Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

 ONDROFENITORI

Yehovah blesi a diniwroko fu mi

Yehovah blesi a diniwroko fu mi

Mi taigi a legre-ofsiri taki mi ben go na strafu-oso wan leisi kaba fu di mi no ben wani tron srudati. Ne mi aksi en: „Mi musu go na strafu-oso baka?” A sani disi pasa di mi kisi wan kari fu a di fu tu leisi fu go na ini na Amerkan legre.

MI GEBORE na ini 1926 na Crooksville na Ohio, Amerkankondre. Aladi mi papa nanga mama no ben gwenti go na kerki, toku den taigi den aiti pikin fu den fu go. Dati meki mi go na a Methodist kerki. Di mi ben abi 14 yari, a domri gi mi wan prijs fu di a heri yari langa mi no misi nowan sonde fu go na kerki.

Margaret Walker (a di fu tu sisa komoto fu a kruktu-anusei) yepi mi fu leri sabi a tru anbegi

Na a ten dati, Margaret Walker, wan Yehovah Kotoigi di ben e libi na ini a birti, bigin kon na mi mama fu taki nanga en fu Bijbel. Wan dei mi go sidon arki san den ben e taki. Ma fu di mi mama ben denki taki mi ben o stoor a studie, meki a taigi mi fu go na dorosei. Ma toku mi ben e pruberi fu arki san den ben e taki. Baka wan tu leisi Margaret aksi mi: „Yu sabi Gado nen?” Mi piki en: „Ala sma sabi taki a nen fu en na Gado.” A taki: „Go teki yu Bijbel, dan yu suku Psalm 83:18.” Na dati mi du èn mi kon si taki Gado nen na Yehovah. Ne mi lon go na dorosei fu sori den mati fu mi san mi leisi. Mi taigi den: „Te unu go na oso, un musu suku Psalm 83:18 na ini un Bijbel, dan un o si san na Gado nen.” Yu kan taki dati sondro fu mi sabi, mi bigin preiki.

Mi bigin studeri Bijbel èn na ini 1941 mi teki  dopu. Syatu baka dati, mi kisi a grani fu hori wan Gemeente Bukustudie. Mi gi mi mama nanga den brada nanga sisa fu mi deki-ati fu kon na a Bukustudie disi èn den alamala bigin kon. Ma mi papa no ben wani kon.

MI E KISI GENS NA OSO

Fu di mi ben kisi moro frantwortu na ini a gemeente, meki mi bigin tyari ala den buku fu den Kotoigi kon na wán. Wan dei mi papa sori go na den buku disi, dan a taki: „Yu si ala den sani disi? Yu nanga den musu go na doro.” Dati meki mi froisi èn mi yuru wan kamra krosibei fu Zanesville na Ohio. Ma toku mi ben e go na oso ibri leisi baka fu gi mi famiri deki-ati.

Mi papa ben e du ala san a man fu no meki mi mama go na den konmakandra. Son leisi te mi mama ben de na pasi kaba, dan a ben e lon go na en baka èn a ben e hari en kon baka na ini oso. Ma dan mi mama ben e lon go na dorosei na a tra doro èn a ben e go na den konmakandra. Mi taigi en: „No broko yu ede. Wan dei a o kon weri fu lon na yu baka.” Baka wan pisi ten, mi papa no ben pruberi moro fu tapu pasi gi mi mama èn na so a ben kan go na den konmakandra sondro problema.

Na ini 1943, a gemeente fu wi bigin hori a Theokrasia Diniwroko-skoro èn mi bigin hori oefenlezing na a skoro disi. A rai di mi kisi baka den lezing yepi mi fu tron wan moro bun takiman.

MI NO WANI GO NA INI A LEGRE

Na a ten dati, a Di Fu Tu Grontapufeti bigin. Na ini 1944, di mi kisi wan kari fu go na ini a legre, mi go na Fort Hayes, wan srudatikampu na ini Columbus na Ohio. Drape datra ondrosuku mi èn mi skrifi sani fu mi na tapu papira. Mi taigi den legre-ofsiri tu taki mi no ben o tron srudati. Ne den meki mi gowe. Wan tu dei baka dati, wan skowtu kon na mi oso, dan a taigi mi: „Corwin Robison, mi abi wan papira dya di e taki dati mi musu tyari yu go sroto.”

Di mi ben de na fesi krutu wan tu wiki baka dati, a krutuman taigi mi: „Efu a didon na mi, dan yu heri libi langa mi ben o sroto yu. Yu abi wan sani fu taki?” Mi piki a krutuman: „Mi Masra, te yu luku en bun, dan mi na wan domri. Den mofodoro fu den sma na mi podium èn mi preiki a bun nyunsu fu a Kownukondre gi furu sma.” A krutuman taigi den sma di ben kon drape fu luku a tori fu mi: „Un no de dyaso fu bosroiti efu a man disi na wan domri noso efu a no de wan domri. Un dyaso fu taki efu a man disi ben weigri fu go na ini a legre.” Na ini wan afu yuru nomo den sma disi kon na dorosei fu taki sortu bosroiti den teki. Den ben feni taki mi ben weigri fu go na ini a legre. A krutuman gi mi wan strafu fu feifi yari. Ne den seni mi go na a strafu-oso na Ashland na ini Kentucky.

YEHOVAH YEPI MI NA INI STRAFU-OSO

Den fosi tu wiki mi ben de na ini a strafu-oso fu Columbus na Ohio. A fosi dei mi no komoto na ini mi cel. Mi begi Yehovah: „Mi no man tan na ini wan cel feifi yari langa. Mi no sabi san mi musu du.”

A dei na en baka, den skowtu fu a strafu-oso meki mi komoto na ini mi cel. Dan mi waka go na wan hipsi bradiskowru man. Ne wi go tanapu na  wan fensre e luku go na dorosei. A aksi mi: „Pikin man, fu san ede yu kisi strafu?” Mi piki en: „Mi na wan Kotoigi fu Yehovah.” A taki: „Ooh, dan fu san ede yu dya?” Mi taigi en: „Yehovah Kotoigi no e go na feti èn den no e kiri sma.” Ne a taki: „Fa den kan sroto yu fu di yu no wani kiri sma? Na soso sma di kiri trawan den e sroto. Mi no e frustan.” Mi taigi en: „Mi srefi no e frustan tu.”

Dan a taki: „Tinafeifi yari langa mi ben de na ini wan tra strafu-oso. Drape mi leisi wan tu buku fu unu.” Ne mi begi Yehovah fu a man disi kan de na mi sei. A man disi di ben nen Paul, taigi mi: „Efu wan fu den man dyaso fasi yu, yu musu taigi mi. Dan mi o sori den.” Ma nowan fu den 50 strafuman na a pisi dati fu a strafu-oso muilek mi.

Mi na wan fu den Kotoigi di den ben sroto na Ashland na ini Kentucky, fu di wi no ben wani tron srudati

Di den skowtu fu a strafu-oso froisi mi go na a strafu-oso fu Ashland, mi kon si taki wan tu lepi brada ben de drape kaba. Den brada disi yepi mi nanga tra Kotoigi di ben de drape, so taki a bribi fu wi no kon swaki. Ibri wiki den ben taigi wi sortu pisi fu Bijbel wi musu leisi. Dan wi ben e sreka aksi nanga piki fu taki fu dati te wi ben e kon makandra. Wan brada ben kisi a grani tu fu sori wi pe fu a strafu-oso wi ben musu preiki. Wi ben e sribi na ini wan bigi kamra pe den bedi ben prati na ini tu rèi. A brada disi ben gwenti taigi mi: „Robison, yu musu sorgu gi so-so-so wan bedi. Preiki gi a sma di abi a bedi dati. Sorgu taki yu du disi fosi a gowe.” Na so wi ben e preiki na wan orga fasi.

FA SANI WAKA DI MI KOMOTO NA STRAFU-OSO

A Di Fu Tu Grontapufeti kaba na ini 1945. Ma fu di mi no ben komoto ete na strafu-oso, meki mi ben broko mi ede nanga mi famiri. Mi kan memre taki di mi ben de na oso ete, mi papa ben taigi mi taki efu a ben man yagi mi komoto na oso, dan a ben man yagi den trawan tu. Baka di den lusu mi, mi yere moi nyunsu. Aladi mi papa ben gens mi famiri, toku seibi fu den ben e go na den konmakandra èn wan fu den sisa fu mi ben teki dopu.

Mi de na ini a preikiwroko makandra nanga Demetrius Papageorge, wan salfu brada di bigin dini Yehovah na ini 1913

Na ini 1950, feti broko na Korea. Ete wan leisi mi kisi wan kari fu go na Fort Hayes fu gi mi nen leki srudati. Baka di mi meki wan sortu eksame, wan legre-ofsiri taigi mi: „Yu kisi wan fu den moro hei cijfer na ini a grupu fu yu.” Ne mi taigi en: „Dati bun. Ma mi no o go na ini a legre.” Mi kari a tekst fu 2 Timoteyus 2:3 gi en, dan mi taki:  „Mi na wan srudati fu Krestes kaba.” Baka wan heri pisi ten, na ofsiri taki: „Yu kan gowe.”

Syatu baka dati, mi go na wan Betel konmakandra na wan kongres di ben hori na ini Cincinnati na Ohio. Brada Milton Henschel taigi wi taki efu wan brada ben wani wroko tranga gi a Kownukondre, dan na organisâsi ben kan gebroiki en na Betel. Mi gi mi nen fu go na Betel èn den gi mi wan kari fu kon. Na ini augustus 1954, mi go wroko na Brooklyn Betel. Teleki now mi drape.

Furu wroko ben de fu du na Betel. Omeni yari langa mi ben abi a frantwortu fu sorgu gi den boiler di musu meki taki faya watra de gi a drukkerij nanga den kantoro. Boiti dati, mi ben musu meki masyin, mi ben musu meki sroto di broko èn mi ben musu du wroko na a kongreshal na New York City.

Mi e sorgu gi den boiler fu den kantoro na Brooklyn Betel

Mi kon lobi a libi na Betel. Wan tu fu den sani di mi lobi na te wi e luku a deitekst makandra na mamanten, te wi e du a Waktitoren-studie èn te wi e du a preikiwroko makandra nanga a gemeente. Te yu luku en bun, dan disi na san ibri osofamiri di de wan Kotoigi fu Yehovah musu du. Te papa nanga mama e luku a deitekst makandra nanga den pikin fu den, te den e du na Osofamiri Anbegi ibri wiki, te den e go na den konmakandra èn e teki prati na den, èn te den e preiki a bun nyunsu, dan dati o tranga a bribi fu ala sma na ini na osofamiri.

Mi meki furu mati na Betel èn na ini a gemeente. Sonwan fu den ben de salfuwan èn now den de na hemel. Ma trawan no ben de salfuwan. A no de fu taki dati ala futuboi fu Yehovah, sosrefi sma di e wroko na Betel, na sondusma. Dati meki te mi nanga wan brada abi wan trobi, dan ala ten mi e meki muiti fu kon bun baka nanga en. Mi e prakseri a tekst fu Mateyus 5:23, 24 di e sori wi san wi musu du te wan kesekese de. A no makriki fu aksi pardon. Ma noiti a pasa taki mi aksi wan mati pardon èn sani no waka bun.

MI KISI BUN BAKAPISI NA INI A PREIKIWROKO

Now di mi kon owru, a muilek gi mi fu preiki oso fu oso. Ma toku mi e tan preiki. Mi leri taki  pikinso Mandarijn (Sneisitongo) èn mi lobi taki nanga Sneisi di mi e miti na strati. Son mamanten mi e prati 30 te go miti 40 tijdschrift gi sma.

Mi e preiki gi den Sneisi na Brooklyn, New York

Mi ben tyari wan gobaka srefi na China. Fa so? Wan dei, wan meisje lafu nanga mi di a ben e prati reklame papira fu den froktu di a e seri. Mi lafu, dan mi gi en A Waktitoren nanga Ontwaakt! na ini Sneisitongo. A teki den tijdschrift èn a taigi mi taki a ben nen Katie. Baka dati ibri leisi te Katie ben e si mi, a ben kon taki nanga mi. Te mi ben e kari den nen fu den froktu nanga den gruntu gi en na ini Ingrisitongo, dan a ben e kari den baka gi mi na ini Ingrisitongo. Mi ben fruklari wan tu Bijbeltekst gi en tu èn a ben teki wan Bijbel leri-buku. Ma baka wan tu wiki mi no ben si en moro drape.

Wan tu mun baka dati, wan tra meisje di ben e prati reklame papira teki den tijdschrift di mi gi en. A wiki na en baka, a gi mi a cel fu en, dan a taki: „Taki nanga China.” Mi taigi en: „Mi no sabi nowan sma na China.” Ma fu di a ben wani nomonomo taki mi teki a telefon fu en, meki mi teki en, dan mi taki: „Hallo, mi na Robison.” A sma na a telefon taki: „Robby, disi na Katie. Mi de baka na China.” Ne mi taki: „China?” Katie piki mi: „Iya. Robby, yu sabi suma na a meisje di gi yu a telefon? Na mi sisa. Yu leri mi furu bun sani. Grantangi, leri en san yu leri mi.” Mi taigi en: „Katie, mi o du san mi man. Mi breiti taki yu taigi mi pe yu de.” Syatu baka dati mi taki nanga Katie sisa wan lasti leisi. Mi no sabi pe den meisje disi de now, ma mi howpu taki den leri moro fu Yehovah.

Mi du a wroko fu Yehovah 73 yari langa. Mi breiti taki a yepi mi fu no go na feti èn taki mi bribi no kon swaki na ini strafu-oso. Den brada nanga sisa fu mi e taigi mi tu taki den kisi deki-ati di mi horidoro, aladi mi papa ben gens mi. Mi mama nanga siksi brada nanga sisa fu mi teki dopu te fu kaba. Srefi mi papa no ben gens wi moro, èn fosi a dede a kon na wan tu konmakandra.

Efu Gado wani, dan den famiri nanga den mati fu mi o kon na libi baka na ini a nyun grontapu. Prakseri fa wi o prisiri fu anbegi Yehovah fu ala ten, makandra nanga den lobiwan fu wi. *

^ paragraaf 32 Di wi ben e sreka na artikel disi fu tyari en kon na doro, dan Corwin Robison dede. A tan dini Yehovah te na dede.