„A Gado fu ala trowstu . . . e trowstu wi te wi de na ini ala sortu banawtu.”​—2 KOR. 1:3, 4.

SINGI 134 Pikin na wan gudu fu Gado

SAN WI O LERI *

1-2. (a) Sortu eksempre e sori taki libisma abi trowstu fanowdu èn taki wi kan trowstu trawan? (b) Sortu ogri e miti son pikin?

ALA libisma abi trowstu fanowdu èn wi alamala man trowstu trawan tu. Fu eksempre, te wan pikin e prei èn a fadon skafu en kindi, dan a e bigin krei èn a e lon go na en mama noso en papa. Den no man puru a pen, ma den kan trowstu a pikin. Den kan aksi en san pasa, den kan figi en watra-ai, den kan taigi en sani fu trowstu en èn den kan sori en taki den lobi en. Den kan poti dresi gi a soro nanga wan pleister. Fosi yu denki, a pikin no e krei moro èn a e prei go doro. Bakaten a soro o kon drei.

2 Ma son leisi moro ogri sani e miti pikin. Son bigisma abi seks nanga den. A sani disi kan pasa wán leisi nomo noso a kan pasa furu yari langa. Awinsi omeni leisi a pasa, a kan meki taki a pikin tan firi brokosaka fu wan langa pisi ten. Son leisi den e kisi a sma di du na ogri disi èn den e poti en na strafu-oso. Ma son leisi noiti den e kisi a sma di du na ogri. Awinsi a sma kisi en strafu, toku a pikin e firi den takru bakapisi fu a sani di miti en, srefi te a kon bigi kaba.

3. Te wi e luku san 2 Korentesma 1:3, 4 e taki, dan san Yehovah wani èn sortu aksi wi o luku?

3 Efu wan Kresten e firi brokosaka ete fu di wan sma ben abi seks nanga en di a ben pikin, dan san kan yepi en? (Leisi 2 Korentesma 1:3, 4.) A de krin taki Yehovah wani taki den skapu fu en kisi trowstu èn taki den e firi taki sma lobi den. Sobun, meki wi poti prakseri na dri  aksi: (1) Fu san ede wan sma abi trowstu fanowdu te wan sma ben abi seks nanga en di a ben pikin? (2) Suma kan trowstu den sma disi? (3) San na a moro bun fasi fu trowstu den sma disi?

FU SAN EDE DEN ABI TROWSTU FANOWDU?

4-5. (a) Fu san ede a prenspari fu hori na prakseri taki pikin-nengre de tra fasi leki bigisma? (b) Efu wan sma ben abi seks nanga wan pikin, dan san dati kan du nanga a pikin?

4 Awinsi wan sma bigi kaba, toku a kan abi trowstu fanowdu efu wan sma ben abi seks nanga en di a ben pikin. Fu san ede? Fu kan sabi fa so wan sma e firi, wi musu frustan fosi taki pikin-nengre de tra fasi leki bigisma. Te wan sma du wan ogri nanga wan pikin, dan dati kan hati a pikin moro leki te a ben o pasa nanga wan bigisma. Den sani di wi o luku now, o sori fu san ede dati de so.

5 Pikin-nengre musu firi taki den sma di e sorgu den lobi den èn den musu man frutrow den. A sani disi e meki taki a pikin e firi taki nowan ogri o miti en èn a e leri fu frutrow sma di lobi en (Ps. 22:9). A sari taki nofo tron na famiriman nanga mati abi seks nanga pikin èn furu leisi a sani disi e pasa na ini na oso pe a pikin e tan. Te wan sma di a pikin e frutrow abi seks nanga en, dan dati e meki en muilek gi a pikin fu frutrow tra sma, srefi te a tron wan bigisma kaba.

6. Fu san ede a de wan bigi ogri te sma abi seks nanga pikin-nengre?

6 Pikin-nengre no man kibri densrefi. Te sma abi seks nanga pikin, dan dati na wan bigi ogri èn a kan tyari furu takru bakapisi kon gi a pikin. Wan pikin no owru nofo fu abi seks. A sani disi kan meki a pikin kisi wan fowtu denki fu seks, a kan meki a firi leki a no warti noti noso a kan meki taki a no e frutrow tra sma moro.

7. (a) Fu san ede wan sma kan kori wan pikin makriki èn sortu lei den kan fruteri den pikin? (b) San kan de a bakapisi te sma e fruteri pikin-nengre den lei disi?

7 Pikin-nengre no leri ete fu teki bun bosroiti èn fu si o ten wan sma wani du ogri nanga den (1 Kor. 13:11). Dati meki wan sma kan kori wan pikin makriki. Sma di abi seks nanga pikin e fruteri den ogri-ati lei. Den kan meki a pikin bribi taki na en abi a fowtu, taki a no musu taigi nowan sma fu a tori, taki nowan sma o bribi en noso yepi en, noso taki furu bigisma abi seks nanga pikin-nengre fu di den lobi den. Den sortu lei disi kan pori a denki fu a pikin èn a kan teki furu yari fosi a pikin kon si taki den sani disi na lei. So wan pikin kan kisi a firi taki a no warti noti èn taki a no e frudini en taki sma lobi en noso trowstu en.

8. Fu san ede wi kan de seiker taki Yehovah kan trowstu den sma di trawan ben abi seks nanga den di den ben pikin?

8 Disi e sori krin taki wan sma di miti na ogri disi kan pina furu yari langa. Sma di e du na ogri disi no abi ati! A sani disi di e miti pikin-nengre na heri grontapu e sori taki wi e libi na ini den lasti dei. Bijbel e taki dati na ini a ten disi furu sma ’no lobi trawan’ èn ’ogri sma nanga bedrigiman e kon ogri moro nanga moro’ (2 Tim. 3:1-5, 13). Satan e kori sma fu du ogri nanga trawan èn a de wan sari sani taki sma e du san Satan wani. Ma Yehovah tranga moro Didibri nanga den wan di e du san a wani. Yehovah sabi ala san Satan e du. Wi kan de seiker taki Yehovah sabi o furu wi e pina èn a kan gi wi a  trowstu di wi abi fanowdu. A de wan grani fu dini „a Gado fu ala trowstu, di e trowstu wi te wi de na ini ala sortu banawtu. A trowstu di wi e kisi fu Gado e meki taki wi man trowstu tra sma tu di de na ini ala sortu banawtu” (2 Kor. 1:3, 4). Ma suma Yehovah e gebroiki fu trowstu den sma di miti so wan ogri?

SUMA KAN TROWSTU DEN?

9. Soleki fa Kownu David taki na Psalm 27:10, dan san Yehovah e du te papa nanga mama no e kibri den pikin fu den?

9 Efu wan sma en papa nanga mama no kibri en gi sma di ben abi seks nanga en, noso efu wan sma di a sabi bun du na ogri nanga en, dan a prenspari taki wi trowstu en. A psalm skrifiman David ben sabi taki Yehovah na a moro bun sma di kan trowstu wi. (Leisi Psalm 27:10.) David ben abi a bribi taki awinsi wi famiri du ogri nanga wi, Yehovah o de leki wan Papa gi wi. Fa Yehovah e du dati? A e gebroiki den brada nanga sisa fu a gemeente. Den sma disi de leki wi famiri. Yesus ben taki dati den wan di e dini Yehovah ben de en brada, sisa nanga mama.​—Mat. 12:48-50.

10. Fa na apostel Paulus ben du a wroko fu en leki owruman?

10 Meki wi luku wan eksempre di e sori fa a Kresten gemeente kan de leki wan famiri. Na apostel Paulus ben de wan owruman di ben e wroko tranga. A ben de wan bun eksempre gi trawan èn a ben gi trawan deki-ati fu teki na eksempre fu en, neleki fa en ben e teki na eksempre fu Krestes (1 Kor. 11:1). Luku san Paulus ben taki fu a wroko di a ben e du leki owruman. A taki: „Wi ben sori switifasi gi unu, leki te wan mama e gi en eigi pikin bobi èn e sorgu den na wan fasi di e sori taki a lobi den” (1 Tes. 2:7). Owruman di lobi den brada nanga sisa èn di e broko den ede nanga den e taki na wan switi fasi te den e gebroiki Bijbel fu trowstu den.

Nofo tron lepi sisa sabi fa fu trowstu sma (Luku paragraaf 11) *

11. Fu san ede wi sabi taki a no soso owruman kan trowstu trawan?

 11 Na soso owruman kan trowstu den wan di sma ben abi seks nanga den di den ben pikin? Nôno. Wi alamala abi a frantwortu fu „tan trowstu makandra” (1 Tes. 4:18). Lepi Kresten sisa kan de wan bigi yepi gi den sisa di abi trowstu fanowdu. A moi taki Yehovah Gado e agersi ensrefi nanga wan mama di e trowstu en manpikin (Yes. 66:13). Bijbel e taki fu uma di ben e trowstu den wan di ben de na nowtu (Yob 42:11). Yehovah breiti trutru te Kresten sisa na ini a ten disi e trowstu tra sisa di e firi brokosaka! Son leisi den owruman kan aksi wan lepi sisa efu a man yepi wan tra sisa di e firi brokosaka. *

FA WI KAN TROWSTU DEN?

12. San wi no musu du?

12 Te wi e suku fu yepi wan sma, dan wi no musu dwengi a sma fu taki fu sani di a no wani fruteri wi (1 Tes. 4:11). Ma san wi kan du gi den wan di abi yepi nanga trowstu fanowdu èn di wani a yepi dati? Meki wi luku feifi fasi fa wi kan trowstu trawan.

13. Soleki fa 1 Kownu 19:5-8 e sori, dan san na engel fu Yehovah du gi Elia èn fa wi kan teki na eksempre fu en?

13 Du wan sani fu yepi a sma. Di a profeiti Elia ben lowe gi den sma di ben wani kiri en, a ben lasi-ati so te, taki a ben wani dede. Yehovah seni wan makti engel fu gi en deki-ati. Na engel gi Elia san a ben abi fanowdu na a momenti dati. A gi en nyanyan èn a taigi en fu nyan. (Leisi 1 Kownu 19:5-8.) A tori disi e leri wi wan moi sani: Son leisi wan pikin sani di wi e du kan de wan bigi yepi gi wan sma. Kande wi kan bori gi a sma, wi kan gi en wan pikin kado noso wan karta fu sori en taki wi lobi en èn taki wi e broko wi ede nanga en. Efu a no makelek gi wi fu taki nanga wan sma fu den firi fu en, dan wi kan du den sortu sani disi fu sori en taki wi e prakseri en.

14. San wi kan leri fu a tori fu Elia?

14 Yepi a sma fu no frede taki ogri o miti en baka. Wi kan leri wan tra sani fu a tori fu Elia. Yehovah gi Elia a krakti fu waka a langa pasi go na Horeb-bergi. A kan taki Elia no ben frede moro di a ben de na a farawe presi dati pe Yehovah ben meki wan frubontu nanga en pipel. Kande a ben e firi leki den sma di ben wani kiri en no ben o feni en. San disi e leri wi? Efu wi wani trowstu wan sma di trawan ben abi seks nanga en di a ben pikin, dan wi musu yepi en fosi fu no frede taki ogri o miti en baka. Fu eksempre, owruman musu hori na prakseri taki wan sisa di miti so wan sani kan firi moro bun te den ben o taki nanga en na oso, na presi na a Kownukondre zaal. Ma kande wan tra sma e firi moro bun te a de na a Kownukondre zaal.

Wi kan meki wan sma firi bun te wi e arki en nanga pasensi, te wi e begi nanga en èn te wi e taki sani di e trowstu en (Luku paragraaf 15-20) *

15-16. Fa wi kan sori taki wi e arki bun?

15 Arki bun. Bijbel e gi wi a krin rai disi: „Ibriwan sma musu de gaw fu yere. A no musu de gaw fu taki” (Yak. 1:19). Wi e arki bun te sma e taki? Wi no musu denki taki te wi e arki trawan, dan na sidon wi e sidon luku a sma nomo aladi wi no e taki noti. Wan sma di e arki bun, e du moro. Fu eksempre, Elia ben man fruteri Yehovah ala den broko-ede fu en, èn Yehovah arki en bun. Yehovah ben si taki  Elia ben frede, taki a ben firi leki na en wawan de èn taki a ben denki taki na fu soso a wroko so tranga. Yehovah yepi en fu no firi so moro. A ben arki Elia trutru.​—1 Kow. 19:9-11, 15-18.

16 Fa wi kan sori taki wi e firi gi trawan te wi e arki den? Wanwan leisi wi kan taki wan sani fu sori taki wi e firi gi a sma. Yu ben kan taki: „Mi e sari taki so wan sani miti yu! A sani disi no mag pasa nanga nowan pikin-nengre!” Yu kan poti wán noso tu aksi fu sorgu taki yu e frustan bun fa a sma e firi. Te wi e taki na so wan lobi-ati fasi nanga a sma, dan a o si taki wi e arki en trutru èn taki wi wani frustan fa a e firi.​—1 Kor. 13:4, 7.

17. Fu san ede wi musu abi pasensi èn fu san ede wi „no musu de gaw fu taki”?

17 Hori na prakseri taki wi „no musu de gaw fu taki”. No koti a sma mofo soso fu gi en rai noso fu taigi en taki a denki fu en no bun. Abi pasensi! Di Elia taigi Yehovah san ben de tapu en ati, a taki sani di ben sori taki a ben sari trutru. Baka di Yehovah du sani fu tranga a bribi fu Elia, Elia taki fa a ben firi èn a taki den srefi sani baka (1 Kow. 19:9, 10, 13, 14). San wi e leri? Son leisi den sma di e sari wani taki moro leki wán leisi fu den sani di e trobi den. Wi wani arki nanga pasensi, neleki Yehovah. Na presi fu sori a sma fa a kan lusu a problema, wi wani sori en taki wi e firi gi en.​—1 Petr. 3:8.

18. Te wi e begi makandra nanga wan sma di e sari, dan fa dati kan trowstu en?

18 Begi nanga a sma di e sari. Te wan sma e sari, a kan muilek gi en fu begi. Kande wan sma e firi leki a no warti fu taki nanga Yehovah. Efu wi wani trowstu so wan sma, dan wi kan begi nanga en èn wi kan kari a sma nen na ini a begi. Wi kan fruteri Yehovah o furu wi nanga den brada nanga sisa fu a gemeente lobi a sma di lasi-ati. Wi kan aksi Yehovah fu  trowstu a lobi-ati skapu fu en. Den sortu begi disi kan gi a sma furu deki-ati.​—Yak. 5:16.

19. San kan yepi wi fu taki sani di o trowstu wan sma?

19 Taki sani di o trowstu a sma. Prakseri bun fosi yu taki. Wi kan hati a sma efu wi e taki sani sondro fu denki. Te wi e taki na wan switi fasi, dan a sma kan firi moro bun (Odo 12:18). Sobun, begi Yehovah fu yepi yu fu taki na wan switi fasi èn fu taki sani di o trowstu a sma. Hori na prakseri taki a moro bun fasi fa wi kan trowstu wan sma, na fu gebroiki den wortu fu Yehovah di de na ini Bijbel.​—Hebr. 4:12.

20. Fa son brada noso sisa e denki fu densrefi èn san wi musu memre den?

20 Son brada noso sisa di trawan ben abi seks nanga den di den ben pikin abi a firi taki den doti, taki den no warti noti èn taki nowan sma kan lobi den. Dati no de so kwetikweti! Sobun, gebroiki Bijbel fu memre den o furu Yehovah lobi den. (Luku a faki „ Bijbeltekst di e trowstu sma”.) Memre fa wan engel ben gi a profeiti Danièl deki-ati di a ben firi swaki èn di a ben lasi-ati. Yehovah ben wani meki Danièl sabi taki a lobi en (Dan. 10:2, 11, 19). Na so a de tu taki Yehovah lobi den brada nanga sisa fu wi di e sari!

21. (a) San o pasa nanga ala sma di no e sori berow gi den ogri di den du? (b) San wi alamala musu du gi den sma di trawan du ogri nanga den?

21 Te wi e trowstu trawan, dan wi e memre den taki Yehovah lobi den. Boiti dati, wi no musu frigiti tu taki Yehovah na wan Gado fu retidu. Yehovah sabi ala sma di ogri miti den di den ben pikin, awinsi nowan tra sma sabi. Yehovah e si ala sani èn a o strafu ala sma di no abi berow (Num. 14:18). Ma fosi a ten dati doro, meki wi du ala san wi man fu sori taki wi lobi den sma di miti so wan sari sani. A de wan bigi trowstu gi wi fu sabi taki Yehovah o sorgu taki nowan sma o sari moro fu den ogri di miti den na ini a grontapu fu Satan! Heri esi wi no o memre nowan hati sani moro di miti wi.​—Yes. 65:17.

SINGI 109 Lobi makandra nanga un heri ati

^ paragraaf 5 Efu wan sma ben abi seks nanga wan pikin, dan awinsi a pikin dati kon bigi, toku a sani dati kan tan de wan tesi gi en furu yari langa. Na artikel disi o yepi wi fu frustan fu san ede. Wi o si tu suma kan trowstu den sortu sma disi èn wi o taki fu difrenti fasi fa wi kan trowstu den.

^ paragraaf 11 Efu wan sma e firi brokosaka fu di sma ben du ogri nanga en di a ben pikin, dan ensrefi kan bosroiti efu a o suku yepi na datra.

^ paragraaf 76 SAN WI E SI TAPU A PRENKI: Wan lepi sisa e trowstu wan tra sisa di e sari.

^ paragraaf 78 SAN WI E SI TAPU A PRENKI: Tu owruman e go luku a sisa. A sisa di e sari aksi a lepi sisa fu de na a takimakandra.