Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

A Waktitoren  |  yanuari 2014

 WAN TAKIMAKANDRA NANGA WAN BIRTISMA

Fu san ede Gado e gi pasi taki libisma e pina?

Fu san ede Gado e gi pasi taki libisma e pina?

A pisi tori di e kon now, na wan takimakandra di wan Kotoigi fu Yehovah ben kan abi nanga wan birtisma. Kon meki wi taki dati wan Kotoigi di nen Michelle kon na a oso fu wan uma di nen Sofia.

FA GADO E DENKI FU A PINA DI WI E PINA

Michelle: Sofia fa yu tan. Mi breiti taki mi miti yu na oso.

Sofia: Mi breiti fu si yu tu.

Michelle: A lasti leisi di mi ben de dya, wi ben taki fa Gado e denki fu a pina di wi e pina. * Yu ben taki dati yu ben aksi yusrefi a sani dati wan heri pisi ten kaba, spesrutu baka di wagi ben naki yu mama. Ma fa a e go nanga yu mama?

Sofia: We, afu-afu, ma tide a e go moro bun.

Michelle: Mi breiti fu yere dati. A situwâsi disi musu fu hebi gi yu.

Sofia: A tru. Son leisi mi e aksi misrefi o langa a musu pina ete.

Michelle: Mi e frustan fa yu e firi. Kande yu sabi ete taki a lasti leisi di mi kon dyaso, dan fosi mi gowe, mi aksi yu fu san ede wan Gado di abi a makti fu tyari wan kaba kon na pina e gi pasi taki sma e pina.

Sofia: Iya, mi sabi ete.

Michelle: Fosi wi go luku sortu piki Bijbel e gi, dan meki wi luku wan tu fu den sani baka di wi ben taki fu den a lasti leisi.

Sofia: A bun.

Michelle: Wi ben si taki na ini Bijbel ten, srefi wan reti-ati man ben wani sabi fu san ede Gado e gi pasi taki pina de. Ma Gado no ben bari en di a aksi en a sani dati, a no taigi en tu taki a no ben abi nofo bribi.

Sofia: Ai, mi no ben sabi a sani dati.

Michelle: Wi ben si tu taki Yehovah Gado no lobi te sma e pina. Bijbel e taki dati di a pipel fu Gado ben de na ini banawtu, dan „ensrefi ben de na ini banawtu tu”. * A no de wan trowstu fu sabi taki Gado e firi gi wi te wi e pina?

Sofia: Iya.

Michelle: Leki lasti wi ben si taki te wi e luku a bigi makti di Mekiman abi, dan seiker a man tyari wan kaba kon na pina na iniwan momenti.

Sofia: Na a sani dati mi no man frustan. Fu san ede Gado e gi pasi taki ala den sani disi e pasa aladi a abi a makti fu tyari wan kaba kon na den?

SUMA BEN E TAKI SAN TRU?

Michelle: Fu feni a piki tapu na aksi fu yu, dan meki wi go na Genesis, a fosi buku fu Bijbel. Yu sabi a tori fu Adam nanga Eva, nanga a froktu di den no ben mag nyan?

Sofia: Iya, mi ben leri en na sondeskoro.  Gado ben taki dati den no ben mag nyan fu wan fu den bon, ma toku den nyan fu en.

Michelle: Dati tru. Meki wi go luku now sortu sani meki taki Adam nanga Eva sondu. Den sani dati o yepi wi fu kon frustan fu san ede wi e pina. Yu wani leisi Genesis kapitel 3, vers 1 te go miti 5 gi mi?

Sofia: A bun. „Fu ala den busimeti di Yehovah Gado meki, a sneki ben de a wan di ben luku bun fosi a du wan sani. Ne a sneki taigi na uma: ’A de so trutru taki Gado taki dati un no musu nyan fu ala den bon na ini a dyari?’ Na uma piki a sneki: ’Wi kan nyan den froktu fu den bon na ini a dyari. Ma fu den froktu fu a bon di de na mindrisei fu a dyari, Gado taki: „Un no musu nyan den, nôno, un no musu fasi a bon srefi, noso unu o dede.”’ Ma a sneki taigi na uma: ’Unu no o dede kwetikweti, bika Gado sabi taki na a dei di unu o nyan den froktu, un ai o opo èn unu o de leki Gado. Unu o sabi san bun èn san ogri’”

Michelle: Grantangi. Meki wi go luku den vers disi eife. Luku taki na wan sneki ben taki nanga na uma, Eva. Wan tra tekst fu Bijbel e sori taki na Satan Didibri ben e gebroiki a sneki fu taki nanga Eva. * Satan aksi Eva san Gado ben taigi en fu wan fu den bon. San ben o pasa efu Adam nanga Eva ben nyan fu a bon? San Gado ben taigi den?

Sofia: Den ben o dede.

Michelle: Dati tru. Dan luku san Satan e taki now fu gi Gado porinen. A e taki: „Unu no o dede kwetikweti.” Satan ben e taki dati Gado na wan leiman!

Sofia: Noiti ete mi ben yere a pisi tori dati.

Michelle: Èn di Satan taki dati Gado na wan leiman, dan a opo wan tori di ben o teki ten fu seti. Yu man si fu san ede?

Sofia: Hmm. Mi no sabi seiker.

Michelle: We, kande wi kan luku en na a fasi disi. Kon meki wi taki dati wan dei mi kon na yu èn mi taigi yu taki mi tranga moro yu. Fa yu ben o sori mi taki a no tru?

Sofia: Mi denki taki wi ben o abi fu hori wan strei.

Michelle: Moi so. Kande wi ben o teki wan hebi sani, dan wi ben o luku suma man opo en. Na so yu kan sabi makriki suma moro tranga.

Sofia: Mi e frustan san yu wani taki.

Michelle: Ma kande mi no e taki dati mi tranga moro yu, ma mi feni taki mi eerlijk moro yu. Dati na wan tra tori, a no so?

Sofia: Iya, mi denki so.

Michelle: Ma a no te wan sma man opo wan hebi sani dan dati e sori taki a eerlijk.

Sofia: Nôno.

Michelle: Fu man sabi suma moro eerlijk, dan wi o abi fu meki ten pasa so taki a sani dati kan kon na krin.

Sofia: Na so a de.

Michelle: Kon meki wi luku a tori fu Genesis baka. Satan ben taki dati a tranga moro Gado?

Sofia: Nôno.

Michelle: Gado ben o man sori en wantewante taki a tranga moro en. Ma Satan taki dati a eerlijk moro Gado. Te yu luku en bun, dan a taigi Eva: ’Gado e lei gi yu, ma mi e taigi yu san tru.’

Sofia: Mi no ben si en so.

Michelle: Fu di Gado koni, meki a ben sabi taki a moro bun fasi fu seti a tori disi, na fu meki ten pasa. Te fu kaba a ben o kon na krin suma ben e taki san tru èn suma ben e lei.

WAN PRENSPARI TORI

Sofia: Ma di Eva dede, dan a no ben kon na krin kaba taki na Gado ben taki san tru?

Michelle: We, yu kan taki so. Ma Satan ben  taki moro sani ete. Luku vers 5 baka. Yu si sortu tra sani Satan taigi Eva?

Sofia: A taigi en taki efu a nyan fu a froktu, en ai o kon opo.

Michelle: Iya, èn taki a ben o kon de ’leki Gado. A ben o sabi san bun èn san ogri’. Na so Satan taki dati Gado ben e hori wan bun sani na baka gi libisma.

Sofia: Ooh.

Michelle: Dati ben de wan seryusu tori tu.

Sofia: Fa so?

Michelle: Satan ben wani taki dati sani ben o waka moro bun gi Eva, èn sosrefi gi ala libisma, efu Gado no ben e tiri den. Yehovah ben sabi tu taki a moro bun fasi fu seti a tori dati, na fu meki Satan sori efu a ben abi leti. Dati meki Gado gi pasi fu wan pisi ten taki Satan tiri a grontapu disi. Na fu dati ede so furu pina de na wi lontu. Na fu di Satan e tiri grontapu, a no Gado. * Ma bun nyunsu de.

Sofia: San na dati?

Michelle: Bijbel e leri wi tu moi sani fu Gado. A fosi sani, na taki Gado e broko en ede nanga wi te wi e pina. Fu eksempre, luku san Kownu David ben taki na Psalm 31:7. Furu pina ben miti David na ini en libi, ma luku san a ben man taigi Gado na ini begi. Yu wani leisi a vers dati gi mi?

Sofia: A bun. A e taki: „Mi o breiti èn mi o prisiri, fu di yu sori mi bun-ati, fu di yu si a banawtu fu mi. Yu sabi heri bun fa mi e pina.”

Michelle: Sobun, aladi furu pina ben miti David, toku a ben de wan trowstu gi en fu sabi taki Yehovah ben e si ala san ben e miti en. A no e trowstu yu fu sabi taki Yehovah sabi ala sani, srefi den sani di e meki wi sari èn di tra sma no man frustan?

Sofia: Iya, na so.

Michelle: A tra sani, na taki Gado no o gi pasi taki wi e pina fu ala ten. Bijbel e leri taki heri esi a o tyari wan kaba kon na a ogri-ati tiri fu Satan. Dan a o meki taki wi frigiti ala den takru sani di pasa, srefi den sani di miti yu nanga yu mama. Mi kan kon baka tra wiki? Dan mi o sori yu fu san ede wi kan de seiker taki heri esi Gado o tyari wan kaba kon na ala pina. *

Sofia: Iya, mi feni en bun.

Wan sani de di yu wani kon sabi fu Bijbel? Yu e aksi yusrefi fu san ede Yehovah Kotoigi e bribi noso e du son sani? Efu dati de so, dan yu no musu frede fu taki fu a tori dati nanga wan Yehovah Kotoigi. A o breiti fu taki nanga yu fu a tori dati.