Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

A Waktitoren  |  Nr. 4 2017

A prenspari fu kon makandra wantewante fu taki krin nanga makandra

Te wan sma di wi lobi siki èn a no o kon betre moro

Te wan sma di wi lobi siki èn a no o kon betre moro

DOREEN skreki di datra taigi en taki en masra Wesley, di abi 54 yari nomo, abi kanker di ben e gro esi-esi na ini en edetonton. * Den datra taigi en taki a abi wan tu mun nomo fu libi. Doreen taki: „Mi no ben man bribi san mi yere. Mi ben bruya omeni wiki langa. A ben gersi leki a sani disi no ben e pasa nanga wi, ma nanga wan tra sma. Mi no ben sreka gi so wan sani.”

A sari taki a sani di miti Doreen e miti furu sma. Iniwan sma kan kisi wan siki di no man dresi. A moi fu si taki furu sma de klariklari fu sorgu gi wan lobiwan di siki seryusu. Toku a no makriki fu sorgu gi wan sikisma. San famiriman kan du fu trowstu a sikisma èn fu sorgu gi en? Efu wan sma musu sorgu gi wan trawan di siki seryusu, dan san kan yepi en te a e firi sari, te a e brokosaka noso te a e frede fu di a no sabi san o pasa? Te a ten e doro taki a sma o dede, dan san a sma di e sorgu en kan fruwakti? Meki wi luku fosi fu san ede a no makriki na ini ten disi fu sorgu gi wan sma di siki seryusu.

WAN PROBLEMA FU A TEN DISI

Wan hondro yari pasa sma ben e libi moro syatu, srefi na ini gudu kondre. Sma ben e dede moro esi te den ben kisi wan siki noso wan mankeri. Fosi, a no ben makriki fu go na ati-oso. Dati meki na famiriman ben e sorgu gi wan sikisma èn a sma ben e dede na oso.

Na ini a ten disi datra feni nyun fasi fu dresi sma di abi wan seryusu siki, so taki den kan libi moro langa. Son siki ben e kiri sma esi-esi, ma now a kan teki omeni yari fosi a sma dede. Aladi a sma e libi moro langa, toku a no e kon moro betre. Nofo tron te wan sma abi wan seryusu siki, a no man sorgu ensrefi. Now a kon moro muilek èn moro hebi fu sorgu gi den sortu sma disi.

 Ala den sani disi meki taki moro nanga moro sma no e dede na oso, ma na ati-oso. Furu sma na ini a ten disi no sabi san e pasa te wan sma e dede èn noiti den si pe wan sma e dede. Fu di den no sabi den sani disi, meki den e frede. A sani disi kan meki en muilek gi den fu sorgu wan famiriman di siki. A kan taki den no sabi srefi fa fu sorgu a sma. San kan yepi den?

SREKA SANI NA FESI

Soleki fa a tori fu Doreen e sori, dan furu sma e sari srefisrefi te wan lobiwan fu den abi wan seryusu siki. San kan yepi yu fu sreka na fesi, aladi yu e broko yu ede, yu e frede èn yu e sari? Wan anbegiman fu Gado ben begi: „Sori wi fa fu teri den dei fu wi na so wan fasi taki wi kan kisi koni” (Psalm 90:12). Iya, begi Yehovah Gado fayafaya fu gi yu koni fu ’teri den dei fu yu’, so taki yu kan pasa den lasti dei fu yu lobiwan na a moro bun fasi.

Fu kan du disi, yu musu sreka sani bun na fesi. Efu a sikisma man taki ete èn efu a wani taki fu a tori, dan a bun fu aksi en suma musu teki bosroiti gi en te a no man taki moro. Taki krin nanga a sma. Aksi en efu den musu du wan sani fu meki a bro baka, efu a stop bro. Aksi en efu a wani go na ati-oso èn aksi en sortu datrayepi a wani. Te famiriman e du disi, dan den o frustan makandra bun èn den no o abi fu teki wan bosroiti esi-esi di o meki den kisi konsensi fonfon bakaten. Te a famiri e kon makandra wantewante fu taki krin nanga makandra, dan den o man yepi a sikisma moro bun. Bijbel e taki: „Te sma no e taki krin nanga makandra, ala sani e bruya.”​—Odo 15:22.

FA YU KAN YEPI A SMA?

Furu tron, a moro prenspari sani di yu musu du na fu trowstu a sma di siki. Wan sma di e dede musu sabi taki sma lobi en èn taki a no de en wawan. Fa yu kan du disi? Leisi wan sani gi en noso singi gi en. Suku buku noso singi di e meki a firi bun èn di a lobi. Furu sma e feni trowstu te wan famiriman e hori en anu èn te a e taki safri nanga en.

Nofo tron a bun fu kari a nen fu den sma di kon luku en. Wan ondrosuku sori taki „awinsi a sma no man si, smeri, firi, noso tesi moro, toku furu tron a man yere ete. A kan taki a sma e yere bun ete awinsi a gersi leki a e sribi. Sobun, efu yu no ben o taki son sani te a sma de na ai, dan no taki en te a sma e sribi.”

 Efu a kan, begi nanga a sma. Bijbel e sori taki na wan okasi na apostel Paulus nanga den mati fu en ben kisi hebi tesi èn den ben denki taki den ben o lasi den libi. Sortu yepi den suku? Paulus aksi den mati fu en: „Unu kan yepi wi tu te unu e begi fayafaya gi wi” (2 Korentesma 1:8-11). Te wi abi furu broko-ede èn te wan sma abi wan seryusu siki, dan begi kan de wan bigi yepi.

TEKI SANI LEKI FA DEN DE

Wi e sari te wi sabi taki wan sma di wi lobi o dede. A sani disi no musu fruwondru wi bika wi no meki fu dede. Noiti wi no man gwenti nanga a dede di sma e dede (Romesma 5:12). Dati meki Gado Wortu e kari dede wan „feanti” (1 Korentesma 15:26). Sobun, efu wi no wani prakseri taki wan lobiwan fu wi o dede, dan dati a no wan fowtu sani.

Ma te famiriman e prakseri san kan pasa, dan dati kan yepi den fu no frede so furu moro èn fu luku fa den kan meki sani makriki gi a sikisma. Wan tu sani di kan pasa skrifi na ini a faki di nen „ Den lasti wiki fu a sma en libi”. A no ala den sani di kari na ini a faki e pasa nanga ala sikisma èn a no ala ten den e pasa baka makandra leki fa a skrifi. Toku den sani di kari na ini a faki e pasa nanga furu sikisma.

Baka te wan lobiwan fu yu dede, a de wan koni sani fu bel wan bun mati fu yu di pramisi yu taki a o yepi yu. Kande sma o abi fu trowstu den famiriman nanga den sma di sorgu gi a sikisma. Den musu sabi taki a lobiwan fu den no e pina moro. A Mekiman fu libisma lobi wi èn a e gi wi a dyaranti taki „den dedewan no sabi notinoti”.​—Preikiman 9:5.

A MORO BUN SMA DI KAN YEPI

Wi musu leri fu teki a yepi di sma wani gi wi

A prenspari fu frutrow tapu Gado. Yu no musu du dati soso na a ten te wan famiriman siki, ma sosrefi te yu e sari baka te a dede. Yehovah kan meki tra sma yepi yu. Den kan trowstu yu èn den kan du sani gi yu. Doreen taki: „Mi leri taki te wan sma wani yepi mi, mi musu teki a yepi dati. Fu taki en leti, bun furu sma yepi wi. Mi nanga mi masra ben de seiker taki na Yehovah ben e yepi wi. A de neleki a ben e taki: ’Mi de leti dya nanga unu fu yepi unu pasa a tesi disi.’ Noiti mi o frigiti dati.”

Iya, Yehovah Gado na a moro bun sma di kan yepi wi. Fu di en na wi Mekiman, meki a sabi fa wi e firi te wi e sari. A man gi wi a yepi nanga a deki-ati di wi abi fanowdu fu pasa a muilek ten èn a wani du dati trutru. San moro moi srefi, na taki a pramisi taki heri esi a o puru dede fu ala ten. A o gi milyardmilyard sma wan opobaka (Yohanes 5:28, 29; Openbaring 21:3, 4). Na a ten dati ala sma o man taki den wortu disi fu na apostel Paulus: „Dede, yu no o wini moro! Dede, pe yu maka de?”​—1 Korentesma 15:55.

^ paragraaf 2 Wi kenki den nen.

Kon sabi moro

A WAKTITOREN

Takru sani e pasa nanga bun sma—Fu san ede?

Bijbel e taki fu dri prenspari sani di e meki taki libisma e pina.