Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

 ONDROFENITORI

A wroko fu Yehovah tron a moro prenspari sani na ini mi libi

A wroko fu Yehovah tron a moro prenspari sani na ini mi libi

Baka di mi klari middelbaar skoro na ini yanuari 1937, mi go na a heiskoro fu Iowa State krosibei fu pe wi ben e libi, na a westsei fu Amerkankondre. Mi ben e go na skoro èn na a srefi ten mi ben e wroko fu pai a skoro. Dati meki mi no ben abi furu ten gi tra sani. Sensi mi ben de wan yongu boi mi ben wani leri fa fu meki bigi hei gebow nanga bigi broki di e anga abra liba.

Na a bigin fu 1942, syatu baka di Amerkankondre go feti na ini a Di Fu Tu Grontapufeti, mi ben de na skoro feifi yari kaba èn wan tu mun ben libi ete fosi mi kisi mi papira leki sabiman fu bow-wroko. Mi ben e libi na ini wan oso makandra nanga tu mati. Wan fu den taigi mi taki mi ben musu taki nanga a sma di „ben e kon na a boi di ben e tan na ondrosei”. Na so mi miti John O. (Johnny) Brehmer, wan Kotoigi fu Yehovah. Mi ben fruwondru taki a ben man gebroiki Bijbel fu piki pikinmoro iniwan aksi di mi ben abi. Fu di a sani dati ben naki mi ati, meki mi bigin studeri Bijbel doronomo nanga Johnny, èn te fu kaba mi ben e go nanga en na ini a preikiwroko so furu leki mi ben man.

Johnny en papa, Otto, ben tron wan Kotoigi di a ben de driktoro fu wan bangi na ini Walnut, Iowa. Otto libi a wroko dati èn a meki a preikiwroko kon tron a moro prenspari sani na ini en libi. Baka wan pisi ten, a bun eksempre fu en èn a di fu en famiri gi mi deki-ati fu teki wan tumusi prenspari bosroiti.

MI MUSU TEKI WAN PRENSPARI BOSROITI

Wan dei, wan fu den leriman fu a heiskoro taigi mi taki mi no ben wroko so bun na skoro èn taki mi no ben o man kisi mi papira. Mi sabi ete taki mi begi Yehovah Gado fayafaya fu sori mi san mi ben musu du. Syatu baka dati, mi ben musu go taki nanga a professor di ben e gi mi leri. A taigi mi taki den ben aksi en efu a ben sabi wan sabiman di ben kan go yepi nanga wan bow-wroko. A taigi mi tu taki a ben piki den kaba taki mi ben o teki a wroko. Mi taigi a professor tangi ma mi sori en tu fu san ede mi ben bosroiti fu gebroiki mi libi fu dini Yehovah. Tapu 17 yuni 1942, mi teki dopu èn syatu baka dati mi bigin dini leki pionier, soleki fa sma e kari Yehovah Kotoigi di e gebroiki furu fu den ten fu preiki a bun nyunsu.

Bakaten, na ini 1942, a legre seni kari mi, èn mi go taigi den fu san ede mi no ben man teki prati na a feti. Mi sori den brifi di den professor fu a heiskoro ben skrifi fu sori taki mi abi bun fasi èn taki mi ben de wan koni sabiman fu bow-wroko. Aladi den brifi ben taki den bun sani dati fu mi, toku mi ben musu pai wan butu fu 10.000 Amerkan dala èn mi ben musu koti strafu feifi yari langa na ini wan strafu-oso na ini Leavenworth, Kansas.

A LIBI FU MI NA STRAFU-OSO

Leavenworth strafu-oso na ini Amerkankondre soleki fa a de tide. Sowan 230 Kotoigi ben musu koti strafu drape

Moro leki 230 yongu Kotoigi ben musu go wroko leki strafuman na den gron fu Leavenworth strafu-oso. Wi ben musu wroko na den gron dati, aladi wan tu waktiman ben e koti wakti gi wi. Wan tu fu  den ben sabi taki wi ben de drape fu di wi ben de Kresten di no ben wani teki prati na a feti, èn den ben lespeki a denki fu wi.

Di wi ben wani tan hori Bijbel konmakandra, dan wan tu waktiman yepi wi. Den yepi wi tu fu tyari buku nanga Bijbel kon na ini a strafu-oso. Den fesiman fu a strafu-oso ben seti sani srefi fu kisi a tijdschrift di wi sabi now leki na Ontwaakt!

MI E KOMOTO NA STRAFU-OSO ÈN MI E DU ZENDELINGWROKO

Baka di mi koti strafu dri yari, dan den lusu mi tapu 16 februari 1946, wan tu mun baka di a Di Fu Tu Grontapufeti kon na wan kaba. Heri esi mi bigin baka nanga a pionierwroko. Mi ben musu go dini baka na ini a foto Leavenworth, Kansas. Mi ben frede fu di den sma drape no ben lobi Yehovah Kotoigi kwetikweti. A ben muilek fu feni wan wroko fu sorgu misrefi, èn a ben moro muilek fu feni wan presi fu tan.

Wan leisi di mi ben go oso fu oso fu taki fu Bijbel, dan mi miti wan waktiman di bari gi mi: „Komoto fu mi dyari!” Di mi si taki a ben abi wan kodya na ini en anu, dan mi bigin senwe èn mi gowe fu drape esi-esi. Na wan tra oso, wan uma taigi mi: „Wakti eife”, dan a tapu a doro. Mi ben e tanapu e wakti di wantronso wan fensre na tapusei opo èn na uma disi kanti wan embre doti watra na mi tapu. Toku a diniwroko fu mi ben abi en bun sei. Bakaten mi kon sabi taki son sma di ben teki buku na mi kon tron Kotoigi.

Na ini 1943, wan nyun skoro gi zendeling ben seti na ini New York. Mi kisi kari fu go na a skoro èn mi klari a di fu tin klas tapu 8 februari 1948. A skoro disi kisi a nen a Waktitoren Bijbelskoro Gilead. Di mi klari a skoro, dan mi ben musu go dini na a Goudkust, di wi sabi now leki Gana.

Di mi doro na a Goudkust, dan mi kisi a wroko fu go preiki gi den sma di ben e wroko gi a tirimakti èn gi sma fu Europa. Tapu satra nanga sonde, mi ben e wroko nanga wan gemeente fu Yehovah Kotoigi èn mi ben e yepi den brada nanga sisa na ini na oso-fu-oso preikiwroko. Mi ben e go tu na den farawe presi pe Kotoigi ben e tan di no ben man kon makandra makriki nanga a gemeente. Boiti dati, mi ben e dini leki wan opziener di ben e go luku den difrenti gemeente na Ivoorkust di ben de krosibei.

Di mi ben e preiki na ini den kontren drape, mi leri fu libi leki den Afrikansma. Mi ben e sribi na ini wan oso di ben meki fu klèidoti, mi ben e nyan nanga mi finga, èn mi ben e diki wan olo fu pupe na „dorosei”, soleki fa den Israelsma ben e du dati na ini a gran sabana (Deuteronomium 23:12-14). Den sani dati yepi mi nanga den tra zendeling fu kon abi wan bun nen na den sma. Den wefi fu wan tu fu den lantiman bigin studeri Bijbel nanga wi. Sobun, di  sma bigin gens wi èn den kisi primisi fu syatu a visum fu wi, dan den wefi fu den lantiman dwengi den masra fu den fu yepi wi. Na so wi ben man tan na ini a kondre!

Neleki furu zendeling na ini Afrika, mi kisi malaria te fu kaba. Mi kisi so wan hebi korsu taki mi ben e taki soso lawlaw sani. Son leisi mi ben musu hori mi kakumbe srefi fu di a ben e beifi so te. Toku mi tan kisi prisiri fu a diniwroko fu mi èn mi ben de koloku.

Den fosi fo yari di mi ben de na ini Afrika, mi nanga Eva Hallquist ben e skrifi brifi seni gi makandra. Mi ben miti a sisa disi fosi mi ben gowe libi Amerkankondre. Mi kon sabi taki a ben o klari a di fu 21 klas fu Gileadskoro tapu 19 yuli 1953, na a internationaal kongres fu Yehovah Kotoigi di ben hori na ini Yankee Stadion na New York. Mi meki mofo nanga a kapten fu wan sipi taki mi ben o wroko na ini a sipi leki pai fu man go na Amerkankondre.

Baka 22 dei, aladi wi ben e pasa na ini krasi se son leisi, mi doro na Amerkankondre fu miti Eva na a edekantoro fu Yehovah Kotoigi na ini Brooklyn. Drape, na tapu a daki fu wan hei gebow fu pe yu ben kan si a lanpe fu New York èn sosrefi furu tra hei gebow, mi aksi Eva fu trow nanga mi. Bakaten, Eva kon na a Goudkust fu dini drape makandra nanga mi.

MI E SORGU GI MI FAMIRI

Baka di mi nanga Eva ben dini wan tu yari na ini Afrika, dan mi mama skrifi mi taki mi papa ben o dede fu di a ben abi kanker. Di mi kisi primisi fu a bijkantoro fu libi a zendelingwroko wan pisi ten, dan mi nanga Eva drai go baka na Amerkankondre. Mi papa ben e kon moro siki esi-esi, èn syatu baka dati a dede.

Wi go baka na Gana, èn di wi ben de drape sowan fo yari kaba, dan wi yere taki mi mama ben kon siki srefisrefi. Son mati fu wi taigi mi nanga Eva fu drai kon baka na Amerkankondre fu sorgu gi en. Dati ben de a moro muilek bosroiti di mi ben musu teki oiti. Baka di mi ben du a zendelingwroko 15 yari langa, 11 yari fu dati makandra nanga mi wefi, dan wi drai go baka na Amerkankondre.

Mi e miti wan kapten na a Goudkust, now Gana

Na ini den yari baka dati, mi nanga Eva ben e sorgu gi mi mama, èn wi ben e yepi en fu go na den konmakandra te a ben man. Tapu 17 yanuari 1976 a dede di a ben abi 86 yari. Ma neigi yari baka dati mi kisi moro takru nyunsu. Eva ben abi kanker. Wi du ala san wi man fu feti a siki, ma te fu kaba a dede tapu 4 yuni 1985, di a ben abi 70 yari.

MORO MOI KENKI E PASA NA INI MI LIBI

Na ini 1988, baka di den ben bow a bijkantoro fu Gana kon moro bigi, dan den brada ben o gi en abra na Yehovah. Mi kisi kari fu de na a okasi dati. Noiti mi o frigiti na okasi dati! Sowan 40 yari na fesi, di mi doro Gana baka di mi klari a Gileadskoro, dan wan tu hondro Kotoigi nomo ben de. Na a ten fu 1988, moro leki 34.000 Kotoigi ben de drape, èn now yu abi pikinmoro 114.000 Kotoigi!

Tu yari baka di mi ben go na Gana, mi trow nanga Betty Miller, wan bun mati fu Eva. Dati ben de tapu 6 augustus 1990. Mi nanga en tan poti a wroko fu Yehovah na a moro prenspari presi na ini wi libi. Wi no man wakti teleki a dei doro taki wi o si wi granpapa nanga granmama, wi papa nanga mama, nanga Eva baka te den kisi wan opobaka na ini Paradijs na grontapu.Tori fu den apostel 24:15.

Mi ai e furu nanga watra te mi e prakseri a moi grani di mi ben abi fu dini Yehovah moro leki 70 yari. Mi gwenti taigi en tangi taki a yepi mi fu poti a wroko fu en na a fosi presi na ini mi libi. Aladi mi pasa 90 yari now, toku te now ete, Yehovah, a moro bigi sabiman fu bow-wroko, e gi mi a krakti nanga a deki-ati fu tan dini en.