apostel 11:19.

Na ini Antiokia, den disipel tan preiki „a bun nyunsu” fu Yesus, èn furu sma di no ben de Dyu tron bribiman (Tori fu den apostel 11:20, 21). Aladi furu sma na ini Antiokia ben e taki Grikitongo, toku sma dorosei fu a foto èn na ini a kondre srefi ben e taki Siriatongo.

A BUN NYUNSU VERTAAL NA INI SIRIATONGO

Fu di moro nanga moro sma di ben e taki Siriatongo ben e tron Kresten na ini a di fu tu yarihondro, meki a ben de fanowdu fu vertaal a bun nyunsu na ini a tongo fu den. Sobun, a de krin taki na Siriatongo ben de a fosi tongo di sma vertaal pisi fu den Kresten Griki Buku fu Bijbel na ini, a no Latijntongo.

Na a ten fu a yari 170, skrifiman Tatianus fu Siria  (120-173) tyari den fo Evangelietori kon na wán na ini wan buku di a tyari kon na doro na ini Grikitongo noso Siriatongo. Sma sabi a buku dati leki a Diatessaron, wan Griki wortu di wani taki „nanga yepi fu [den] fo [Evangelietori]”. Bakaten, Ephraim a sabiman fu Siria (310-373), skrifi wan buku di ben e taki fu den sani di skrifi na ini a Diatessaron. A sani disi ben e sori taki furu Kresten fu Siria ben gwenti gebroiki a Diatessaron.

A Diatessaron prenspari srefisrefi na ini a ten disi. Fu san ede? Na ini a di fu 19 yarihondro, son sabiman ben feni taki den Evangelietori skrifi na a pisi ten fu a yari 130 nanga 170, èn dati meki den sani di den e taki fu a libi fu Yesus no kan tru. Ma den owruten bukulolo di sma feni fu a Diatessaron e sori taki furu sma ben abi den Evangelietori fu Mateyus, Markus, Lukas, nanga Yohanes kaba na a ten fu a yari 150. Dati meki a musu de so taki den buku disi ben skrifi wan heri pisi ten na fesi. Boiti dati, di Tatianus meki a Diatessaron, dan moro furu a gebroiki den fo Bijbel Evangelietori di sma ben sabi. Sobun, a de krin taki a no ben e si den tra evangelietori leki pisi fu Bijbel.

A Siriatongo Pesyita fu den fosi feifi buku fu Bijbel, di ben skrifi na ini a yari 464, na wan fu den moro owru Bijbel bukulolo

Na a bigin fu a di fu feifi yarihondro, furu sma na noordsei fu Mesopotamia kon abi wan vertaling fu Bijbel na ini Siriatongo. A kan taki a vertaling disi ben meki na a ten fu a di fu tu noso a di fu dri yarihondro, èn a ben abi ala den Bijbel buku, boiti 2 Petrus, 2 nanga 3 Yohanes, Yudas, nanga Openbaring. Sma sabi a vertaling disi leki a Pesyita, san wani taki „makriki”. A Pesyita na wan fu den moro owru èn moro prenspari vertaling di e sori taki frukufruku kaba sma ben e vertaal Bijbel na ini tra tongo.

A moi fu sabi taki wán bukulolo fu a Pesyita abi wan datum na tapu di e sori taki a skrifi na a ten fu a yari 459/460. Dati meki disi na a moro owru Bijbel bukulolo di abi wan datum na tapu. Na a ten fu a yari 508, sma meki wan nyun Pesyita di ben abi den feifi buku di ben e misi. Sma kon sabi en leki a vertaling fu Philoxenianus.

SMA FENI MORO SIRIATONGO BUKULOLO

Teleki a di fu 19 yarihondro, pikinmoro ala den Grikitongo vertaling fu Bijbel di sma ben sabi, ben de fu a di fu feifi yarihondro noso fu moro lati leki dati. Dati meki Bijbel sabiman ben wani sabi moro fu den owruten vertaling, soleki a Latijntongo Vulgaat nanga a Siriatongo Pesyita. Na a ten dati, son sma ben e bribi taki a Pesyita ben de wan moro owru Siriatongo vertaling pe sma ben tyari kenki kon na ini. Ma sma no ben sabi so wan vertaling. Fu di a Siriatongo Bijbel ben de fu a di fu tu yarihondro, meki a ben o yepi sma fu kon sabi moro bun san ben skrifi na ini Bijbel biginbigin. A no de fu taki dati Bijbel sabiman ben o breiti nanga a vertaling disi! A tru taki wan moro owru Siriatongo vertaling ben de? Sma ben o feni en?

A bukulolo di sma e kari a Siriatongo bukulolo fu Sinai. Na a lanki fu a bladzijde yu kan si taki den Evangelietori ben skrifi na ondro a tori na tapu a bukulolo

Iya, a ben de! Fu taki en leti, sma feni tu fu den prenspari Siriatongo bukulolo dati. A fosi bukulolo de fu a di fu feifi yarihondro. A ben de na mindri wan lo Siriatongo bukulolo di wan klooster na ini a Nitria-sabana fu Egepte ben gi a Museum fu Ingrisikondre na ini 1842. Den ben kari en a Cureton-Siriatongo bukulolo fu di na William Cureton ben feni en èn ben tyari en kon na doro. A man disi ben abi a frantwortu fu luku den bukulolo na ini a museum. A prenspari bukulolo disi abi den fo Evangelietori èn den seti na a fasi disi: Mateyus, Markus, Yohanes, nanga Lukas.

A di fu tu bukulolo di tan bun teleki a ten fu wi, na a Siriatongo bukulolo fu Sinai. Na den twelengi sisa di kari na a bigin fu na artikel disi feni a bukulolo disi. Aladi Agnes no ben go na universiteit, toku a ben leri aiti tongo, èn wan fu den na Siriatongo. Na ini 1892, Agnes feni wan moi sani na ini a klooster fu Sint Catharina na ini Egepte.

Drape, na ini wan dungru kasi, a feni a Siriatongo  bukulolo. Soleki fa en srefi fruteri, „a ben gersi leki noiti sma ben mag fasi en, fu di a ben doti kefalek, èn den bladzijde fu en ben plak na makandra fu di a bukulolo ben tapu” hondrohondro yari langa. A bukulolo disi ben de wan bukulolo pe sma ben krabu a fosi tekst puru fu en, èn den ben skrifi wan tori na ini Siriatongo di ben e taki fu santa umasma. Ma Agnes si taki wan sani ben skrifi na ondro a tekst èn den wortu „fu Mateyus”, „fu Markus”, noso „fu Lukas” ben skrifi na tapusei fu a bukulolo. A sani di a ben abi na ini en anu ben de pikinmoro a heri Siriatongo vertaling fu den fo Evangelietori! Now sabiman e bribi taki a buku disi ben skrifi na a kaba fu a di fu fo yarihondro.

A Siriatongo bukulolo fu Sinai na wan fu den moro prenspari Bijbel bukulolo di sma feni. Wan tu trawan na den Griki Bukulolo soleki a Kodeks Sinaitikus nanga a Kodeks Vatikanus. Furu sma e bribi now taki a bukulolo fu Cureton nanga a di fu Sinai na kopi fu den owruten Siriatongo Evangelietori di de ete, èn di de fu a kaba fu a di fu tu noso fu a bigin fu a di fu dri yarihondro.

„DEN SANI DI GADO TAKI E TAN FU ALA TEN”

Sma di e studeri Bijbel kan kisi wini fu den bukulolo disi? Iya, seiker! Fu eksempre, luku a langa bosroiti fu na Evangelietori fu Markus, di e bigin baka Markus 16:8 na ini son Bijbel. A de fu feni na ini a Griki Kodeks Aleksandrinus fu a di fu feifi yarihondro, na ini a Latijntongo Vulgaat, èn na ini tra vertaling. Ma na ini den tu prenspari Griki bukulolo fu a di fu fo yarihondro, a Kodeks Sinaitikus nanga a Kodeks Vatikanus, Markus 16:8 na a lasti vers. A Siriatongo Bukulolo fu Sinai no abi a langa bosroiti disi tu. A sani disi e sori taki biginbigin den vers dati no ben de wan pisi fu na Evangelietori fu Markus, ma na bakaten sma poti a pisi disi na ini a buku.

Luku ete wan eksempre. Na ini a di fu 19 yarihondro, pikinmoro ala Bijbelvertaling ben skrifi moro sani na 1 Yohanes 5:7, di e gi sma a fowtu denki taki Gado na dri sma na ini wán. Ma den sani dati no de fu feni na ini den moro owru Griki bukulolo. Den no de fu feni tu na ini a Pesyita, èn dati e sori taki den tra sani di sma skrifi na 1 Yohanes 5:7, no ben skrifi na ini Bijbel biginbigin.

A de krin taki Yehovah sorgu taki en Santa Wortu tan bun, neleki fa a ben pramisi. A Wortu fu en e pramisi wi: „A grun grasi nanga a bromki drei gowe, ma den sani di Gado taki e tan fu ala ten” (Yesaya 40:8; 1 Petrus 1:25). A vertaling di wi sabi leki a Pesyita, na wan fu den vertaling di yepi sma fu vertaal a boskopu fu Bijbel soifri gi ala sma.