Go na content

Go na a tra menu

Go na table of contents

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

A Waktitoren  |  Nr. 1 2018

2 Bijbel e yepi wi fu lusu problema

2 Bijbel e yepi wi fu lusu problema

Son problema e tan bun langa, son leisi na omeni yari den de kaba èn kande a gersi leki wi no o man lusu den moro. Yu denki taki Bijbel kan gi wi a koni fu lusu den sortu problema disi di e gi wi furu broko-ede? Luku wan tu eksempre.

TUMUSI FURU BROKO-EDE

Rosie e taki: „Son leisi mi e broko mi ede nanga wan problema aladi a no bigi so. Ma ini mi prakseri mi e meki a problema moro bigi leki fa a de.” Sortu Bijbeltekst yepi en? Wan fu den na Mateyus 6:34: „Noiti un musu broko un ede nanga tamara, bika tamara o abi en eigi broko-ede. Ibri dei abi nofo fu en eigi ogri.” Rosie taki dati den wortu disi fu Yesus yepi en fu no broko en ede moro nanga san kan pasa tamara. A e taki moro fara: „Den problema fu mi nofo kaba. Mi no abi fu teki moro broko-ede poti na mi tapu fu di mi e prakseri sani di no pasa noso di kande noiti no o pasa.”

Yasmine srefi ben kon si taki a abi tumusi furu broko-ede. „Na omeni dei langa mi ben e krei na ini wan wiki èn son neti mi no ben man sribi srefi. Mi ben e firi leki den takru firi disi ben o kiri mi.” Sortu Bijbeltekst yepi en? A taki dati 1 Petrus 5:7 yepi en. Drape skrifi: „Trowe ala un hebi na [Gado] tapu, bika a e broko en ede nanga unu.” Yasmine e taki: „Mi tan begi Yehovah èn a piki den begi fu mi. Mi ben e firi leki wan hebi komoto na tapu mi skowru. Son leisi den firi e kon baka, ma now mi sabi san mi musu du te mi e firi brokosaka.”

 TE YU E DRAIDRAI FU DU SAN YU MUSU DU

Wan yongu uma di nen Isabella e taki: „Mi ben denki taki fu di mi papa gwenti fu du sani na a lasti momenti, meki misrefi abi a gwenti dati tu. Srefi te mi musu du wan prenspari sani mi e libi en. Mi e go sidon e du noti noso mi e go luku telefisi. A gwenti disi no bun fu di a e meki yu stress èn yu no man du yu wroko bun.” Wan rai di yepi en na san skrifi na 2 Timoteyus 2:15: „Du ala muiti fu gi yusrefi na Gado leki wan sma di a feni bun, wan wrokoman di no abi fu syen fu noti.” Isabella e taki: „Mi no wani taki Yehovah kisi syen fu di mi e draidrai fu du mi wroko.” Now Isabella kenki furu.

Kelsey e taki tu: „Te mi ben musu du wan sani, dan mi ben e wakti teleki a lasti momenti fosi mi du en. Son leisi mi ben e krei, mi ben e lasi sribi èn mi ben e bruya. San mi ben e du no ben bun.” Gado yepi Kelsey nanga a tekst fu Odo 13:16: „Ibriwan sma di koni o sori taki a sabi san a e du, ma a sma di de sondro frustan o sori ala sma fa a don.” Kelsey e fruteri san a leri baka di a denki dipi fu a tekst disi. A e taki: „A de wan koni sani fu sreka na fesi san yu wani du. Now mi abi wan buku na tapu mi tafra pe mi e skrifi ala wroko di mi musu du. Disi e yepi mi fu hori misrefi na wan schema èn fu no libi mi wroko teleki a lasti momenti.”

FIRI LEKI YU DE YU WAWAN

Kirsten e fruteri: „Mi masra gowe libi mi nanga den fo yongu pikin fu wi.” Sortu Bijbel rai yepi en? Odo 17:17 e taki: „Wan trutru mati e sori lobi ala ten. En na wan brada di gebore fu te nowtu de.” Kirsten suku yepi na tra brada nanga sisa di e dini Yehovah tu. Sortu yepi a feni? „Den mati fu mi yepi mi furu! Sonwan fu den e tyari bromki noso tra sani di den bai na wenkri gi mi. Dri leisi wan tu sma yepi mi nanga den pikin fu froisi go na wan tra oso. Wan sma yepi mi fu feni wan wroko. Ala ten den mati fu mi ben de klariklari fu yepi mi.”

Delphine di wi ben taki fu en kaba, ben e firi tu leki a de en wawan. A fruteri fa a ben e firi baka di a lasi ala sani: „Mi ben e firi leki ala sma ben e libi so switi nanga makandra, ma mi de mi wawan. Mi ben e sari furu.” Wan tekst di yepi en na Psalm 68:6: „Gado e sorgu taki den sma di de den wawan, abi wan oso fu tan na ini.” A e fruteri: „Mi ben sabi taki a tekst disi no kan abi fu du nomo nanga wan trutru oso. Mi kon frustan taki Gado e gi wi wan agersi oso tu. Drape wi no e frede nowan ogri fu di wi de makandra nanga tra sma di e firi gi wi èn di lobi Yehovah. Ma mi ben sabi taki mi no man de bun nanga tra sma efu mi no de wan mati fu Yehovah fosi. Psalm 37:4 yepi mi nanga a tori dati. Drape skrifi: ’Prisiri pasa marki nanga Yehovah, dan a o gi yu san yu ati wani.’”

Delphine taki tu: „Mi kon frustan taki mi ben musu kon moro krosibei fu Yehovah. En na a moro bun mati di mi musu abi. Dan mi skrifi wan tu sani di mi kan du makandra nanga tra sma di lobi Yehovah tu. Na so fasi mi nanga den kan tron bun mati. Mi leri fu luku den bun sani fu trawan èn fu no poti prakseri na den fowtu di den e meki.”

A tru taki den mati fu wi di e dini Yehovah na sondusma ete. Yehovah Kotoigi e feti nanga problema di tra sma abi tu. Ma den leri fu Bijbel e gi sma deki-ati fu yepi trawan pe den man. A bun fu meki mati nanga den sortu sma dati. Ma yu denki taki Bijbel rai kan yepi wi tu nanga problema di no man lusu nownow? Kande yu abi wan siki di no man dresi noso kande wan sma di yu lobi dede.

Te yu e du san Bijbel e leri, dan yu kan feni mati di o horibaka gi yu