Oiti yu feni wan pisi gowtu? Furu sma de di noiti no feni gowtu ete. Ma milyunmilyun sma feni wan sani di warti moro gowtu. Dati na a koni fu Gado. „Sma no man pai nanga soifri gowtu fu kisi en.”Yob 28:12, 15.

YU KAN taki dati sma di e studeri Bijbel fayafaya, de leki gowtuman di e suku gowtu. Bijbelstudenti musu du muiti fu feni a koni fu Gado èn den musu tan diki na ini en Wortu. Sobun, san wi kan leri fu a fasi fa sma e suku gowtu? Meki wi go luku dri sani.

YU FENI WAN PISI GOWTU!

Kon meki wi taki dati yu e waka sei wan liba èn yu e si wan pikin ston e brenki. Te yu e go moro krosibei, yu e si taki na wan pisi gowtu yu feni èn yu breiti. A pikin moro na ede fu wan swarfutiki èn a de leki wan diri dyamanti di yu no e feni na ala sei. Wi de seiker taki yu ben o luku lontu fu si efu moro de.

Na so yu ben breiti tu, a dei di Yehovah Kotoigi kon na yu oso fu taki nanga yu fu wan boskopu na ini Bijbel di e gi sma howpu. Kande yu e memre a fosi leisi ete di den sori yu taki a nen fu Gado na Yehovah. A ben gersi leki yu feni wan pisi gowtu na ini Bijbel (Ps. 83:18). Noso kande yu ben breiti fu leri taki yu kan tron wan mati fu Yehovah (Yak. 2:23). A kan taki wantewante yu ben si taki yu feni wan sani di warti moro gowtu! Kande yu ben e angri srefi fu suku moro gowtu na ini Bijbel.

YU FENI MORO GOWTU!

Son leisi sma e feni pisipisi gowtu na wan presi na ini kriki noso liba. Nofo tron den gowtu disi musu wasi kon krin fu di den abi doti. Na ini wan syatu pisi ten nomo, sma di e wroko tranga fu suku gowtu na den presi dati kan feni omeni pontu gowtu di warti dusundusun dala.

Di yu bigin studeri Bijbel nanga Yehovah Kotoigi, dan kande yu ben gridi fu kon leri nyun sani, neleki fa wan gowtuman di e drai bate gridi fu feni gowtu. Ibri leisi te yu ben e denki dipi fu wan nyun Bijbeltekst, yu ben e kon leri moro fu Bijbel. Fu di yu ben de fayafaya fu kon sabi san Bijbel e leri, meki yu kon si fa yu kan kon moro krosibei na Yehovah so taki a kan tan lobi yu èn yu kan kisi têgo libi.Yak. 4:8; Yud. 20, 21.

Yu e du muiti fu feni gudu na ini Bijbel, neleki fa wan gowtuman e wroko tranga fu feni gowtu?

Neleki fa wan gowtuman e meki muiti fu feni  pisipisi gowtu di warti furu, na so yu ben e du muiti tu fu feni gudu na ini Bijbel. Baka di yu kon sabi den moro prenspari leri fu Bijbel, yu ben wani gi yusrefi abra na Gado èn teki dopu.Mat. 28:19, 20.

TAN SUKU!

Son leisi gowtuman e feni pikin pisi gowtu nomo na ini bergiston. Son pisi fu den bergiston disi abi bun furu gowtu èn dati meki sma e naki den broko pisipisi soso fu kan feni a gowtu. Kande te yu ben o luku den pisi ston disi, a no ben o gersi leki den abi gowtu. Fu san ede? Fu di wan ipi ston di e wegi 1000 kilo, abi sowan 10 gran gowtu nomo. Toku gi wan gowtuman, dati nofo kaba fu suku a gowtu disi.

Baka te yu kon sabi den prenspari leri fu Bijbel „di abi fu du nanga Krestes”, yu musu tan studeri go doro (Hebr. 6:1, 2). Yu musu tan meki muiti fu luku sortu moi sani yu kan leri te yu e studeri Bijbel. Sobun, awinsi yu e studeri Bijbel omeni yari kaba, san yu kan du fu sorgu taki yu e tan kisi wini fu en ete?

Ala ten yu musu gridi fu leri nyun sani. Ondrosuku den Bijbeltekst moro fini. Tan meki muiti, dan yu o feni a koni nanga a tiri fu Gado di yu kan agersi nanga gowtu (Rom. 11:33). Efu yu wani kon sabi moro fu Bijbel, dan gebroiki den sani di den brada gi wi fu ondrosuku sani te den de na ini yu tongo. Abi pasensi te yu e luku sortu rai yu abi fanowdu èn teki ten fu suku den piki tapu Bijbel aksi di yu abi. Aksi trawan sortu tekst noso artikel yepi den noso gi den deki-ati. Taki fu moi sani di yu kon si di yu ben e studeri Gado Wortu.

A tru taki yu no musu studeri fu di yu wani kon sabi sani nomo. Na apostel Paulus ben warskow taki ’sabi kan meki wan sma kisi bigimemre’ (1 Kor. 8:1). Dati meki yu musu du muiti fu tan abi sakafasi èn fu tranga a bribi fu yu. Te yu e hori yu Osofamiri Anbegi ibri wiki noso te yu e studeri Bijbel nanga yusrefi, dan yu o man du san Yehovah e aksi fu yu èn yu o man yepi trawan tu. Ma a moro prenspari sani na taki yu o prisiri fu di yu feni wan sani di betre moro gowtu.Odo 3:13, 14.