Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

Den ben de klariklari fu go na Madagaskar

Den ben de klariklari fu go na Madagaskar

„DEN mati fu mi di ben e dini na ini kontren pe moro pionier ben de fanowdu ben e fruteri mi den moi sani di den ben e ondrofeni. Mi srefi ben wani ondrofeni den sani dati tu”, na so Sylviana, wan pionier sisa di abi 27 yari, e fruteri. A e taki moro fara: „Ma mi ben frede taki mi no ben o man go dini na wan presi pe yepi ben de fanowdu.”

Yu e firi leki Sylviana? Kande yu srefi e angri fu dini na ini wan kontren pe moro Kownukondre preikiman de fanowdu, ma yu e frede taki yu no o man du en. Efu dati de so, dan no lasi-ati! Nanga yepi fu Yehovah, dusundusun brada nanga sisa ben man pasa den problema di ben e tapu pasi gi den fu du moro na ini a preikiwroko. Meki wi go luku fa sani waka na ini Madagaskar, wan fu den fo moro bigi èilanti na grontapu. Wi o si fa Yehovah opo a pasi gi sonwan fu den preikiman di go yepi nanga a wroko drape.

Na ini den tin yari di pasa, moro leki 70 fayafaya preikiman nanga pionier fu 11 kondre * kon dini dyaso na ini Afrika pe furu sma e lespeki Bijbel. Boiti dati, bun furu preikiman fu Madagaskar srefi ben de klariklari fu froisi go na tra presi tapu na bigi èilanti fu preiki a Kownukondre boskopu na ala sei. Meki wi go luku san sonwan fu den ondrofeni.

DEN E TEKI DEKI-ATI

Perrine nanga Louis

Louis nanga Perrine, wan trowpaar di pasa 30 yari kaba, froisi fu Fransikondre go na Madagaskar. Furu yari langa den ben prakseri fu go yepi nanga a preikiwroko na ini tra kondre, ma Perrine ben e tweifri fu gowe libi a kondre fu en. A e taki: „Mi ben frede fu go na wan presi di mi no ben sabi. Mi ben e frede fu gowe libi mi famiri, mi gemeente, mi oso, den presi di mi ben sabi èn den sani di mi ben gwenti. Te yu luku en bun, dan na den broko-ede disi ben e tapu pasi gi mi fu go.” Na ini 2012, Perrine teki deki-ati dan en nanga Louis froisi. Fa a e denki fu a bosroiti di a teki? „Te mi e denki baka, dan mi kan taki dati a tranga mi bribi fu si fa Yehovah e yepi wi.” Louis e taki: „Yu man bribi taki a fosi leisi di wi ben de na a Memrefesa na ini Madagaskar, dan tin fu den Bijbelstudie fu wi kon!”

 San yepi a trowpaar disi fu tan dini na ini Madagaskar aladi problema miti den? Den begi Yehovah fu gi den a krakti fu horidoro (Fil. 4:13). Louis e fruteri: „Wi ondrofeni taki Yehovah piki den begi fu wi èn a gi wi ’a freide fu Gado’. Wi ben man tan poti prakseri na den moi sani di wi ben e ondrofeni na ini a preikiwroko fu wi. Boiti dati, mati fu wi seni e-mail nanga brifi gi wi fu gi wi deki-ati fu tan horidoro.”​—Fil. 4:6, 7; 2 Kor. 4:7.

Yehovah blesi Louis nanga Perrine bogobogo fu di den horidoro. Louis e taki: „Na ini oktober 2014, wi go na a Bijbelskoro gi Kresten trowpaar * na ini Fransikondre. Noiti mi o man frigiti a kado dati di Yehovah gi wi.” Di a trowpaar disi klari a skoro, dan den ben breiti fu yere taki den ben musu go dini baka na Madagaskar.

„WI O BREITI NANGA UNU!”

Nadine nanga Didier

Di Didier nanga Nadine, wan trowpaar fu Fransikondre froisi go na Madagaskar na ini 2010, den ben pasa 50 yari kaba. Didier e fruteri: „Wi ben e pionier di wi ben moro yongu èn baka dati wi kisi dri pikin. Di den kon bigi, dan wi bigin prakseri fu go dini na wan tra kondre.” Nadine e taki: „Te mi ben e prakseri taki mi no ben o de nanga den pikin fu mi, dan mi ben e frede fu go. Ma den pikin taigi wi: ’Efu unu e froisi go na wan tra kondre fu go yepi nanga a preikiwroko, dan wi o breiti nanga unu!’ Den wortu disi gi wi deki-ati fu go. Aladi wi e libi farawe fu den pikin fu wi, wi breiti taki wi man taki furu nanga den.”

A no ben makriki gi Didier nanga Nadine fu leri Malagasitongo. Nadine e lafu te a e taki: „Wi no abi 20 yari moro.” A fosi sani di den du, na taki den go dini na ini wan Fransitongo gemeente. Bakaten di den ben feni taki den ben o abi moro ten fu leri a tongo, dan den froisi go na wan Malagasitongo gemeente. Nadine e taki: „Furu sma di wi e miti na ini a preikiwroko lobi fu studeri Bijbel. Nofo tron den e taigi wi tangi taki wi kon na den. Na a bigin, mi no ben man bribi san ben e pasa. Mi lobi pionier na ini a kontren disi. Te mi e wiki te mamanten, mi e taigi misrefi: ’Mi breiti taki mi kan go preiki baka tide!’”

Didier e lafu te a e memre a ten di a bigin leri Malagasitongo. A e taki: „Mi ben e teki fesi na wan gemeente konmakandra, ma mi no ben e frustan nowan fu den piki di den brada nanga sisa ben e gi. A wan-enkri sani di mi ben man taki na ’Grantangi’. Baka di mi taigi wan sisa grantangi gi a piki di a ben gi, dan den sma di ben e sidon na en baka bigin wai nanga den anu fu sori mi taki a piki no ben bun. Esi-esi mi gi wan brada okasi fu gi a bun piki èn mi e howpu taki a piki dati ben bun tu.”

A BEN BREITI FU GO

Na wan kongres na ini 2005, Thierry nanga en wefi Nadia, luku a drama „Du muiti fu doro marki di e gi Gado grani”. A Bijbel drama dati di ben abi fu du nanga Timoteyus, ben naki den ati. Now den ben wani du ala muiti fu go dini na wan presi pe moro Kownukondre preikiman ben de fanowdu. Thierry e taki:  „Di wi ben e naki anu na a kaba fu a drama, dan mi anga go na mi wefi èn mi aksi en ’Pe wi o go?’ Mi wefi taigi mi taki a ben e prakseri a srefi sani dati.” Syatu baka dati, den bigin seti sani fu man du san den ben abi na prakseri. Nadia e fruteri: „Safrisafri wi seti wi libi na so wan fasi taki te fu kaba wi ben abi soso den sani di wi ben kan fiti na ini den fo kofru fu wi!”

Te na a kruktu-anusei: Nadia nanga Marie-Madeleine. Te na a reti-anusei: Thierry

Na ini 2006, den doro na ini Madagaskar èn heri esi den ben e prisiri na ini a preikiwroko. Nadia e taki: „A fasi fa den sma di wi e miti e arki, e gi wi furu prisiri.”

Ma siksi yari baka dati, tesi miti a trowpaar disi. Nadia en mama, Marie-Madeleine, di ben e libi na ini Fransikondre, fadon broko en anu èn a naki en ede. Baka di a trowpaar taki nanga a datra fu Marie-Madeleine, den aksi den mama fu kon tan nanga den na ini Madagaskar. Aladi Marie-Madeleine ben abi 80 yari na a ten dati, a ben breiti fu go. Fa a feni en fu libi na ini wan tra kondre? A e taki: „Son leisi a muilek gi mi fu fiti misrefi, ma aladi mi no man du furu, toku mi e firi taki mi de wan yepi na ini a gemeente. Èn a sani di e gi mi furu prisiri, na taki mi pikin man tan yepi nanga a preikiwroko, now di mi e libi dyaso.”

„MI FIRI FA YEHOVAH YEPI MI”

Riana e hori wan lezing na ini Tandroytongo

Riana na wan brada di abi 22 yari. A gro kon bigi na ini Alaotra Mangoro, wan kontren na a owstusei fu Madagaskar pe sani e gro bun fu di a gron fatu. A ben man leri bun na skoro èn a ben wani go na heiskoro. Ma baka di a studeri Bijbel, a kenki prakseri. A e taki: „Mi meki muiti fu klari a middelbaar skoro esi-esi èn mi pramisi Yehovah taki efu mi pasa a lasti eksame fu mi, dan mi ben o bigin pionier.” Baka di Riana klari a skoro, dan a du san a pramisi Gado. A go tan nanga wan pionier brada, a feni wroko gi wan tu dei na ini a wiki èn a bigin pionier. A e taki: „Disi na a moro bun bosroiti di mi teki.”

Ma den famiriman fu Riana no ben man frustan fu san ede a no ben e suku fu meki en na ini a grontapu. Riana e fruteri: „Mi papa, mi omu, nanga a tante fu mi papa gi mi deki-ati fu go na heiskoro. Ma mi no ben wani tapu fu pionier kwetikweti.” Fosi yu denki Riana ben wani go dini na wan presi pe moro preikiman ben de fanowdu. San meki taki a ben wani dati? A e fruteri: „Wan dei fufuruman broko kon na ini wi oso èn den fufuru ala mi sani. A sani dati meki mi prakseri a rai di Yesus ben gi fu kibri ’gudu na ini hemel’. Mi bosroiti fu du moro muiti fu kon abi den gudu dati” (Mat. 6:19, 20). A froisi go tan te na a zuidsei fu a kondre, wan kontren di ben de sowan 1300 kilometer moro fara fu pe a ben e tan. A kontren dati ben drei srefisrefi. Na drape den Antandroysma e tan. Fu san ede a froisi go drape?

Wan mun fosi fufuruman broko kon na ini en oso, Riana ben bigin studeri Bijbel nanga tu Antandroy man. A leri taki wan tu sani na ini a tongo fu den èn a bigin prakseri den someni Antandroysma di no ben yere a Kownukondre boskopu ete. Riana e taki: „Mi begi Yehovah fu yepi mi fu froisi go tan na a kontren fu den sma di e taki Tandroytongo.”

Riana froisi go drape, èn wantewante problema miti en. A no ben man feni wroko. Wan man taigi en: „Fu san ede yu kon dyaso? Te sma fu a presi disi e suku wroko, dan den e go na pe yu komoto!” Baka tu wiki, Riana gowe libi a kontren èn nanga a lasti moni fu en a go na a kongres. A no ben sabi san fu du. A lasti dei fu a kongres, wan brada sutu wan sani go na ini Riana en dyakti saka. A ben de moni. A moni disi ben nofo gi en fu pai fu go baka na a kontren fu den Antandroysma, èn fu bigin wan pikin bisnis. A ben o seri yoghurt. Riana e taki: „Mi firi fa Yehovah yepi mi na a yoisti momenti. Mi ben kan go doro fu yepi den wan di no ben kisi okasi fu leri sabi Yehovah!” Wroko ben lai na ini a gemeente. Riana e taki moro fara: „Mi ben musu hori wan lezing ibri tu wiki. Yehovah ben e gi mi leri nanga yepi fu en organisâsi.” Tide na a dei, Riana e preiki a Kownukondre boskopu ete gi den someni Antandroysma di wani leri sabi Yehovah.

YEHOVAH E BLESI DEN WAN DI E DINI EN

Yehovah e gi wi a dyaranti taki a o blesi iniwan sma di wani dini en (Yes. 65:16). Te wi e du ala muiti fu pasa den problema di e tapu pasi gi wi fu du moro  na ini a diniwroko, dan wi e si taki Yehovah e blesi wi. Luku na eksempre fu Sylviana, a sisa fu Madagaskar, di kari na a bigin fu na artikel. Wi sabi ete taki a ben e frede taki a no ben o man go yepi nanga a wroko na wan presi pe moro preikiman ben de fanowdu. Fu san ede a ben e denki so? A e taki: „A kruktusei futu fu mi syatu sowan 9 centimeter moro mi retisei futu. Sobun, mi e tingatinga èn mi e weri esi-esi.”

Sylviana (na a kruktu-anusei) nanga Sylvie Ann (na a reti-anusei) nanga Doratine na a dei di a dopu

Aladi dati ben de so, toku Sylviana nanga Sylvie Ann, wan yongu pionier sisa fu en gemeente froisi go na wan pikin dorpu di ben de sowan 85 kilometer moro fara fu a foto pe den ben tan. Dati pasa na ini 2014. Aladi Sylviana ben musu meki tranga muiti, toku a dren fu en kon tru. A no de fu taki dati a kisi moi blesi! A e fruteri: „Baka di mi ben e dini wán yari na ini a kontren disi, dan Doratine, wan yongu mama di mi ben studeri Bijbel nanga en, teki dopu na a kring konmakandra fu wi.”

„MI O YEPI YU TRUTRU”

Den sani di den preikiman disi e taki, e sori taki a bribi fu den tranga trutru. Disi e sori wi taki te wi e du muiti fu pasa problema di e tapu pasi gi wi fu du moro na ini a preikiwroko, dan wi srefi o ondrofeni san Yehovah pramisi wi: „Mi o meki yu kon tranga. Mi o yepi yu trutru” (Yes. 41:10). Na so a matifasi di wi abi nanga Yehovah o kon moro tranga. Boiti dati, te wi de klariklari fu gi wisrefi, awansi na ini a kontren pe wi e libi noso na ini wan tra kondre, dan dati e sreka wi gi a wroko di wi o du gi Gado na ini a nyun grontapu. A de neleki fa Didier di kari na fesi ben taki: „Te wi e go yepi nanga a wroko pe moro preikiman de fanowdu, dan dati e sreka wi gi a wroko di wi o du na ini a ten di e kon!” Wi e howpu taki heri esi furu preikiman o teki na eksempre disi tu.

^ paragraaf 4 Den preikiman disi ben e komoto fu Amerkankondre, Doisrikondre, Fransikondre, Gwadelup, Ingrisikondre, Kanada, Luxemburg, Nyun Kaledonia, Sweden, Switserland, nanga Tyekia Republiek.

^ paragraaf 8 Now a Skoro gi Kownukondre preikiman kon na ini a presi fu a skoro disi. Furuten preikiman di e dini na tra kondre kan gi den nen fu go na a skoro disi na ini den eigi kondre noso na ini wan tra kondre pe a skoro e hori na ini a tongo fu den.