Go na content

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Tongo Sranantongo

A WAKTITOREN Nr. 1 2019 | Suma na Gado?

Poti prakseri na siksi piki di o yepi yu fu tron wan mati fu Gado.

Suma na Gado?

Efu yu wani tron wan mati fu Gado, dan yu musu kon sabi en fosi. Fa yu kan du dati?

San na Gado nen?

Yu sabi taki Gado abi wan nen di e sori taki en wawan na a tru Gado?

Sortu fasi Gado abi?

San na den moro prenspari fasi fu Gado?

San Gado du kaba?

Kande a o fruwondru yu fu kon sabi san Gado du kaba fu sorgu taki libisma abi wan moi tamara.

San Gado o du?

Kon sabi fa a libi o de te a regering fu Gado o tiri na wan reti fasi.

Sortu wini a abi te yu kon sabi Gado?

Sortu blesi sma o kisi te den tron mati fu Gado?

Yu kan tron wan mati fu Gado

Luku fo prenspari sani di yu musu du fu kan tron wan mati fu Gado.