Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Studie-Waktitoren  |  mei 2017

 ONDROFENITORI

Mi dofu ma dati no tapu mi fu gi trawan leri

Mi dofu ma dati no tapu mi fu gi trawan leri

Mi dopu na ini 1941 di mi ben abi 12 yari. Ma na ini 1946 fosi mi kon frustan den tru tori fu Bijbel. Fa dati du kon? Meki mi fruteri yu a tori fu mi.

NA INI 1910 mi papa nanga mama froisi fu Tbilisi, Georgia, go na Kanada. Den go tan na ini wan pikin oso krosibei fu a dorpu Pelly, na ini Saskatchewan na west-sei fu Kanada. Mi gebore na ini 1928 èn mi ben de a moro pikinwan fu siksi pikin. Mi papa dede siksi mun fosi mi gebore èn mi mama dede di mi ben de wan beibi ete. Wan syatu pisi ten baka dati mi bigi sisa Lucy dede di a ben abi 17 yari. Dati meki mi omu Nick sorgu gi mi nanga den tra brada nanga sisa fu mi.

Wan dei, di mi ben de wan pikin boi ete, mi famiri si fa mi ben e hari a tere fu wan fu den man asi na tapu a dyari. Fu di den ben frede taki na asi ben o skopu mi, meki den bari mi fu no du dati. Ma mi go doro. Mi baka ben drai go na den èn mi no yere den. Koloku taki noti no pasa nanga mi. Ma na a dei dati den kon si taki mi dofu.

Wan mati fu wi famiri taigi mi omu Nick taki a ben o bun efu mi ben o kisi leri makandra nanga tra dofu pikin. Dati meki mi omu seni mi go na wan skoro gi dofu pikin na Saskatoon, Saskatchewan. Den tyari mi go farawe fu mi famiri. Fu di mi ben abi feifi yari nomo meki mi ben frede srefisrefi. Soso na ini a fakansi mi ben e si mi famiri. Te fu kaba mi leri taki nanga mi anu èn mi ben lobi prei nanga den tra dofu pikin.

MI E LERI DEN TRU TORI FU BIJBEL

Na ini 1939 mi bigi sisa Marion, trow nanga Bill Danylchuck. Ne mi nanga mi sisa Frances go tan nanga den èn den sorgu gi wi. Den ben de den fosi sma fu mi famiri di bigin studeri nanga Yehovah Kotoigi. Te mi ben e kon na oso na ini a bigi fakansi den ben e du ala muiti fu fruteri mi san den ben leri na ini Bijbel. Fu taki en leti, a no ben makriki fu taki nanga den, fu di den no ben man taki  Dofusma-tongo. Ma den ben man si taki mi ben lobi leri sani fu Gado. Mi kon frustan taki den sani di den ben e du ben abi fu du nanga san Bijbel e taki. Dati meki mi ben e go nanga den te den ben e go preiki. Fosi yu denki, mi ben wani dopu tu èn tapu 5 september 1941 Bill dopu mi na ini wan isri bari di den ben lai nanga watra. A watra disi di ben puru na ini wan peti ben kowru srefisrefi.

Mi nanga wan grupu dofusma na wan kongres na ini Cleveland, Ohio, na ini 1946

Di mi kon na oso na ini a fakansi fu 1946, wi go na wan kongres na Cleveland, Ohio, na ini Amerkankondre. A fosi dei fu a kongres den sisa fu mi skrifi sani gi mi tapu papira, so taki mi ben man frustan a programa. Ma na a di fu tu dei mi ben breiti fu si taki wan grupu dofusma ben de drape tu èn taki wan sisa ben e vertaal gi den. Now fosi mi ben man frustan den tru tori fu Bijbel bun èn a sani dati ben switi gi mi srefisrefi.

MI E LERI SMA DEN TRU TORI FU BIJBEL

Na a ten di a kongres hori, a Di Fu Tu Grontapufeti no ben kon na wan kaba so langa ete èn furu sma ben e sori taki den abi tranga lobi gi a kondre fu den. Den sani di mi leri na a kongres gi mi a deki-ati fu opo taki gi a bribi fu mi te mi ben de na skoro. Dati meki mi no ben e du den sani moro di trawan ben e du gi a fraga èn mi no ben e singi a singi fu a kondre moro tu. Mi no ben e teki prati moro na den grontapu fesadei èn mi no ben e go na kerki te den tra pikin ben e go. Den sma fu a skoro no ben breiti nanga a tori dati. Dati meki den pruberi fu tapu skreki gi mi èn den fruteri lei fu meki mi kenki prakseri. Ala den sani disi skreki den pikin na mi skoro, ma a situwâsi dati gi mi okasi fu preiki gi den. Te fu kaba Larry Androsoff, Norman Dittrick, nanga Emil Schneider di ben de skoromati fu mi, tron Kotoigi tu èn te now ete den e dini Yehovah.

Te mi ben e go na tra foto, dan ala ten mi ben e meki muiti fu preiki gi tra dofusma. Fu eksempre, di mi ben de na Montreal mi go na wan presi pe dofusma e kon makandra. Drape mi preiki gi Eddie Tager, wan yongu man di ben de a fesiman fu wan grupu dofusma. A ben de wan memre fu a Dofusma-tongo gemeente na ini Laval, Kibek te na a dede fu en a yari di pasa. Mi miti Juan Ardanez tu di ben de neleki den Bereyasma. A ben lobi ondrosuku den tru tori fu Bijbel gi ensrefi (Tori 17:10, 11). En srefi bigin dini Yehovah èn a dini leki owruman na ini Ottawa, Ontario te na a dede fu en.

Mi e preiki na strati na ini den yari syatu baka 1950

Na ini 1950, mi froisi go na Vancouver. Aladi mi ben lobi fu preiki gi dofusma, toku mi no o frigiti a dei di mi preiki gi wan uma di no dofu. Na uma disi nen Chris Spicer èn mi ben miti en na strati. A ben wani kisi den tijdschrift doronomo èn a ben wani tu taki mi miti en masra, Gary. Sobun, mi go  na den oso èn wi taki wan heri pisi ten. Wi ben skrifi sani tapu papira fu man frustan makandra. Dati na a lasti leisi di mi si den. Ne wan tu yari baka dati, mi ben breiti fu miti den baka. Den kon gi mi odi na wan kongres di ben hori na ini Toronto, Ontario. A ben moi fu yere taki Gary ben o dopu a srefi dei dati. A sani disi sori mi o prenspari a de fu tan preiki, fu di mi no sabi suma o bigin dini Yehovah noso o ten den o du dati.

Bakaten, mi froisi go baka na Saskatoon. Drape mi miti wan mama di aksi mi fu studeri Bijbel nanga a dofu twelengi fu en. Den tu meisje disi di nen Jean nanga Joan Rothenberger, ben e go na a srefi dofusma skoro pe mi ben e go fosi. Fosi yu denki, den tu meisje disi bigin fruteri den pikin na ini den klas san den ben e leri. Te fu kaba, feifi pikin fu den klas tron Yehovah Kotoigi. Wan fu den ben de Eunice Colin. Mi ben miti Eunice na a dofusma skoro dati di mi ben de na ini a lasti klas fu a skoro. Na a ten dati, a gi mi wan switisani èn a aksi mi efu wi ben kan de mati. Bakaten a tron wan prenspari sma na ini mi libi. A tron mi wefi.

Mi nanga Eunice na ini 1960 nanga 1989

Di Eunice en mama kon sabi taki a ben e studeri Bijbel, dan a taigi a driktoro fu a skoro fu taki nanga en fu meki a tapu nanga a studie. Ma a driktoro no du dati wawan, a teki den buku fu en tu. Toku Eunice ben de nomonomo fu tan du san Yehovah ben e aksi fu en. Di a ben wani teki dopu, en papa nanga mama taigi en: „Efu yu tron wan Yehovah Kotoigi, dan yu abi fu froisi!” Di Eunice ben abi 17 yari, a gowe libi oso èn wan Kotoigi famiri fu a kontren drape teki en na ini oso. A go doro nanga a Bijbelstudie fu en èn bakaten a teki dopu. Di wi trow na ini 1960, dan Eunice en papa nanga mama no kon na a trow fu wi. Ma baka wan tu yari, den kon abi lespeki gi a bribi fu wi èn gi a fasi fa wi ben e kweki wi pikin.

 YEHOVAH SORGU GI MI

A boi fu mi, Nicholas nanga en wefi Deborah e dini na Betel fu London

Aladi mi nanga mi wefi dofu, toku wi kweki den seibi boi fu wi di no ben dofu. A sani disi no ben makriki ma wi sorgu taki den ben sabi taki Dofusma-tongo. Na so wi ben man frustan makandra bun èn wi ben man leri den den tru tori fu Bijbel. Brada nanga sisa na ini a gemeente yepi wi furu tu. Wan leisi, wan brada skrifi wan syatu brifi fu taigi wi taki wan fu den boi fu wi ben e taki dotitaki na ini a Kownukondre zaal. Wi gi a boi fu wi piri-ai wantewante. Fo fu den boi fu wi, James, Jerry, Nicholas, nanga Steven e dini Yehovah makandra nanga na osofamiri fu den. Ala fo e dini leki owruman. Boiti dati, Nicholas nanga en wefi Deborah, e du vertaalwroko na ini Dofusma-tongo, na a bijkantoro fu Ingrisikondre. Steven nanga en wefi Shannan, e wroko na ini a Dofusma-tongo vertaalgrupu na a bijkantoro fu Amerkankondre.

Den boi fu mi, James, Jerry, nanga Steven makandra nanga den wefi fu den e horibaka na difrenti fasi gi a preikiwroko na ini Dofusma-tongo

Wan mun fosi wi ben trow 40 yari, Eunice kon dede fu di a ben abi kanker. A no ben makriki gi en fu libi nanga a siki disi, ma a tan horidoro teleki a dede. A ben bribi na ini na opobaka èn a sani dati ben e gi en krakti. Mi e angri gi a dei te mi o si en baka.

Faye nanga James, Jerry nanga Evelyn, Shannan nanga Steven

Na ini februari 2012, mi fadon broko mi dyonku èn a ben de krin taki mi ben o abi yepi fanowdu. Dati meki mi froisi go tan nanga wan fu den boi fu mi nanga en wefi. Now wi e go na a Dofusma-tongo gemeente fu Calgary, pe mi e dini ete leki owruman. Fu taki en leti, disi na a fosi leisi di mi de wan memre fu wan Dofusma-tongo gemeente. Denki a tori! Sensi 1946 mi ben de na ini wan Ingrisitongo gemeente. San yepi mi fu tan abi wan tranga bribi? Yehovah pramisi taki a o sorgu gi den pikin di no abi papa moro èn na dati mi ondrofeni (Ps. 10:14). Mi de nanga tangi gi a muiti fu ala den brada nanga sisa di ben de klariklari fu skrifi sani gi mi, fu leri Dofusma-tongo èn fu meki muiti fu vertaal sani gi mi.

Mi de na a pionier skoro na ini Dofusma-tongo di mi ben abi 79 yari

Mi no musu lei, ma ten ben de di mi ben e firi brokosaka. Mi ben wani tapu nanga ala sani fu di mi no ben man frustan san sma ben e taki na den konmakandra. Son leisi mi ben feni tu taki sma no ben e frustan san dofusma abi fanowdu trutru. Ma te mi ben e firi so, dan mi ben e prakseri a sani disi di Petrus ben aksi Yesus: „Masra, na suma wi musu go? Yu abi wortu di e gi sma têgo libi” (Yoh. 6:66-68). Neleki furu tra dofu brada nanga sisa di de mi speri, mi leri fu abi pasensi. Mi leri fu wakti Yehovah nanga na organisâsi fu en, èn now mi e kisi wini fu di mi du dati. Now mi leri so furu sani fu Gado na ini mi eigi tongo, èn mi kan abi demakandra nanga tra dofusma na den konmakandra nanga den kongres. A no de fu taki dati mi abi wan koloku libi leki futuboi fu Yehovah, wi makti Gado.